Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sprostowanie od redak­cji – rodo­wód kla­czy Claudia sp

Claudia sp
Claudia sp po Action Breaker - Łukasz Troszczyński, fot. Katarzyna Wiszowaty

Od Redakcji

Sprostowanie od redak­cji – rodo­wód kla­czy Claudia sp

Podczas przy­go­to­wy­wa­nia jesien­ne­go nume­ru Hodowcy i Jeźdźca 4/2019 wkradł się błąd w pod­pi­sie zdję­cia na stro­nie 5, w arty­ku­le „Na MPMK rośnie licz­ba koni z pasz­por­ta­mi PZHK”. Podpis powi­nien brzmieć: Claudia sp (Action-Breaker BWP – Clarima  SR hol. / Clarimo hol.) - Łukasz Troszczyński. Właściwy rodo­wód kla­czy wyho­do­wa­nej przez Eco Abi-Ewa Fabińska i nale­żą­cej do Stadniny Koni Nad Wigrami został umiesz­czo­ny w tek­ście arty­ku­łu.

Boudwijn Schepers zwró­cił tak­że uwa­gę na klacz z gru­py koni 7-let­nich o nazwie CLAUDIA sp (Action-Breaker BWP – Clarima SR hol./ Clarimo hol.), któ­ra przez dwa pół­fi­na­ły mia­ła czy­ste prze­bie­gi, nato­miast finał ukoń­czy­ła z jed­ną zrzut­ką. Klacz ta wyróż­nia­ła się moż­li­wo­ścia­mi, siłą odbi­cia, tech­ni­ką, dys­po­no­wa­ła wszyst­kim cze­go ocze­ku­je­my od konia kla­so­we­go. Łukasz Troszczyński zawod­nik fir­mo­wy SK Nad Wigrami dosia­da­ją­cy tej kla­czy pod­czas MPMK tak ją cha­rak­te­ry­zu­je: Claudia w wie­ku 4 i 5 lat była użyt­ko­wa­na w hodow­li i dla­te­go nie star­to­wa­ła w kon­kur­sach dla mło­dych koni. Jest to koń bar­dzo jezd­ny, przy­jem­ny do jaz­dy, odważ­ny, o feno­me­nal­nej tech­ni­ce sko­ku. Hodowcą tej kla­czy jest. Eco Abi-Ewa Fabińska, a wła­ści­cie­lem SK Nad Wigami. Twórca tej stad­ni­ny – Wojciech Fabiński, któ­re­go nie ma już wśród nas, z pew­no­ścią był­by z tej kla­czy dum­ny. Może dzię­ki tej kla­czy speł­ni­ło­by się jego marze­nie o star­cie konia z pol­skim pasz­por­tem pod pol­skim zawod­ni­kiem na igrzy­skach? Szukamy koni spor­to­wych za gra­ni­cą, a może war­to poszu­kać u nas w kra­ju? Jak mówił Eric Lette przez wie­le lat Przewodniczący Komisji Ujeżdżenia FEI i przy­ja­ciel zna­ne­go pol­skie­go sędzie­go tej dys­cy­pli­ny Wojtka Markowskiego: o koniach w kra­ju wszyst­kie­go się dowie­my, a o tych zza gra­ni­cy nie­wie­le.

Bardzo prze­pra­sza­my za nasz błąd, sto­sow­ne spro­sto­wa­nie zamie­ści­my rów­nież w zimo­wym wyda­niu kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę