Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nasza czwór­ka w Beekbergen, Holandia - CAIO 3*

Sport i wyścigi

Nasza czwór­ka w Beekbergen, Holandia - CAIO 3*

Krótka rela­cja z Holandii z nie­sa­mo­wi­ty­mi zdję­cia­mi od Mazurek Horse Team.

W holen­der­skim Beekbergen w Holandii w ostat­ni week­end czerw­ca odby­ły się pre­sti­żo­we zawo­dy CAIO 3*.

Dzień pierw­szy: Piotr Mazurek z koń­mi Eric, Erazmus, Brentina, BankierBlizard roz­po­czy­na współ­za­wod­nic­two w kon­kur­sie powo­że­nia zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi. Próbę ujeż­dże­nia koń­czą z 57 punk­ta­mi i pla­su­je w środ­ku staw­ki (22 powo­żą­cych).

Dzień dru­gi: Próba mara­to­nu CAI 3* w trud­nych, upal­nych warun­kach. To sta­ło się powo­dem skró­ce­nia jed­ne­go odcin­ka i wyłą­cze­nie prze­szko­dy. Pozycja w poło­wie staw­ki obro­nio­na.

Dzień trze­ci: Próba zręcz­no­ści - 2 zrzut­ki i 2 sekun­dy spóź­nie­nia, czy­li razem 7 pkt kar­nych. 17 pozy­cja na liście.

A my cze­ka­my na zdję­cia z kolej­nych zawo­dów i trzy­ma­my kciu­ki za Mazurek Horse Team!

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę