Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wirusowe zapa­le­nie tęt­nic u koni - co war­to wie­dzieć o EVA?

Zdrowie i weterynaria

Wirusowe zapa­le­nie tęt­nic u koni - co war­to wie­dzieć o EVA?

Wirusowe zapa­le­nie tęt­nic (łac. arte­ri­tis viro­sa equ­orum, ang. equ­ine viral arte­ri­tis - EVA) jest sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ną, zakaź­ną i zaraź­li­wą cho­ro­bą koni, powo­do­wa­ną przez wirus EAV (ang. equ­ine arte­ri­tis virus).

Wirusowe zapalenie tętnic u koni - ulotka
Continue Reading

Więcej w Zdrowie i weterynaria

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę