Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nowoczesne odro­ba­cza­nie koni

Więcej w Zdrowie i weterynaria

 • Porady Żywieniowe

  Prawidłowe żywie­nie konia czy­li pochwa­ła cią­głej nauki

  By

  Jako hodow­cy, obser­wu­ją­cy nasze konie od dnia ich naro­dzin, czę­sto oce­nia­my ich stan odży­wie­nia na pod­sta­wie kon­dy­cji, ogól­ne­go...

 • Porady Żywieniowe

  Miedź i cynk

  By

  Miedź jest jed­nym z waż­niej­szych pier­wiast­ków w die­cie koni. Jest nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju ukła­du szkie­le­to­we­go, mobi­li­za­cji zapa­sów żela­za,...

 • Porady Żywieniowe

  Żelazo i man­gan

  By

  Zgodnie z wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi dzi­siaj o roli i wza­jem­nej rela­cji kolej­nej pary pier­wiast­ków anta­go­ni­stycz­nych – żela­za i man­ga­nu, choć nie­czę­sto...

Na górę