Connect with us

Hodowca i Jeździec

Porady Żywieniowe

 • Błędy w żywie­niu koni spor­to­wych – część I

  By 17 maja 2019

  W przy­pad­ku koni wyczy­no­wych wła­ści­wie skom­po­no­wa­ne daw­ki pokar­mo­we są jed­nym z istot­niej­szych ele­men­tów warun­ku­ją­cych zapre­zen­to­wa­nie się konia na par­ku­rze,...

 • Najpowszechniejsze cho­ro­by okre­su źre­bię­ce­go

  By 10 maja 2019

  Maj to począ­tek sezo­nu pastwi­sko­we­go i prze­by­wa­nia koni hodow­la­nych więk­szej czę­ści dnia, a nie­raz i całej doby, na świe­żym powie­trzu. To jed­nak...

 • Osierocone źre­bię

  By 2 maja 2019

  Treść Osierocone źre­bię, na sku­tek cho­ro­by lub pad­nię­cia mat­ki, nie nale­ży nie­ste­ty do rzad­ko­ści. W przy­pad­ku, gdy doj­dzie do takiej sytu­acji w naszym...

 • Odchów źre­biąt

  By 26 kwietnia 2019

  Dążeniem każ­de­go hodow­cy jest oczy­wi­ście docho­wa­nie się zdro­we­go potom­stwa od swo­ich kla­czy, nie zawsze jed­nak, pomi­mo naszych sta­rań,...

 • Pierwszy mie­siąc życia źre­bię­cia

  By 19 kwietnia 2019

  Jak już wspo­mi­na­li­śmy w luto­wym new­slet­te­rze trak­tu­ją­cym o okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, każ­dy nowo­ro­dek bez­po­śred­nio po poro­dzie powi­nien być obję­ty szcze­gól­ną...

 • Płody rol­ne w żywie­niu koni – część II

  By 12 kwietnia 2019

  Treść Dzisiaj chce­my dokoń­czyć temat wyko­rzy­sta­nia nie­któ­rych z upra­wia­nych zbóż i roślin w żywie­niu koni oraz zwró­cić uwa­gę na ewen­tu­al­ne zagro­że­nia...

 • Płody rol­ne w żywie­niu koni – część I

  By 5 kwietnia 2019

  Do napi­sa­nia kolej­ne­go new­slet­te­ra skło­ni­ły nas licz­ne zapy­ta­nia ze stro­ny nie­któ­rych uczest­ni­ków zakoń­czo­ne­go wła­śnie cyklu szko­leń z obsza­ru żywie­nia...

 • Praktyka żywie­nia koni - pod­su­mo­wa­nie zasad ogól­nych

  By 29 marca 2019

  Właściwa die­ta pokry­wa­ją­ca aktu­al­ne potrze­by pokar­mo­we, odpo­wied­nio skom­po­no­wa­ne i uroz­ma­ico­ne daw­ki pokar­mo­we, zawsze prze­wa­ga pasz obję­to­ścio­wych nad tre­ści­wy­mi,...

 • Okres lak­ta­cji

  By 22 marca 2019

  Jak wspo­mi­na­li­śmy w luto­wych wpi­sach z cyklu Porad żywie­nio­wych, pisząc o wyso­kiej źreb­no­ści kla­czy i okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, wszyst­kie czyn­no­ści hodow­la­no-wete­ry­na­ryj­ne...

 • Żywienie konia w postę­po­wa­niu kli­nicz­nym

  By 15 marca 2019

  Tym razem zacznie­my od defi­ni­cji. W ogól­nym poję­ciu pasza kli­nicz­na to pasza prze­zna­czo­na dla koni z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi. Najczęściej wymie­nia­ne...

 • Energia w żywie­niu koni

  By 8 marca 2019

  Energia jest nie­zbęd­na do każ­dej aktyw­no­ści – tak­że bez­czyn­ne­go sta­nia konia w bok­sie. Konie, podob­nie jak każ­dy orga­nizm...

 • Białko w żywie­niu koni

  By 1 marca 2019

  Zbilansowana die­ta nasze­go konia to odpo­wied­nia ilość biał­ka, ener­gii, wita­min oraz makro- i mikro­ele­men­tów. Każdy ele­ment tego rów­na­nia pozo­sta­je...

 • Suplementacja koni spor­to­wych

  By 22 lutego 2019

  Choć naszy­mi głów­ny­mi zagad­nie­nia­mi, któ­re prze­wi­ja­ją się w tema­ty­ce new­slet­te­rów, są konie hodow­la­ne i pokry­cie ich potrzeb pokar­mo­wych...

 • Żywienie konia a jego zacho­wa­nie

  By 15 lutego 2019

  Powszechnie wia­do­mo, co zosta­ło zresz­tą potwier­dzo­ne w wie­lu bada­niach nauko­wych, że kar­mie­nie konia nie­wiel­ką ilo­ścią dużych posił­ków paszy...

 • Okres oko­ło­po­ro­do­wy

  By 8 lutego 2019

  Wszystkie czyn­no­ści hodow­la­no-wete­ry­na­ryj­ne prze­pro­wa­dza­ne u cię­żar­nej kla­czy, tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie, zwłasz­cza w okre­sie wyso­kiej źreb­no­ści, mają...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę