Connect with us

Hodowca i Jeździec

Żywienie - pora­dy co pią­tek!

cotygodniowe porady dotyczące żywienia koni

Porady Żywieniowe

Żywienie - pora­dy co pią­tek!

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że już od następ­ne­go tygo­dnia roz­po­czy­na­my nowy coty­go­dnio­wy cykl publi­ka­cji, poświę­co­ny żywie­niu i pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni hodow­la­nych. Ich autor­ką jest mgr inż. Anna Pięta – zoo­tech­nik, spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni, wie­lo­let­ni hodow­ca SK Walewice oraz współ­twór­ca nowej mar­ki pro­duk­tów paszo­wych i suple­men­ta­cyj­nych dla koni hodow­la­nych Equine NutriPlan.

Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu opra­co­wa­niu, cykl będzie dla Państwa pomoc­ny i sta­nie się jed­ną z Państwa lek­tur obo­wiąz­ko­wych.

Zaglądajcie do nas co pią­tek!

Więcej w Porady Żywieniowe

 • Porady Żywieniowe

  Okres oko­ło­po­ro­do­wy

  By

  Wszystkie czyn­no­ści hodow­la­no-wete­ry­na­ryj­ne prze­pro­wa­dza­ne u cię­żar­nej kla­czy, tro­skli­wa opie­ka nad nią i odpo­wied­nie żywie­nie, zwłasz­cza w okre­sie wyso­kiej źreb­no­ści, mają...

 • Porady Żywieniowe

  Okres wyso­kiej źreb­no­ści

  By

  Urodzenie przez klacz żywe­go i zdro­we­go źre­bię­cia jest nad­rzęd­nym celem dzia­łań każ­de­go hodow­cy. Niestety, śmier­tel­ność zarod­ków w cza­sie trwa­nia...

 • Porady Żywieniowe

  Koń - Senior jesz­cze raz

  By

  O żywie­niu koni star­szych cie­szą­cych się u nas doży­wot­nią eme­ry­tu­rą pisa­li­śmy we wrze­śniu, wska­zu­jąc na potrze­bę stwo­rze­nia pla­nu żywie­nio­we­go uwzględ­nia­ją­ce­go...

Na górę