Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wirusowe zapa­le­nie tęt­nic u koni - co war­to wie­dzieć o EVA?

Zdrowie i weterynaria

Wirusowe zapa­le­nie tęt­nic u koni - co war­to wie­dzieć o EVA?

Wirusowe zapa­le­nie tęt­nic (łac. arte­ri­tis viro­sa equ­orum, ang. equ­ine viral arte­ri­tis - EVA) jest sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ną, zakaź­ną i zaraź­li­wą cho­ro­bą koni, powo­do­wa­ną przez wirus EAV (ang. equ­ine arte­ri­tis virus).

Wirusowe zapalenie tętnic u koni - ulotka
Continue Reading

Więcej w Zdrowie i weterynaria

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę