Connect with us

Hodowca i Jeździec

Porady Żywieniowe

 • Mięśniochwat

  By 16 sierpnia 2019

  Przekarmienie, zabu­rze­nia meta­bo­licz­ne, ochwat – to tema­ty­ka naszych ostat­nich new­slet­te­rów. Zwieńczeniem tego obsza­ru „zdro­wot­no-żywie­nio­we­go” będzie dzi­siaj mię­śnio­chwat...

 • Ochwat

  By 9 sierpnia 2019

  Ochwat to w zasa­dzie cho­ro­ba sys­te­mo­wa całe­go orga­ni­zmu, choć obja­wia się poprzez miej­sco­wą reak­cję w kopy­tach, powo­du­ją­cą zmia­nę kształ­tu...

 • Prawidłowa masa cia­ła

  By 2 sierpnia 2019

  Zdrowy, zadba­ny i wła­ści­wie pro­wa­dzo­ny koń to tak­że jego pra­wi­dło­wa waga, któ­ra nie odsta­je od nor­my i kore­spon­du­je z jego wie­kiem i tęży­zną fizycz­ną....

 • Końskie odcho­dy czy­li kon­se­kwen­cje pro­ce­su tra­wien­ne­go

  By 26 lipca 2019

  O wraż­li­wo­ści koń­skie­go ukła­du tra­wien­ne­go miał oka­zję prze­ko­nać się chy­ba każ­dy, kto obcu­je z koń­mi na co dzień. W naszych...

 • Alergie odde­cho­we koni

  By 19 lipca 2019

  Schorzenia ukła­du odde­cho­we­go to dru­ga obok pro­ble­mów mię­śnio­wo – szkie­le­to­wych pod­sta­wo­wa przy­czy­na zmniej­szo­nej wydol­no­ści orga­ni­zmu konia. Do naj­po­waż­niej­szych...

 • Czas na elek­tro­li­ty

  By 12 lipca 2019

  W ubie­gło­rocz­nych new­slet­te­rach wie­le uwa­gi poświę­ci­li­śmy tema­ty­ce zwią­za­nej z odpo­wied­nim nawod­nie­niem orga­ni­zmu konia latem, zwłasz­cza w upal­ne dni. Podkreślaliśmy...

 • Alergie pokar­mo­we koni

  By 5 lipca 2019

  Chociaż aler­gia pokar­mo­wa jako jed­nost­ka cho­ro­bo­wa nie nale­ży wca­le do rzad­ko­ści, a sta­ty­stycz­nie wystę­pu­je coraz czę­ściej u wie­lu gatun­ków zwie­rząt,...

 • Zapiaszczenie prze­wo­du pokar­mo­we­go

  By 28 czerwca 2019

  Wiosna i roz­po­czy­na­ją­ce się lato to czas naj­bar­dziej inten­syw­ne­go wypa­su pastwi­sko­we­go. Choć, jak czę­sto wspo­mi­na­my, pastwi­sko jest naj­lep­szą...

 • Magnez w die­cie koni

  By 21 czerwca 2019

  Deficyt skład­ni­ków mine­ral­nych może pro­wa­dzić do zabu­rzeń zdro­wot­nych, osła­bić sku­tecz­ność lecze­nia oraz zakłó­cić aktyw­ność enzy­ma­tycz­ną, gdyż wie­le pier­wiast­ków to kofak­to­ry...

 • Odstępstwa od nor­my, czy­li czy mój koń jest zdro­wy?

  By 14 czerwca 2019

  Często zada­je­my sobie tego typu pyta­nia patrząc na naszych pod­opiecz­nych. Uważna ich obser­wa­cja jest tutaj klu­czo­wa –...

 • Transport konia

  By 7 czerwca 2019

  Rosnąca popu­lar­ność spor­tów jeź­dziec­kich, roz­wój infra­struk­tu­ry, a tak­że zwięk­sza­ją­ca się z roku na rok ilość zawo­dów, wystaw, czem­pio­na­tów i róż­ne­go...

 • Żywienie koni zim­no­krwi­stych wyko­rzy­sty­wa­nych w hodow­li

  By 31 maja 2019

  Silniejsze i masyw­niej­sze od gorą­co­kr­wi­stych konie zim­no­krwi­ste to tak­że odmien­ny tem­pe­ra­ment i pokrój. Zazwyczaj mniej ruchli­we, potęż­niej­sze, a jed­no­cze­śnie bar­dzo czę­sto...

 • Błędy w żywie­niu koni spor­to­wych – część II

  By 24 maja 2019

  W poprzed­nim wpi­sie z cyklu Porad żywie­nio­wych pisa­li­śmy o zna­cze­niu ener­gii, biał­ka i włók­na w daw­kach pokar­mo­wych konia spor­to­we­go i o naszych grzesz­kach...

 • Błędy w żywie­niu koni spor­to­wych – część I

  By 17 maja 2019

  W przy­pad­ku koni wyczy­no­wych wła­ści­wie skom­po­no­wa­ne daw­ki pokar­mo­we są jed­nym z istot­niej­szych ele­men­tów warun­ku­ją­cych zapre­zen­to­wa­nie się konia na par­ku­rze,...

 • Najpowszechniejsze cho­ro­by okre­su źre­bię­ce­go

  By 10 maja 2019

  Maj to począ­tek sezo­nu pastwi­sko­we­go i prze­by­wa­nia koni hodow­la­nych więk­szej czę­ści dnia, a nie­raz i całej doby, na świe­żym powie­trzu. To jed­nak...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę