Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zdrowie i wete­ry­na­ria

 • Miedź i cynk

  By 9 listopada 2018

  Miedź jest jed­nym z waż­niej­szych pier­wiast­ków w die­cie koni. Jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju ukła­du szkie­le­to­we­go, mobi­li­za­cji zapa­sów żela­za,...

 • Żelazo i man­gan

  By 2 listopada 2018

  Zgodnie z wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi dzi­siaj o roli i wza­jem­nej rela­cji kolej­nej pary pier­wiast­ków anta­go­ni­stycz­nych – żela­za i man­ga­nu, choć nie­czę­sto...

 • Wapń i fos­for

  By 26 października 2018

  Znaczenie skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu jest bar­dzo duże. Stanowią ele­ment budul­co­wy szkie­le­tu, peł­nią...

 • Dobór pre­pa­ra­tów mine­ral­no-wita­mi­no­wych

  By 19 października 2018

  Preparat mine­ral­no – wita­mi­no­wy, szcze­gól­nie w okre­sie bra­ku wio­sen­ne­go bądź let­nie­go pastwi­ska, jest istot­nym ele­men­tem koń­skiej die­ty....

 • Dwulatki

  By 12 października 2018

  Dwulatki rosną i roz­wi­ja­ją się mniej inten­syw­nie niż rocz­nia­ki, gdyż okres naj­więk­sze­go roz­wo­ju konia to pierw­sze 18 mie­się­cy życia....

 • Roczniaki

  By 5 października 2018

  Jednym z naj­trud­niej­szych okre­sów w hodow­li jest pierw­szy rok wycho­wu źre­biąt. Najbardziej kry­tycz­ne momen­ty to te, kie­dy dia­me­tral­nie zmie­nia­ją...

 • Przygotowanie do jesie­ni – zadba­nie o odpor­ność

  By 28 września 2018

  Odporność u koni, choć jako układ bar­dzo zło­żo­na i czę­ścio­wo nie do koń­ca jesz­cze przez świat nauki pozna­na i zro­zu­mia­ła, jest wypad­ko­wą...

 • Żywienie koni star­szych

  By 21 września 2018

  Nasza coraz bar­dziej doj­rza­ła prak­ty­ka hodow­la­na oraz zasob­ność port­fe­la pozwa­la­ją nam coraz czę­ściej zapew­nić doży­wot­nią opie­kę sta­rym...

 • Zdrowy odsa­dek – zale­ce­nia żywie­nio­we w okre­sie odsa­dze­nia

  By 14 września 2018

  W okre­sie, gdy źre­bię­ta usa­mo­dziel­nia­ją się i sta­ją się odsa­da­mi, potem rocz­nia­ka­mi, naj­istot­niej­sze zna­cze­nie dla ich kon­dy­cji oraz pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju,...

 • Żywienie i postę­po­wa­nie z mat­ka­mi w okre­sie odsa­dze­nia

  By 7 września 2018

  Czas, w któ­rym odsa­dza­my źre­bię­ta od matek, przy­pa­da zazwy­czaj na póź­ne lato oraz jesień. Zazwyczaj ma miej­sce w wie­ku 6 – 7 mie­się­cy,...

Więcej
Na górę