Connect with us

Hodowca i Jeździec

Żywienie - pora­dy co pią­tek!

cotygodniowe porady dotyczące żywienia koni

Porady Żywieniowe

Żywienie - pora­dy co pią­tek!

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że już od następ­ne­go tygo­dnia roz­po­czy­na­my nowy coty­go­dnio­wy cykl publi­ka­cji, poświę­co­ny żywie­niu i pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni hodow­la­nych. Ich autor­ką jest mgr inż. Anna Pięta – zoo­tech­nik, spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni, wie­lo­let­ni hodow­ca SK Walewice oraz współ­twór­ca nowej mar­ki pro­duk­tów paszo­wych i suple­men­ta­cyj­nych dla koni hodow­la­nych Equine NutriPlan.

Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu opra­co­wa­niu, cykl będzie dla Państwa pomoc­ny i sta­nie się jed­ną z Państwa lek­tur obo­wiąz­ko­wych.

Zaglądajcie do nas co pią­tek!

Więcej w Porady Żywieniowe

 • Porady Żywieniowe

  Wrzody prze­wo­du pokar­mo­we­go

  By

  W pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni prio­ry­te­to­we trak­to­wa­nie ich ukła­du pokar­mo­we­go naka­zu­je nam zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­nych...

 • Porady Żywieniowe

  Witamina E z sele­nem

  By

  Witamina E niwe­lu­je skut­ki inten­syw­ne­go tre­nin­gu, dzia­ła pro­tek­cyj­nie na tkan­kę mię­śnio­wą, współ­dzia­ła z sele­nem i wita­mi­ną C oraz wzmac­nia odpor­ność. To naj­krót­sza cha­rak­te­ry­sty­ka...

 • Porady Żywieniowe

  Witaminy - zdro­wie i odpor­ność

  By

  Dodatek wita­min do pod­sta­wo­wej daw­ki pokar­mo­wej, naj­czę­ściej w posta­ci pre­pa­ra­tu mine­ral­no-wita­mi­no­we­go, sto­su­je­my, aby pokryć indy­wi­du­al­ne potrze­by pokar­mo­we konia...

Na górę