& Kwiatek, czy­li XVI Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi Bogusławice 6-8.09.2013 r."> Kwiatek & Kwiatek, czyli XVI Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi Bogusławice 6-8.09.2013 r. | Hodowca i Jeździec
Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Kwiatek & Kwiatek, czy­li XVI Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi Bogusławice 6-8.09.2013 r.

Piotr Helon

Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi odby­ły się kil­ka dni po powro­cie z MŚ w Topolczankach, jed­nak wszy­scy, któ­rzy mie­li uczest­ni­czyć w MP, sta­wi­li się w Bogusławicach, gdzie oprócz mistrzostw roz­gry­wa­no zawo­dy kra­jo­we. Były to tak­że ostat­nie kwa­li­fi­ka­cje do MPMK.

Wszystkich, któ­rzy inte­re­su­ją się pol­ski­mi zaprzę­ga­mi, drę­czy­ło pyta­nie, czy abso­lut­nie domi­nu­ją­cy w pol­skich zaprzę­gach jed­no­kon­nych zdo­byw­ca ostat­nich 8 zło­tych meda­li w MP D1 Bartłomiej Kwiatek zdo­bę­dzie kolej­ny zło­ty medal, czy może sta­nie się coś, co zmie­ni aktu­al­ną sytu­ację.
Ostatecznie do prze­glą­du wete­ry­na­ryj­ne­go zawod­ni­cy przed­sta­wi­li 8 koni. Na liście star­to­wej tym razem zabra­kło debiu­tan­tów – wszy­scy zawod­ni­cy już bra­li udział w impre­zie tej ran­gi. Wszystkie konie prze­szły pozy­tyw­nie prze­gląd i mogły przy­stą­pić do zawo­dów. Już pró­ba ujeż­dże­nia roze­gra­na w pią­tek poka­za­ła, że trud­no będzie o zmia­nę na naj­wyż­szym podium MP. Komisja sędziow­ska pod prze­wod­nic­twem Tomasza Mossakowskiego nie mia­ła łatwe­go zada­nia.

W ujeż­dże­niu naj­lep­szy był Bartłomiej Kwiatek (SLKS Książ) i Lokan – wynik 34,82, za nim upla­so­wa­ła się Weronika Kwiatek (JKS Golejewko) i Bartnik – 42,69, trze­cie miej­sce nie­ocze­ki­wa­nie zaję­ła Alicja Chodkiewicz (ZKJ Drzonków) i Druja – 49,22. Pierwsza dwój­ka już w pierw­szym dniu uzy­ska­ła prze­wa­gę nad pozo­sta­ły­mi zawod­ni­ka­mi.
Sobotni mara­ton odbył się przy bar­dzo dobrej pogo­dzie, zawod­ni­cy mie­li do poko­na­nia 7 prze­szkód tere­no­wych. W tym roku po raz pierw­szy w MP zasto­so­wa­no nowy prze­pis o star­cie zawod­ni­ków w odwrot­nej kolej­no­ści w sto­sun­ku do miejsc zaj­mo­wa­nych po ujeż­dże­niu. Najlepsza oka­za­ła się Weronika Kwiatek z luza­kiem Piotrem Nojmanem, pew­nie i szyb­ko poko­nu­jąc prze­szko­dy. Dosłownie o ułam­ki punk­tu za Weroniką upla­so­wał się Bartłomiej KwiatekDanielem Kłosowskim, co ode­bra­ło nam resz­tę nadziei na jaką­kol­wiek zmia­nę. Trzecie miej­sce zajął Adrian Kostrzewa (KJ Idmar Krajkowo) i Eddi z luza­kiem Pawłem Kaczmarkiem. Po dwóch dniach za pro­wa­dzą­cą dwój­ką był Sebastian Bogacz (Sielanka Warka) i Liban z luzacz­ką Magdaleną Jankowską, pozo­sta­li zawod­ni­cy byli bli­sko z nie­wiel­ką róż­ni­cą punk­to­wą.

Niedzielną pró­bę zręcz­no­ści powo­że­nia, jaką posta­wił gospo­darz toru Tadeusz Kodź, tyl­ko dwóch zawod­ni­ków poko­na­ło bez punk­tów kar­nych. Swoje umie­jęt­no­ści poka­za­ła Alicja Chodkiewicz, bez­błęd­nie poko­nu­jąc tor w nor­mie cza­su, jadąc pew­nie i szyb­ko, nie­ste­ty stra­ty po mara­to­nie mia­ła za duże, żeby liczyć się w wal­ce o meda­le. Drugim zawod­ni­kiem, któ­ry poko­nał tor bez punk­tów kar­nych, był Sebastian Bogacz, któ­ry osta­tecz­nie zajął trze­cie miej­sce i zdo­był brą­zo­wy medal. Bartłomiej KwiatekWeronika Kwiatek mie­li po 3 punk­ty kar­ne, ale to już nie mogło zni­we­lo­wać prze­wa­gi wypra­co­wa­nej przez dwa dni.

Bogusławice – na podium na górze od lewej: Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek i Sebastian Bogacz, na dole od lewej Piotr Nojman, Daniel Kłosowski oraz Magdalena Jankowska fot. Magdalena Helon

Bogusławice – na podium na górze od lewej: Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek i Sebastian Bogacz, na dole od lewej Piotr Nojman, Daniel Kłosowski oraz Magdalena Jankowska
fot. Magdalena Helon

Ostatecznie XVI Mistrzem Polski został Bartłomiej Kwiatek, zdo­by­wa­jąc 9. zło­ty medal w karie­rze i potwier­dza­jąc swo­ją domi­na­cję na kra­jo­wym podwór­ku. Biorąc pod uwa­gę, że ten zawod­nik kolej­ny rok wygry­wa ran­king FEI, nie jest to tyl­ko domi­na­cja kra­jo­wa. Brawo! Srebrny medal zdo­by­ła Weronika Kwiatek ze stra­tą nie­ca­łych 8 punk­tów do lide­ra, ale z prze­wa­gą ponad 13 punk­tów nad Sebastianem Bogaczem. To kolej­ny medal tej zawod­nicz­ki. Gratulacje!
Biorąc pod uwa­gę, że w 2014 r. odbę­dą się mistrzo­stwa świa­ta w zaprzę­gach jed­no­kon­nych, to obec­na sytu­acja nie nastra­ja Komisji Powożenia opty­mi­stycz­nie – mamy dwo­je zawod­ni­ków i potem tyl­ko wie­le zna­ków zapy­ta­nia. Oczywiście widać pewien poten­cjał, przede wszyst­kim jak bume­rang wra­ca spra­wa szko­le­nia zawod­ni­ków repre­zen­ta­cji – kolej­ny rok pra­cu­je­my bez tre­ne­ra, korzy­sta­jąc tyl­ko z krót­kich zgru­po­wań. Niestety, nie­któ­rzy zawod­ni­cy nie widzą potrze­by pra­cy z kim­kol­wiek, cze­go efek­ty były widocz­ne pod­czas kon­kur­su ujeż­dże­nia. Trzeba zro­bić wszyst­ko, aby posze­rzyć czo­łów­kę zawod­ni­ków, a moż­na to osią­gnąć tyl­ko przez sys­te­ma­tycz­na pra­cę (czy­taj: szko­le­nie).
Trzeba też myśleć o przy­szłym sezo­nie – jest już kil­ka ter­mi­nów, ale cią­gle bra­ku­je sta­bil­no­ści kalen­da­rza. Liczyłem, że 2013 będzie ostat­nim rokiem orga­ni­za­cji MP w ostat­niej chwi­li, ale mimo poda­nia z wyprze­dze­niem ter­mi­nów przy­szło­rocz­nych, na razie poja­wi­ło się tyl­ko jed­no nowe miej­sce, jed­nak jak zawsze jestem opty­mi­stą.
Mistrzostwa Polski i Zawody Krajowe w Bogusławicach odby­ły się dzię­ki uprzej­mo­ści i zaan­ga­żo­wa­niu pań­stwa Ostrowskich, za co ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę