Connect with us

Hodowca i Jeździec

Agnieszka Słowik Kwiatkowska - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Agnieszka Słowik Kwiatkowska - artyst­ka malar­ka

Agnieszka Słowik Kwiatkowska jest absol­went­ką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1987 r. miesz­ka w Bieszczadach, od wie­lu lat w Cisnej. Maluje nostal­gicz­ne pej­za­że, kwia­ty, nie­zwy­kłe, peł­ne zadu­my por­tre­ty, anio­ły oraz pro­mie­niu­ją­ce ener­gią obra­zy przed­sta­wia­ją­ce konie, z któ­ry­mi zwią­za­ła swo­ją życio­wą dro­gę.
Agnieszka potra­fi rów­nież zacza­ro­wać, śpie­wa­jąc z gita­rą pie­śni ukra­iń­skie i rosyj­skie roman­se.
Uczestniczyła w wie­lu ple­ne­rach malar­skich oraz wysta­wach indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych.

Kontakt: artkwiatkowska.bieszczady.net.pl

Najważniejsze wysta­wy indy­wi­du­al­ne:

 • 1991 Ambasada Amerykańska, Warszawa
 • 1993 Stara Prochownia, Warszawa
 • 1994 Galeria ART, Warszawa
 • 1994 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Łazienki Królewskie, Warszawa
 • 1995 Klub Francuski, Szczecin
 • 1998 BWA ‚Rzeszów
 • 2000 Galeria „Barak”, Czarna
 • 2006 Dom Twórczy „Legraż”, Bóbrka
 • 2007 Bieszczadzki Dom Kultury, Lesko
 • 2008 Muzeum Marii Konopnickiej, Żarnowiec
 • 2008 Biblioteka Publiczna, Krosno
 • 2009 „Siodlarnia”, Julinek
 • 2013 BWA, Krosno
 • 2014 Muzeum Ziemi Kaliskiej, Kalisz
 • 2014 GCKiE, Cisna
 • 2015 „Prom Kultury” Saska Kępa, Warszawa
 • 2015 „Piwnice Artystyczne Przechowalnia”, Łódź
 • 2015 Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów
 • 2015 Piwnica Pod Baranami, Kraków

Więcej w Galeria artystów i fotografów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zaproszenia

NIE-KONIE-C w Krakowie

By 10 czerwca 2019

Porady Żywieniowe

Transport konia

By 7 czerwca 2019
Na górę