Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wielkopolscy hodow­cy wybra­li Czempionów

BARCELONA W

Hodowla

Wielkopolscy hodow­cy wybra­li Czempionów

W sobo­tę, 15 wrze­śnia w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbył się IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej, pod­czas któ­rej oce­nie pod­da­nych zosta­ło 35 koni z rocz­ni­ków 2015 i 2016.

Konie oce­nia­ne były w sied­miu kate­go­riach:

  1. kla­cze 2-let­nie rasy wiel­ko­pol­skiej,
  2. kla­cze 3-let­nie rasy wiel­ko­pol­skiej,
  3. ogie­ry 2- i 3-let­nie rasy wiel­ko­pol­skiej,
  4. kla­cze 2-let­nie SP,
  5. kla­cze 3-let­nie SP,
  6. ogie­ry i wała­chy 2-let­nie SP,
  7. ogie­ry i wała­chy 3-let­nie SP.

Tytuł Czempiona IX Krajowego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej otrzy­ma­ła 3-let­nia klacz Kola (Coupie - Kolina), hod. Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., wł. Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

KOLA

KOLA (Coupie - Kolina)

Tytuł Wiceczempiona przy­zna­ny został 2-let­niej kla­czy Ginewra (Connor - Gaja), hod. Monika Tadych, wł. Monika Tadych.

GINEWRA

GINEWRA (Connor - Gaja)

Miejsce trze­cie wywal­czy­ła Kamelia W (Discar - Kalida W), hod. Jacek Wilczyński, wł. Jacek Wilczyński, a miej­sce czwar­te - Barcelona W (Damon Cello - Balerina W), hod. Jacek Wilczyński, wł. Jacek Wilczyński.

BARCELONA W

BARCELONA W (Damon Cello - Balerina W)

To kolej­na w tym roku impre­za hodow­la­na, któ­ra ma na celu porów­na­nie i oce­nia­nie koni oraz dal­szy roz­wój Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

Więcej infor­ma­cji na: www.wzhk.pl oraz poprzez kon­takt z biu­rem Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

fot. Karolina Wengerek

Więcej w Hodowla

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę