Connect with us

Hodowca i Jeździec

100 gwiazd pol­skiej hodow­li na 100-lecie nie­pod­le­gło­ści

Historia i sztuka

100 gwiazd pol­skiej hodow­li na 100-lecie nie­pod­le­gło­ści

Od Picadora (nn) poprzez Ramzesa (xo), Volta (wlkp), Artemora (xo) i Lokana (śl) do ostat­nie­go zwy­cięz­cy w roku 2018.

Adam Królikiewicz i Picador nn
Rtm. Adam Królikiewicz i Picador nn - 1924 Igrzyska Olimpijskie Paryż, brą­zo­wy medal indy­wi­du­al­ny w sko­kach przez prze­szko­dy. Pierwszy indy­wi­du­al­ny medal olim­pij­ski zdo­by­ty dla nie­pod­le­głej Polski.

Rok stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę to czas, w któ­rym sta­ra­my się przy­po­mi­nać i poka­zy­wać to wszyst­ko, co przy­nio­sły nam lata wol­no­ści, a tak­że to, co Polacy wypra­co­wa­li sami i z cze­go mogą być dum­ni. Miłośnicy koni też mają swo­je powo­dy do dumy. Nasz pro­jekt ma przy­po­mnieć naj­lep­sze konie wyho­do­wa­ne w Polsce i ich suk­ce­sy na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Chcemy zapro­sić Państwa do czyn­ne­go udzia­łu w naszym przed­się­wzię­ciu. Zachęcamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i załą­czo­ną ulot­ką.

Regulamin pro­jek­tu Polscy Mistrzowie Konie i Ludzie – 100 gwiazd pol­skiej hodow­li i spor­tu na 100-lecie nie­pod­le­gło­ści Polski

Celem pro­jek­tu jest stwo­rze­nie listy 100 koni pol­skiej hodow­li, któ­re w okre­sie 100 lat nie­pod­le­gło­ści Polski (od 1918 do 2018 roku) zasłu­ży­ły się dla hodow­li i spor­tu w poszcze­gól­nych gru­pach.

 1. W gru­pie koni spor­to­wych powin­ni zna­leźć się meda­li­ści (indy­wi­du­al­ni i dru­ży­no­wi): Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Świata Młodych Koni, Mistrzostw Europy.
 2. W gru­pie koni rasy czy­stej krwi arab­skiej powin­ni zna­leźć się:
  • zdo­byw­cy pla­ty­no­wych meda­li,
  • zdo­byw­cy Czempionatów Świata i Europy,
  • konie zasłu­żo­ne w hodow­li koni czy­stej krwi arab­skiej.
 3. W gru­pie koni rasy peł­nej krwi angiel­skiej powin­ni zna­leźć się:
  • zwy­cięz­cy euro­pej­skich pre­sti­żo­wych gonitw pła­skich,
  • zwy­cięz­cy euro­pej­skich pre­sti­żo­wych gonitw prze­szko­do­wych,
  • konie zasłu­żo­ne w hodow­li koni rasy peł­nej krwi angiel­skiej.
 4. Wszystkie konie, któ­re speł­nia­ją kry­te­ria z punk­tów 2. oraz 3., muszą być wpi­sa­ne do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi PASB lub Księgi Koni Pełnej Krwi Angielskiej PSB.
 5. Konie pol­skiej hodow­li zasłu­żo­ne dla hodow­li euro­pej­skiej lub świa­to­wej (np. Ramzes, Witraż, Bask).
 6. Konie zasłu­żo­ne dla hodow­li w pozo­sta­łych Księgach Stadnych ras kra­jo­wych.
 7. 27 lip­ca 2018, w rocz­ni­cę zdo­by­cia pierw­sze­go olim­pij­skie­go meda­lu dla nie­pod­le­głej Polski ogło­si­my listę nomi­no­wa­nych koni, na któ­re będzie moż­na odda­wać swo­je gło­sy do dnia 30.09.2018. Zgłoszenia koni przyj­mu­je­my pod adre­sem: boberteam@winners100gwiazd.pl
 8. 11 listo­pa­da zosta­nie ogło­szo­na lista 100 gwiazd pol­skiej hodow­li i spor­tu na 100-lecie nie­pod­le­gło­ści.
Henryk Leliwa-Roycewicz i Arlekin III xo
Rtm. Henryk Leliwa-Roycewicz i Arlekin III xo, (m. Backfish, o. Bafur xo) hod. SK Albigowa - 1936 Igrzyska Olimpijskie Berlin srebr­ny medal dru­ży­no­wy WKKW

Patronat hono­ro­wy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat głów­ny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polski Klub Wyścigów Konnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych, Poczta Polska S.A.
Wsparcie mery­to­rycz­ne: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – Oddział Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Wojska Polskiego
Patronat medial­ny: Hodowca i Jeździec, Gallop, Świat Koni
Organizacja i reali­za­cja: Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Jeździecka A.A. Bober

Konie ponad podzia­ła­mi

Wspierają nas oso­bi­sto­ści świa­ta kul­tu­ry, spor­tu, hodow­li i nauki.
Dołącz do nas, pamię­taj o wspa­nia­łej histo­rii pol­skiej hodow­li i pol­skie­go jeź­dziec­twa!

100-gwiazd-ulot­ka

Zdjęcie głów­ne: Lokan - po ogie­rze Largis od kla­czy Lokana po Glockner old.,
hod. SO Książ, Wicemistrz Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 2010.
Ojciec Mistrzów i Wicemistrzów Świata.
fot. Katarzyna Broda

Więcej w Historia i sztuka

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę