Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mariaż Książa z Kamieńcem Ząbkowickim

Sport i wyścigi

Mariaż Książa z Kamieńcem Ząbkowickim

Monika Słowik

Stado Ogierów Książ do 3 paź­dzier­ni­ka 2013 r. było samo­dziel­ną spół­ką skar­bu pań­stwa. Na począt­ku paź­dzier­ni­ka doszło do połą­cze­nia dwóch spół­ek Agencji Nieruchomości Rolnych: Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim i Stada Ogierów Książ. Na mocy pod­pi­sa­ne­go aktu nota­rial­ne­go Stado zosta­ło włą­czo­ne w struk­tu­ry OHZ i jest obec­nie Zakładem Ośrodka.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z o.o. powstał 28 lute­go 1994 r. Tradycje gospo­dar­cze na tych tere­nach, tak­że rol­ni­cze, mają swo­ją dłu­gą histo­rię, a zosta­ły zapo­cząt­ko­wa­ne przez cyster­sów w roku 1249. Majątek pocy­ster­ski w 1811 r. został prze­ję­ty przez rodzi­nę Hohenzollernów. Po II woj­nie świa­to­wej powsta­ła tu Nieruchomość Ziemska na Ziemiach Odzyskanych, prze­kształ­ca­na kolej­no w Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej, Dzierżoniowski Kombinat Hodowli Zwierząt Zarodowych i wresz­cie w obec­ną spół­kę.
Ośrodek, któ­ry w prze­szło­ści zaj­mo­wał się tak­że koń­mi, obec­nie spe­cja­li­zu­je się w hodow­li bydła mlecz­ne­go. Od lat znaj­du­je się w czo­łów­ce kra­jo­wej pod wzglę­dem wydaj­no­ści mlecz­nej i postę­pu hodow­la­ne­go. Drugim kie­run­kiem jest pro­duk­cja roślin­na (upra­wa roślin pastew­nych, kuku­ry­dzy, psze­ni­cy ozi­mej oraz rze­pa­ku). Teraz doszła tak­że dzia­łal­ność Stada Ogierów Książ, któ­re­go histo­ria się­ga XVIII w. – wów­czas powsta­ły zabu­do­wa­nia fol­warcz­ne dla księ­cia Hochberga. Od 1935 r. było pru­skim sta­dem ogie­rów, a w roku 1947 utwo­rzo­no tu sta­do pol­skie, do któ­re­go 50 lat póź­niej wpro­wa­dzo­no peł­ną dzia­łal­ność hodow­la­ną, poprzez prze­ję­cie kla­czy ślą­skich ze stad­nin w Strzegomiu i Strzelcach Opolskich. Połączenie spół­ek kamie­niec­kiej i ksią­żań­skiej spo­wo­do­wa­ło koniecz­ność stwo­rze­nia pla­nu restruk­tu­ry­za­cji sta­da i pró­by mody­fi­ka­cji przed­się­wzięć.
Stado Ogierów Książ pro­wa­dzi obec­nie tro­ja­ką dzia­łal­ność: hodow­la­ną, spor­to­wo-rekre­acyj­ną i tury­stycz­ną.

Hodowla

Działalność hodow­la­na obej­mu­je pro­wa­dze­nie roz­ro­du i odcho­wu koni rasy ślą­skiej oraz odpłat­ne­go udo­stęp­nia­nia ogie­rów do celów hodow­la­nych. Organizowane są tak­że, jako zakła­dy tre­nin­go­we dla kla­czy i ogie­rów, pró­by dziel­no­ści w dys­cy­pli­nie powo­że­nia. Oba nur­ty dzia­łal­no­ści są pro­wa­dzo­ne we współ­pra­cy z Zespołem Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Polskim i Okręgowymi Związkami Hodowców Koni. Działalność hodow­la­na sta­no­wi­ła sens powo­ła­nia SO Książ i powin­na zostać zada­niem pod­sta­wo­wym, mody­fi­ka­cji ule­gać będzie jedy­nie spo­sób przed­sta­wia­nia wyni­ków hodow­la­nych sta­da (aukcje, prze­tar­gi, poka­zy, para­dy, hodow­la­ne zawo­dy jeź­dziec­kie).

Bartłomiej Kwiatek podczas pokazu fot. Monika Szostek

Bartłomiej Kwiatek pod­czas poka­zu
fot. Monika Szostek

W prze­szło­ści SO Książ wraz z dzia­ła­ją­cym tu klu­bem KS Górnik Wałbrzych – sek­cja jeź­dziec­ka, a następ­nie Sudeckim Ludowym Klubem Sportowym Książ, oprócz pro­wa­dze­nia zajęć spor­to­wych, było rów­nież orga­ni­za­to­rem licz­nych zawo­dów jeź­dziec­kich w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, wszech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go i powo­że­nia. Obecnie aktyw­ność SO ogra­ni­cza się do powo­że­nio­wych dzia­łań tre­nin­go­wych, zanie­cha­no orga­ni­za­cji więk­szej licz­by imprez jeź­dziec­kich. Słowo „ogra­ni­cza” nie ozna­cza jed­nak, że Stado i Klub nie mają się czym poszczy­cić. Trójka zawod­ni­ków Bartłomiej Kwiatek (wice­mistrz świa­ta), Monika Święcicka (mistrzy­ni Europy junio­rów 2013) oraz Marek Baryłko to repre­zen­tan­ci kadry naro­do­wej w powo­że­niu.
SO Książ na pew­no dys­po­nu­je poten­cja­łem, aby powró­cić do orga­ni­za­cji zawo­dów jeź­dziec­kich w kil­ku dys­cy­pli­nach i wzbo­ga­cić je poka­zo­wą otocz­ką. Stadion jeź­dziec­ki (teren przy­na­leż­ny do SO Książ, obiek­ty zbu­do­wa­ne przez KS Górnik Wałbrzych) oraz czwo­ro­bo­ki tre­nin­go­we (ujeż­dże­nio­we i powo­że­nio­we) ule­gły co praw­da czę­ścio­wej degra­da­cji, ale przy aktyw­no­ści ludzi dobrej woli (a tacy tu są) i insty­tu­cji zain­te­re­so­wa­nych powro­tem do daw­nych dzia­łań oraz zaan­ga­żo­wa­niu środ­ków Ośrodka i zewnętrz­nych moż­li­wa jest ich rewi­ta­li­za­cja w bar­dzo krót­kim cza­sie. To w Książu w latach 80., za spra­wą dyrek­to­ra Stada Zbigniewa Dąbrowskiego i Tadeusza Łanowego, po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­no Competition Dressage International (CDI), któ­re zapo­cząt­ko­wa­ły mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w ujeż­dże­niu w Polsce. Tu tak­że odby­wa­ły się licz­ne ogól­no­pol­skie tre­nin­gi ujeż­dże­nio­we z uzna­ny­mi zagra­nicz­ny­mi szko­le­niow­ca­mi.

Sport

Ze wzglę­du na tra­dy­cje w ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i powo­że­niu nasta­wia­my się na reak­ty­wa­cję pozo­sta­łych dys­cy­plin kon­ku­ren­cji jeź­dziec­kich w SO Książ. Z takim nasta­wie­niem będzie pro­wa­dzo­na rekre­acja jeź­dziec­ka, pomo­że to przy­cią­gnąć zarów­no mło­dzież szkol­ną, jak też oso­by doro­słe. Obecnie dzia­ła­nia sku­pi­ły się głów­nie na dys­cy­pli­nie powo­że­nia, jed­nak pla­no­wa­ne jest powró­ce­nie do orga­ni­za­cji imprez obej­mu­ją­cych inne dys­cy­pli­ny. Będą to zarów­no impre­zy spor­to­we, jak i zawo­dy towa­rzy­skie. Pierwsza towa­rzy­ska impre­za 2014 odby­ła się w pierw­szy week­end stycz­nia. Oprócz zma­gań powo­że­nio­wych (w wyko­na­niu pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów), moż­na było tak­że oglą­dać prze­jaz­dy pró­by Caprillego oraz sko­ki przez prze­szko­dy. Takich imprez będzie wię­cej (kolej­na w mar­cu; pla­no­wa­ne są cyklicz­nie raz w mie­sią­cu) zarów­no w połą­cze­niu z ofi­cjal­ny­mi zawo­da­mi spor­to­wy­mi, jak też orga­ni­zo­wa­nych spe­cjal­nie dla zaczy­na­ją­cych przy­go­dę z jeź­dziec­twem. Jedną z nich będą na pew­no eli­mi­na­cje i finał powo­ła­nej nie­daw­no Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej. Partnerami SO Książ obok SLKS Książ są róż­ne pod­mio­ty. Pozwala to na kon­ty­nu­owa­nie zawo­dów o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego (orga­ni­za­tor MKS Randon) czy Międzynarodowego Konkursu Powożenia Tradycyjnego (wspól­nie z Muzeum Powozów w Galowicach, Ireneuszem Kozłowskim i inny­mi współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi).

Książański Hubertus 2013 fot. Monika Szostek

Książański Hubertus 2013
fot. Monika Szostek

Jeśli zdo­ła­my wyko­nać plan inwe­sty­cyj­ny – remont i moder­ni­za­cję pla­ców oraz same­go hipo­dro­mu i budo­wę prze­szkód powo­że­nio­wych (na wpi­sa­nie któ­rych do biz­ne­spla­nu dla Książa na ten rok wyra­ził zgo­dę pre­zes OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Paweł Blicharski, co mamy nadzie­ję pod­trzy­ma tak­że Agencja Nieruchomości Rolnych) – orga­ni­za­cja imprez sko­ko­wych, ujeż­dże­nio­wych i powo­że­nio­wych będzie dużo prost­sza. Oficjalny kalen­darz imprez orga­ni­zo­wa­nych w roku 2014 w SO Książ zosta­nie przed­sta­wio­ny na stro­nie WWW do koń­ca mar­ca. Wiemy prze­cież, że orga­ni­zo­wa­nie w jed­nym ośrod­ku cyklicz­nych zawo­dów towa­rzy­skich, tra­dy­cyj­nych i stric­te spor­to­wych uła­twia pro­mo­cję wszyst­kich imprez, pozwa­la na ich pla­no­wa­nie i zain­te­re­so­wa­nie cyklem poten­cjal­nych spon­so­rów. Swoje miej­sce powin­ny zna­leźć w Książu tak­że spor­to­we raj­dy kon­ne. W pierw­szy mar­co­wy week­end odby­ło się tu pierw­sze szko­le­nie raj­do­we, kolej­ne pla­no­wa­ne jest na począt­ku kwiet­nia. To oczy­wi­ście zasłu­ga mene­dże­ra dys­cy­pli­ny Ryszarda Zielińskiego i tych, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się prze­żyć raj­do­we tre­nin­gi w Książu.

Rekreacja

Działania rekre­acyj­ne to pro­wa­dze­nie rekre­acji jeź­dziec­kiej i pen­sjo­na­tu dla koni, orga­ni­za­cja imprez rekre­acyj­nych oraz pół­ko­lo­nii jeź­dziec­kich. Chcemy je uzu­peł­nić ści­ślej­szą współ­pra­cą z poza­jeź­dziec­ki­mi orga­ni­za­to­ra­mi rekre­acji w aglo­me­ra­cji wał­brzy­skiej, stwo­rze­niem rekre­acyj­ne­go cen­trum szko­le­nio­we­go – nasta­wio­ne­go głów­nie na jeź­dziec­two, ale tak­że dzia­łal­no­ścią hodow­la­ną, a przede wszyst­kim stwo­rze­niem atrak­cyj­nej, kom­plek­so­wej ofer­ty rekre­acyj­nej dla miesz­kań­ców Dolnego Śląska. Naturalnym part­ne­rem tych dzia­łań będzie Zamek Książ – pięk­ny, maje­sta­tycz­ny, zna­ny. Takie sąsiedz­two zobo­wią­zu­je.
Właśnie Zamek Książ jest przy­czyn­kiem do tury­stycz­nych dzia­łań Stada. Łagodna zima i pięk­na week­en­do­wa pogo­da poka­za­ły, że kie­dy dzień zaczął się robić tyl­ko tro­chę dłuż­szy, zarów­no Zamek, jak i Stado przy­cią­gnę­ły tury­stów.
Stado na pew­no wyma­ga dofi­nan­so­wa­nia. Część zamie­rzeń zosta­ła uję­ta w wie­lo­let­nim pla­nie inwe­sty­cyj­nym spół­ki, nie chce­my jed­nak, aby tyl­ko spół­ka musia­ła finan­so­wo anga­żo­wać się w inwe­sty­cje. W związ­ku z tym Stado Ogierów Książ przy­stę­pu­je – za zgo­dą pre­ze­sa Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – do przy­go­to­wa­nia apli­ka­cji kon­kur­so­wych. Samodzielnie i we współ­pra­cy z NGO. Pierwszy pro­jekt doty­czą­cy szko­le­nia dzie­ci i mło­dzie­ży, przy­go­to­wa­ny wspól­nie z MKS Randon i Wiolettą Jeczeń, został już przy­ję­ty przez Urząd Miejski w Wałbrzychu i wstęp­nie dofi­nan­so­wa­ny. Stado, oprócz tra­dy­cyj­nej współ­pra­cy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie, nawią­za­ło współ­pra­cę z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Świdnicy. Wychowankowie zakła­du będą poma­gać w pra­cach gospo­dar­czych i uczyć się obsłu­gi koni. Mamy nadzie­ję, że te dzia­ła­nia reso­cja­li­za­cyj­ne przy­nio­są obo­pól­ne korzy­ści. Stado cze­ka tak­że na przy­ję­cie poda­ro­wa­nych przez Aleksandra Kowalskiego z Milicza koni­ków pol­skich, któ­re wspo­mo­gą ksią­żań­ską hipo­te­ra­pię i pozwo­lą na stwo­rze­nie dodat­ko­wych atrak­cji dla dzie­ci. Książ powo­li zaczy­na też szy­ko­wać kil­ka dodat­ko­wych miejsc w pen­sjo­na­cie dla koni i zacie­śnia współ­pra­cę ze Strażą Miejską Wałbrzycha. Od 1 kwiet­nia straż­ni­cy miej­scy będą patro­lo­wać oko­li­ce na koniach wydzier­ża­wio­nych ze Stada.
Stajnie i konie ksią­żań­skie były magne­sem dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, któ­ra zade­cy­do­wa­ła o orga­ni­za­cji 25 lute­go na tere­nie Stada pierw­sze­go ple­ne­ro­we­go spo­tka­nia dla gości Strefy. To rów­nież nasz cel. Spotkania biz­ne­so­we i impre­zy inte­gra­cyj­ne dla firm pozwo­lą na pochwa­le­nie się Stadem i na dzia­łal­ność komer­cyj­ną.

Turystyka

Jak wspo­mnia­łam, nie do prze­ce­nie­nia jest bli­skość kapi­tal­nej atrak­cji tury­stycz­nej, czy­li Zamku Książ. Stado może uzu­peł­niać ofer­tę Zamku, choć samo też sta­no­wi obiekt god­ny zwie­dza­nia. Już dziś jest chęt­nie odwie­dza­ne, a wpro­wa­dze­nie dodat­ko­wych atrak­cji – poka­zów i prze­jaż­dżek kon­nych – powin­no zachę­cić więk­szą licz­bę odwie­dza­ją­cych. Stado współ­pra­cu­ją­ce od lat z Zamkiem jest na eta­pie opra­co­wy­wa­nia nowe­go, wspól­ne­go pla­nu imprez i ofer­ty tury­stycz­nej. Posiadane przez nas miej­sca noc­le­go­we pozwa­la­ją na zain­te­re­so­wa­nie kil­ku­dnio­wą ofer­tą tak­że tury­stów spo­za aglo­me­ra­cji.
Kierunkiem dzia­łal­no­ści Stada Ogierów Książ będzie zatem pro­wa­dze­nie hodow­li koni rasy ślą­skiej (sta­do i stad­ni­na), ale tak­że aktyw­ny roz­wój dzia­łal­no­ści spor­to­wej, tury­sty­ki, hipo­te­ra­pii i rekre­acji jeź­dziec­kiej. Już w tym roku pla­nu­je­my duże impre­zy spor­to­we, choć ich reali­za­cja jest uwa­run­ko­wa­na wspo­mnia­ny­mi dzia­ła­nia­mi inwe­sty­cyj­ny­mi. Ponieważ fun­du­sze unij­ne w per­spek­ty­wie 2014 – 2020 w mniej­szym stop­niu prze­zna­czo­ne są na inwe­sty­cje, zarów­no w dzia­łal­no­ści koń­skiej, jak i poza­koń­skiej sta­wia­my na aspek­ty socjal­ne. Nasze pro­jek­ty pozwo­lą na wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu Stada i współ­pra­cę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Urzędem Miejskim Wałbrzycha, Zamkiem Książ oraz chęt­ny­mi, nie tyl­ko koń­ski­mi sto­wa­rzy­sze­nia­mi. Ta współ­pra­ca już się zaczę­ła. Piękne, histo­rycz­ne Stado Ogierów w Książu – obec­nie w trak­cie reor­ga­ni­za­cji – zapra­sza do wspól­nych dzia­łań.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę