Connect with us

Hodowca i Jeździec

FEI alar­mu­je: Herpeswirus we Francji

Zdrowie i weterynaria

FEI alar­mu­je: Herpeswirus we Francji

Odnotowuje się, że w popu­la­cji koni wystę­pu­je aż 9 typów her­pe­swi­ru­sów (EHV – Equine Herpesvirus), ozna­cza­nych sym­bo­la­mi od EHV-1 do EHV-9. Jako przy­czy­nę wystę­po­wa­nia posta­ci ner­wo­wej cho­ro­by wymie­nia się przede wszyst­kim EHV-1, jed­nak naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją tak­że na moż­li­wy udział typu EHV-4 w powsta­wa­niu obja­wów neu­ro­lo­gicz­nych.

3 maja Międzynarodowa Federacja Jeździecka zaalar­mo­wa­ła w ofi­cjal­nym doku­men­cie o zacho­ro­wa­niach na Herpeswirusa we Francji.

RESPE (Réseau d’Epidémio Surveillance en Pathologie Équine, czy­li fran­cu­ski sys­tem zgła­sza­nia wybu­chu epi­de­mii) 27 kwiet­nia ogło­sił, że w 22 miej­scach we wschod­niej Francji odno­to­wa­no zaka­że­nia Herpeswirusem koni (EHV) od stycz­nia 2018 roku. Tym samym oko­ło 200 koni jest praw­do­po­dob­nie zara­żo­nych, a są to nie tyl­ko konie spor­to­we i rekre­acyj­ne ale rów­nież hodow­la­ne.

EHV, czy­li Equine Herpesvirus powo­du­je czte­ry syn­dro­my kli­nicz­ne:

  • postać odde­cho­wą (któ­ra wystę­pu­je naj­czę­ściej)
  • zakaź­ne poro­nie­nie kla­czy
  • śmierć źre­biąt
  • postać neu­ro­lo­gicz­ną

Objawy kli­nicz­ne

Postać odde­cho­wa - wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra cia­ła, kaszel, wydzie­li­na z nosa. Zarażone konie wyka­zu­ją ozna­ki apa­tii, bra­ku ape­ty­tu oraz pobie­ra­nia wody.

Postać neu­ro­lo­gicz­na - zmia­ny beha­wio­ral­ne, atak­sja (nie­zbor­ność ruchów), anu­ria (brak odda­wa­nia moczu), obja­wy kol­ko­we, osła­bie­nie pęche­rza, trud­no­ści ze wsta­wa­niem. Objawy neu­ro­lo­gicz­ne mogą być spo­wo­do­wa­ne gorącz­ką i obja­wa­mi ze stro­ny ukła­du odde­cho­we­go.

U zaszcze­pio­nych koni obja­wy kli­nicz­ne są naj­czę­ściej osła­bio­ne lub nie­obec­ne, ale nale­ży pamię­tać że zaszcze­pio­ne konie mogą w razie zain­fe­ko­wa­nia być źró­dłem roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa.

Drogi zaka­że­nia

Główną dro­gą prze­no­sze­nia jest dro­ga kro­pel­ko­wa (kaszel, pry­cha­nie). Herpesvirus może prze­trwać w śro­do­wi­sku przez kil­ka tygo­dni. Pośrednio zaka­że­nie może rów­nież wystą­pić np. przez nie­umy­te ręce, ubra­nie, dotyk itp. Trzeba pamię­tać o fak­cie, iż poro­nio­ne pło­dy są wyso­ce zaraź­li­we.

Raz zara­żo­ny koń sta­je się cichym nosi­cie­lem wiru­sa do koń­ca swo­je­go życia. Herpesvirus pozo­sta­je w sta­nie uta­jo­nym (nie dając kli­nicz­nych obja­wów) ale może być akty­wo­wa­ny przez stres.

Czas inku­ba­cji

W nie­któ­rych przy­pad­kach 24 h, naj­czę­ściej jest to 4-6 dni i dłu­żej.

Zalecane środ­ki ostroż­no­ści

  • natych­mia­sto­we skon­tak­to­wa­nie się z leka­rzem wete­ry­na­rii przy przy­pusz­cze­niach zara­że­nia
  • izo­la­cja konia/koni do cza­su dia­gno­zy wete­ry­na­ryj­nej
  • wstrzy­ma­nie wszel­kich wyjaz­dów (na zawo­dy itd.) wszyst­kich koni ze staj­ni na okres 28 dni
  • zde­zyn­fe­ko­wa­nie przy­czep i wszel­kich akce­so­riów (w tym koń­skie­go sprzę­tu) zwią­za­nych z wyjaz­da­mi

tekst: equista.pl

Więcej w Zdrowie i weterynaria

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę