Connect with us

Hodowca i Jeździec

Pogoda dla Michałowa

Hodowla

Pogoda dla Michałowa

IV Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich, Radom 2019

Tekst: Jerzy Dudała
Zdjęcia: Patrycja Makowska

Po raz czwar­ty na spor­to­wym lot­ni­sku Piastów w Radomiu odbył się czem­pio­nat koni arab­skich, na któ­rym zapre­zen­to­wa­no 84 konie po 47 repro­duk­to­rach od 40 hodow­ców. W Białce w wio­sen­nym poka­zie uczest­ni­czy­ło 90 koni. Jak widać, radom­ski pokaz uzy­skał pre­stiż i uzna­nie w gro­nie pol­skich hodow­ców. Najliczniejsze było potom­stwo po og. Ascot DD i Kahil Al Shaqab – 6. A QR Marc i Ekstern – 4. Rozegrano też rzad­ko u nas widzia­ną kla­sę źre­biąt przy mat­kach, któ­rą jed­no­gło­śnie wygra­ła przed­sta­wi­ciel­ka gospo­da­rzy gnia­da Elprima (Wadee Al Shaqab – Elethia Ka / QR Marc). Jej ojciec to syn Marwana Al Shaqab i wnuk epo­ko­we­go Gazala Al Shaqab. Jest on mię­dzy inny­mi czem­pio­nem świa­ta z 2012 roku.

Klacze rocz­ne

Cały pokaz sędzio­wa­ło trzech spo­śród czte­rech sędziów, a byli to: Koenraad Detailleur (Be), Helen Hennekens – van Nes (Be), Faustino Scanzi (It) i Medhat Gaber (Eg).

W upal­ny sobot­ni dzień rywa­li­za­cję roz­po­czę­ła żeń­ska mło­dzież w kl. IA – kla­czek rocz­nych, w któ­rej kolej­ny suk­ces zapi­sa­ła na swym kon­cie klacz kasz­ta­no­wa­ta El Romantika (QR Marc – Etiffani / Justify) hod. i wł. W. Parczewskiego z notą 90,67 pkt. Na wio­sen­nym poka­zie w Białce też wygra­ła kla­sę z notą 91,33 pkt. i zosta­ła wice­czem­pion­ką kla­czy rocz­nych. Jej ojciec dał nam wie­le dosko­na­łych koni, takich jak Pogrom, Medalion, Eqator, trzy takie kla­cze jak Piacenza, Cheronea i Wieża Mocy. Może i ona pój­dzie w śla­dy swo­je­go uty­tu­ło­wa­ne­go rodzeń­stwa.

W kla­sie IB ponow­ny suk­ces osią­gnę­ła janow­ska gnia­da Amirata (EKS Alihandro – Alhasa / Ganges), zwy­cię­ża­jąc notą 91,5 pkt. W Białce w czerw­cu wygra­ła kla­sę z notą 91,67 i była pią­ta w czem­pio­na­cie w kla­sie rocz­nej. Jej ojciec Eks Alihandro to mię­dzy inny­mi czem­pion świa­ta z 2016 roku. Jego cór­kę Om El Erodite w cza­sie aukcji Marquise Invitational Auction wyce­nio­no na 1,55 mln dola­rów. Nie mia­ła sobie rów­nych siwa Echo Asteria (Psyche Keret – Echo Aurora / Ethenity Ibn Navarrone-D) hod. i wł. Chercynno Pałac, uzy­sku­jąc 92,17 pkt. Jako dru­ga upla­so­wa­ła się Diodora - hod. i wł. Patroniusza Frejlicha, uzy­sku­jąc 91,5 pkt.
Pozostałe klacz­ki nie prze­kro­czy­ły zacza­ro­wa­nej gra­ni­cy 90 punk­tów. Echo Asteria nie była tego roku obec­na w Białce, ale w 2018 roku uzy­ska­ła 92,67 pkt. wygra­ła kla­sę i zosta­ła czem­pion­ką kla­czy rocz­nych. Ma peł­ny bukiet arab­ski, jest sucha, krót­ka, dobrze zwią­za­na, o małej rzeź­bio­nej gło­wie, dużym oku i dłu­giej pro­por­cjo­nal­nej szyi. Chwyta też za oko cie­ka­wą karo-siwą maścią, ma dobrą gór­ną linię i dobry ruch. Wyraźnie się wyróż­nia wśród rówie­śni­czek.

Potomstwo ogie­ra Ascot DD

W kla­sie IIB kla­czek dwu­let­nich poja­wi­ło się potom­stwo ogie­ra Ascot, któ­re tak dobrze poka­za­ło się na tego­rocz­nej Białce. Dwa pierw­sze miej­sca dla tego repro­duk­to­ra wywal­czy­ły El Bellsima (Ascot DD – Ekliptyka / Ekstern) z notą 90,67 pkt. W Białce uzy­ska­ła 92,17 i trze­cie miej­sce w kla­sie. Tuż za nią upla­so­wa­ła się kasz­ta­no­wa­ta Wan Diamena (Ascot DD – Warejka / Piaff) hod. i wł. Jerzego Chrapkowskiego, uzy­sku­jąc 90,33 pkt.

Dobrze poka­za­ło się też potom­stwo tego repro­duk­to­ra w kla­sie ogier­ków dwu­let­nich. Czempion ogie­rów rocz­nych z tego­rocz­nej Białki zna­ny janow­ski kasz­ta­no­wa­ty Erantis (Ascot DD – Eugara / Om El Bellssimo) uzy­skał tym razem 91 pkt. W Białce było lepiej, bo uzy­skał 92,5 pkt. Tuż za nim upra­so­wał się tak­że zna­ny bia­łec­ki Parillus (Ascot DD – Parilla / Enzo), któ­ry uzy­skał 89,67 pkt. W 2018 roku był w Białce naj­lep­szym koniem poka­zu z notą 91 pkt.

Ascot DD dobrze zapi­sał się w naszej hodow­li. Jego cór­ka, naj­lep­szy koń z tego­rocz­nej Białki – Encarina, któ­ra uzy­ska­ła 93,17 pkt., wygra­ła w czerw­cu w Menton na fran­cu­skiej Riwierze swą kla­sę z notą 92,5 pkt., w tym 3x20 za ruch.

Potomstwo ogie­ra Kahil Al Shaqab

Podobnie jak Ascot DD dobrze poka­zu­je się potom­stwo ogie­ra Kahil Al Shaqab w kla­sie 3 kla­czek trzy­let­nich. Jego cór­ka siwa Michałowska Parantella (Kahil Al Shaqab – Palanga / Estern) zwy­cię­ży­ła z notą 91,17 pkt. przed swo­ją pół­sio­strą siwą Kalifornią (Kahil Al Shaqab – Karbona / Estern). Również jego potom­stwo trium­fo­wa­ło w kla­sie VIIB kla­czy czte­ro- sze­ścio­let­nich, gdzie zwy­cię­ży­ła pięk­na ciem­no­gnia­da micha­łow­ska Parmana (Kahil Al Shaqab – Parmana / Al Maraam), uzy­sku­jąc 91,17 pkt. – przed swo­ją pół­sio­strą hodow­li Andrzeja WójtowiczaFuture (Kahil Al Shaqab – Fortycja / Pegasus), któ­ra uzy­ska­ła 90,67 pkt.

Kahila wypa­trzył, sędziu­jąc poka­zy na bli­skim wscho­dzie, M. Trela. Tak się szczę­śli­wie zło­ży­ło, że do stad­ni­ny przy­je­cha­ła mat­ka ogie­ra – OFW Mishaal. Jej wygląd – exte­rier spra­wił, że już bez obaw moż­na było oma­wiać warun­ki dzier­ża­wy Kahila. Po dro­dze do Polski zdo­był w Paryżu czem­pio­nat świa­ta w 2011 roku, wyprze­dza­jąc też zna­ko­mi­te­go og. Shangai Ea. W Janowie uro­dzi­ły się po nim 32 ogier­ki i 29 klacz­ki, w tym takie sła­wy jak Al Jazeera, Bambina, Paris, czy wzo­rzec pol­skie­go konia arab­skie­go - pięk­na i dziel­na Adelita. Doskonałe są tak­że jego micha­łow­skie cór­ki: Pustynia Kahila czy og. Morion.

Potomstwo ogie­ra RFI Farid

Podobnego „dubla” uda­ło się zdo­być w kla­sie IVA ogier­ków rocz­nych potom­stwu ogie­ra RFI Farid, albo­wiem kolej­ny suk­ces odno­si gnia­dy Star Farid (Rfi Farid – Eks Star of Africa / Marwan Al Shaqab) hod. i wł. W. Parczewskiego, któ­ry w Białce był wice­czem­pio­nem ogie­rów rocz­nych. Tutaj uzy­skał 91,17 pkt. W Białce było gorzej, bo tyl­ko 90,67. Tuż za nim na dru­gim miej­scu widzi­my gnia­de­go Wolare (RFI Farid – Wieża Marzeń / El Omari) hod. i wł. Wojciech Parczewski z notą 90,17 pkt. Ich ojciec jest dru­gi po og. Vitorio TO ogie­rem z rodu Mirage.or.ar. Jako pierw­si ogie­ra tego uży­li A. A. Wójtowiczowie. Konie z tego rodu mają pięk­ne gło­wy, duże, ciem­ne oczy, pra­wi­dło­wo osa­dzo­ną szy­ję i dobry ruch. Jak wyka­za­ły dro­bia­zgo­we bada­nia jego rodo­wo­du wyko­na­ne przez Lidię Pawłowską, u jego dal­szych przod­ków moż­na zna­leźć klacz peł­nej krwi angiel­skiej 30 Maria. Po dwu­na­stu poko­le­niach jed­nak domiesz­ka krwi tej kla­czy to jedy­nie 0,024%, a więc prak­tycz­nie jest to bez zna­cze­nia. Co praw­da pury­ści mogą mieć swo­je odmien­ne zda­nie, co nie zmie­nia fak­tu, że RFI Farid jest koniem arab­skim uzna­nym przez WAHO.

Klasa IVB

W kla­sie IVB suk­ces odno­si SK Falborek Arabians. Jego gnia­dy Estorius F (Fa El Rasheem – Estama / Eks Alihandro) wygry­wa z notą 90,33. To już lepiej niż w Białce, gdzie zakoń­czył z notą 90,5 pkt. Jego ojciec to czem­pion świa­ta z Paryża z 2014 roku. Jego cór­ka D Shihanah uzy­ska­ła sre­bro, a jego syn D Seraj zło­to na czem­pio­na­cie świa­ta w Paryżu w 2018 roku.

Pozostałe kla­sy

Odnotować z obo­wiąz­ku nale­ży zwy­cię­stwo w kla­sie VI ogier­ków trzy­let­nich wycho­wan­ka SK Chrcynno-Pałac ogie­ra Chaos Uriel, któ­ry uzy­skał 89,83 pkt., rywa­li­zu­jąc jedy­nie z ogie­rem Egaj hod. i wł. W. Martyniuka, któ­ry uzy­skał 87,5 pkt.

Pokaz zamy­ka­ły już spraw­dzo­ne star­sze kla­cze i ogie­ry. W kla­sie VIIA dla kla­czy 4-6-let­nich zwy­cię­stwo na swo­im kon­cie zapi­su­je janow­ska stad­ni­na – jej kasz­ta­no­wa­ta Pregoła (Vitorio TO – Perespa / Enzo) wygry­wa z notą 91,5 pkt. Vitorio PO dobrze spraw­dził się w micha­łow­skim sta­dzie, pozo­sta­wia­jąc oko­ło 70 potom­ków, m. in. Emanollę od Emadorii, a tak­że zapi­sał się w pry­wat­nej hodow­li, dając og. Calateon, któ­re­go M. Kondrasiuk sprze­dał Shirley Watts po kra­kow­skim poka­zie w 2017 roku.

W kla­sie siód­mej dla kla­czy 7-let­nich i star­szych dosko­na­le poka­zu­je się siwa micha­łow­ska Lawinia (Ekstern – Luanda / Emigrant) z notą 92 pkt. Jest ona cór­ką epo­ko­we­go, legen­dar­ne­go ogie­ra, któ­ry doży­wa swo­ich dni w micha­łow­skim sta­dzie. Sucha, siwa w hrecz­ce, z pięk­ną gło­wą, dłu­gą szy­ją, dobrą gór­ną linią i nie­złym ruchem, zwra­ca­ła uwa­gę swym arab­skim typem i bukie­tem. W sta­dzie cho­dzi pod sio­dłem z dzieć­mi, co jak widać nie szko­dzi jej uro­dzie.

Pokaz koń­czą ogie­ry 4-6-let­nie w kla­sie IX. Tutaj powód do zado­wo­le­nia mie­li M. J. Pietrzakowie. Ich wycho­wa­nek kasz­ta­no­wa­ty El Shaad (Fa El Shawn – El Estrada / Justify) wygrał swą kla­sę z notą 92,17 pkt. W 2017 roku był czem­pio­nem Białki ogie­rów młod­szych. Jego ojciec zna­ny jest z tego, że jest też ojcem og. Prometeusz, któ­ry jest potom­kiem Pianissimy. Niestety z nie­zna­nych powo­dów został on sprze­da­ny bez uży­cia go w naszej hodow­li.

Pokaz zakoń­czy­la kla­sa X, ogie­rów 7-10-let­nich. Rywalizowały ze sobą czte­ry ogie­ry, ale liczy­ły się tyl­ko dwa micha­łow­skie. Zwycięża zna­ny, siwy Empire (Enzo – Empira / Laheeb) z notą 91 pkt., przed swo­im sta­jen­nym kole­gą Empire – któ­ry też debiu­to­wał w Białce w 2010 roku, zdo­by­wa­jąc tytuł wice­czem­pio­na ogie­rów młod­szych tuż za janow­skim Pogromem (któ­re­go uda­ło mu się poko­nać na poka­zie w Janowie). Uchodzi za naj­lep­sze­go syna Enzo, oprócz takich ogie­rów jak Albano czy El Omari. Matkę Empire sprze­da­no do Kataru za 225 tys. euro. Jego cór­ka Atakama w 2016 roku w Radomiu była naj­lep­szym koniem poka­zu.

Wybór czem­pio­nów

Do roz­gryw­ki przy­stą­pi­ły konie, któ­re zaję­ły pierw­sze i dru­gie miej­sca w kla­sie. Decyzją sędziów czem­pio­na­mi zosta­li:

Czempionat źre­biąt

 1. Elprima – hod. i wł. St. Redestowicz
 2. Bogini Kahila – hod. i wł. PPH Paris
 3. Potencja – hod. i wł. A. Najmowicz

Czempionat kla­czy młod­szych

 1. Echo Asteria – hod. i wł. Chrcynno Pałac
 2. El Bellisima – SK Michałów
 3. Diodora – hod. i wł. Petroniusz Frejlich

Czempionat ogie­rów młod­szych

 1. Erantis – SK Janów
 2. Star Farid – hod. i wł. W. Parczewski
 3. Parillus – hod. i wł. SK Białka

Czempionat kla­czy star­szych

 1. Lawinia – SK Michałów
 2. Parmana – SK Michałów
 3. Elliseina – SK Michałów

Czempionat ogie­rów star­szych

 1. Empire – SK Michałów
 2. El Shaad – hod. M.J. Pietrzak, wł. SK Dębno
 3. Złoty Medal – SK Michałów

Najlepszym koniem poka­zu zosta­ła Echo Asteria,
wycho­wan­ka SK Chrcynno-Pałac.

Organizatorzy zapew­ni­li zwy­cięz­com nagro­dy pie­nięż­ne, i tak w kla­sach źre­biąt każ­dy oce­nia­ny koń otrzy­mał 800 zł. Za pierw­sze miej­sce i zło­ty medal 2 tys. zło­tych, za dru­gie miej­sce i srebr­ny medal – 1500 zł, za trze­cie miej­sce i brą­zo­wy medal – 1000 zł. W kla­sach koni młod­szych i star­szych nagro­dzo­no każ­de­go konia ze zwy­cię­skiej piąt­ki. Za pierw­sze miej­sce przy­zna­no 1200 zł, za dru­gie miej­sce – 800 zł, za miej­sce 3 – 5 400 zł. Czempioni otrzy­ma­li za zło­ty medal 5 tys. zło­tych, za srebr­ny – 3 tys. zło­tych, i za brąz – 1000 zł oraz pamiąt­ko­we pucha­ry. Najlepszy koń poka­zu otrzy­mał 15 tys. zło­tych i puchar pre­zy­den­ta mia­sta Radomia.

Sam czem­pio­nat roze­gra­ny w odstę­pie mie­sią­ca od czem­pio­na­tu bia­łec­kie­go pozwa­la pod­dać ponow­nej oce­nie konie tam wystę­pu­ją­ce. Jedne, jak widać, potwier­dzi­ły swą kla­sę, inne potrze­bu­ją wię­cej sta­rań. Organizacja poka­zu była po raz kolej­ny per­fek­cyj­na, co zawsze było zauwa­ża­ne przez uczest­ni­ków. Gospodarz St. Redestowicz zbu­do­wał pro­fe­sjo­nal­ny zespół, któ­ry pra­cu­je na wspól­ny suk­ces.

Dobrym pomy­słem było poka­za­nie publicz­no­ści akro­ba­cji lot­ni­czej, któ­rą wyko­nał pilot Robert Kowalik, lata­ją­cy samo­lo­tem EXTRA 300L. W jego wyko­na­niu moż­na było zoba­czyć becz­kę, kor­ko­ciąg, pętle, spi­ra­lę, świe­cę, prze­wrót, czy ślizg na ogon. Publiczność była zachwy­co­na. Równie dobrze poka­za­ła się gru­pa La Pattat Dudka&Franczak. Mateusz Franczak na ogie­rze FaworyJacek Horoszko na ogie­rze Siglavy, oba konie rasy lipi­cań­skiej, poka­za­li bra­wu­ro­wy wol­tyż fran­cu­ski. Dla rów­no­wa­gi Agnieszka Dudka na hano­wer­skim wała­chu Chester poka­za­ła kunszt kla­sycz­ne­go ujeż­dże­nia. Zorganizowo tak­że aukcję konii arab­skich pry­wat­nych hodow­ców. Na ofe­ro­wa­nych 21 koni nabyw­ców zna­la­zło 5 z nich. Najdroższym oka­za­ła się El Salima hodow­li W. Bąka, za któ­rą wyli­cy­to­wa­no 26 tys. euro i Elhira hod. i wł. StanRed Arabians, za któ­rą uzy­ska­no 25 tys. euro. Za Effie z Michałowa uzy­ska­no 20 tys., za Diamentową Drogę Alicja Najmowicz uzy­ska­ła 8,5 tys. i Wojciech Parczewski za swo­ją Star Fantazję – 7 tys. zło­tych. W sumie aukcja przy­nio­sła 86,5 tys. euro. Jak mówi J. Białobok – trze­ba pomy­śleć o nowej for­mie sprze­da­ży koni, albo­wiem coraz trud­niej jest zain­te­re­so­wać kup­ców zaku­pem aukcyj­nym.

Sam pokaz był na dobrym pozio­mie, a konie oce­nia­no ostrzej niż w Białce. Dobrym koniom to nie zaszko­dzi­ło. Nie wiem, dla­cze­go egip­ska sędzi­na mia­ła tyl­ko dwie noty – 18,5 albo 19. Widać, że bra­ku­je jej jesz­cze doświad­cze­nia. Sama orga­ni­za­cja jest zna­ko­mi­ta i chęt­nie tutaj zawi­tał­bym w przy­szłym roku. Myślę, że jest to życze­nie wszyst­kich obec­nych. A więc za rok w Radomiu.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę