Connect with us

Hodowca i Jeździec

Okresowy rachunek sumienia

Sport i wyścigi

Okresowy rachunek sumienia

Monika Słowik

30 listopada 2013 r. odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy PZJ. Zjazd miał miejsce w rok po wyborach Zarządu i Rady oraz półtora roku po zatwierdzeniu nowego statutu Związku. To właśnie zgodnie z nowym statutem zjazdy sprawozdawcze mają się odbywać corocznie, a zjazd sprawozdawczo-wyborczy raz na cztery lata. Na zjazdach sprawozdawczych przedstawiane są sprawozdania merytoryczne Zarządu, Rady Związku oraz poszczególnych ciał kolegialnych PZJ, a także sprawozdanie finansowe.

Zmiany statutowe i coroczne zjazdy podyktowane były zmianami w ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., w myśl których polskie związki sportowe od roku 2012 zostały zobligowane do zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu za każdy rok kalendarzowy. Według statutu Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu dokonuje Walny Zjazd Delegatów.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrany został Krzysztof Czopek, a wiceprzewodniczącym został Oskar Szrajer. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem komisji mandatowo-skrutacyjnej w Zjeździe wzięło udział 80 spośród 100 delegatów, a także zaproszeni goście. Program zjazdu przewidywał przede wszystkim zapoznanie delegatów ze sprawozdaniami merytorycznym i finansowym za rok 2012. Zarząd w obecnym składzie pracuje dopiero od listopada 2012 r., tak więc zatwierdzenie sprawozdań za ten rok obejmowało 11 miesięcy pracy poprzedniego Zarządu PZJ i tylko jeden miesiąc pracy nowego Zarządu. Na podstawie przedstawionych materiałów Rada Związku zawnioskowała o przyjęcie ww. sprawozdań, co zostało przegłosowane. Działania Zarządu były kontrolowane pod względem merytorycznym i finansowym. Biegły rewident, któremu zlecono badanie rocznego sprawozdania finansowego, wskazał na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej. Rada przedstawiła też własne sprawozdanie, w którym wskazała na znaczny wzrost wydatków z budżetu własnego PZJ. Były one spowodowane przede wszystkim kontynuowaniem programu „Talent”, na który w roku bieżącym Związek nie otrzymał środków ministerialnych, a także zmianą zasad finansowania ze środków przyznanych Związkowi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Delegaci wnioskowali o zmianę terminu zjazdu sprawozdawczego – coroczne zjazdy sprawozdawcze mają się odbywać w pierwszym kwartale roku, zaś termin zjazdu sprawozdawczo-wyborczego nie uległby zmianie, byłby to listopad ostatniego roku kadencji władz Polskiego Związku Jeździeckiego.
Na ubiegłorocznym Walnym Zjeździe Delegatów PZJ nowo wybrany Zarząd został zobligowany uchwałami do:

  • opracowania i wdrożenia Kodeksu Etycznego PZJ,
  • opracowania wspólnie z Radą Związku „Regulaminu prowadzenia kampanii wyborczej do władz PZJ”.

Regulamin ten po zaopiniowaniu przez wojewódzkie związki jeździeckie miał zostać przedstawiony do zatwierdzenia na Walnym Zjeździe.
Termin wykonania obu uchwał ustalono na 30 czerwca 2013 r. Kodeks Etyczny PZJ, wzbogacony o część opisową przygotowaną przez panią Annę Nowicką-Posłuszną, został opracowany i przedstawiony w wyznaczonym terminie. „Kodeks etyczny jest zbiorem zasad służących pomocą zawodnikom, osobom oficjalnym w rozumieniu Przepisów Ogólnych Polskiego Związku Jeździeckiego oraz innym osobom związanym z jeździectwem w rozstrzyganiu problemów etycznych związanych z trenowaniem, startami w zawodach, sędziowaniem, zachowaniem na treningach i w trakcie zawodów oraz wszystkimi formach aktywności związanych z jeździectwem”. Zawiera on zasady postępowania zgodnego z dobrem konia, dobre praktyki postępowania zawodników, szkoleniowców, osób oficjalnych, sponsorów, widzów, mediów, definiuje konflikt interesów, wypunktowuje także zachowania nieetyczne.

Prezes PZJ Łukasz Abgarowicz (w środku)z mistrzami olimpijskimi – od lewej Marian Kozicki, Antoni Pacyński Piotr Wawryniuk  oraz Jan Kowalczyk fot. Maciej Gruda

Prezes PZJ Łukasz Abgarowicz (w środku)z mistrzami olimpijskimi – od lewej Marian Kozicki, Antoni Pacyński Piotr Wawryniuk
oraz Jan Kowalczyk
fot. Maciej Gruda

„Regulamin prowadzenia kampanii wyborczej do władz PZJ”, dotyczący przede wszystkim wyborów Prezesa, zgodnie z obowiązującym statutem Związku nie może ograniczyć prawa delegatów do zgłoszenia kandydatów na Prezesa PZJ, zaś termin wyboru delegatów nie jest ściśle określony. W związku z tym postanowiono o powołaniu komisji statutowej, której zadaniem będzie kolejna modyfikacja statutu.
Delegaci w trakcie zjazdu podnosili m.in. kwestie związane z informatyzacją Związku (wprowadzenie programu Toris, czytelność nowej strony WWW), przeprowadzaniem zawodów w godzinach nocnych, koniecznością wskazywania szkoleniowców w trakcie rejestracji i wykupywania licencji dla zawodników poniżej 18. roku życia. Prace nad wprowadzeniem spójnego systemu informatycznego trwają, podobnie prace nad regulacjami organizacyjnymi dla zgłaszających zawody, obejmujące także doprecyzowanie sposobu zgłaszania i przeprowadzania zawodów towarzyskich. Nowa strona internetowa Związku już funkcjonuje, poprawki wprowadzane są na bieżąco. Podjęta uchwała o obowiązku zgłaszania przy występowaniu o licencje zawodników młodocianych naruszana była przede wszystkim przez zgłaszających zawodników tych kategorii wiekowych, tak więc to przede wszystkim od subordynacji członków PZJ i związków wojewódzkich zależeć będzie jej przestrzeganie, rzutujące również na bezpieczeństwo najmłodszych zawodników.
Rada Związku wnioskowała o bardziej transparentne zasady wyłaniania organizatorów najważniejszych zawodów o najwyższej randze. Wskazano także, że zawierane umowy wieloletnie przekraczają okres kadencji Zarządu. W odpowiedzi prezes PZJ Łukasz Abgarowicz wyjaśnił, że wyłanianie organizatorów odbywa się na podstawie otrzymanych od nich ofert, obejmujących zarówno kwestie sportowe, jak i marketingowe. W przypadku wielu chętnych zgłaszających ofertę organizacyjną na jedną imprezę prowadzone są negocjacje mające na celu bezkonfliktowe uzgodnienia terminu, miejsca i organizatora zawodów. Celem zawierania umów wieloletnich jest ochrona organizatorów ze względu na planowane lub poczynione przez nich inwestycje sportowe.
Tradycyjnie jednym z najważniejszych tematów był podział środków finansowych. Jednak zmiana sposobu przekazywania środków finansowych do związków wojewódzkich będzie możliwa po zmianach statutowych, zobowiązujących kluby do członkostwa w wojewódzkich związkach sportowych.
Na zjeździe przedstawiono także informację o działalności Zarządu w roku 2013 w podziale na sprawy sportowe, organizacyjne, zarządcze, informacyjne i marketingowe. W marcu 2013 r. została przyjęta strategia PZJ, wdrożono też do realizacji 2 programy: „Cała Polska jeździ konno” oraz program realizacji przygotowań olimpijskich „RIO Plus”.
Jednym z najwznioślejszych momentów Zjazdu była prezentacja osoby hodowcy i wieloletniego dyrektora Stadniny Koni Nowielice pana Kazimierza Bobika oraz przyznanie mu jednogłośnie honorowego członkostwa w Polskim Związku Jeździeckim.
Miłym nowym akcentem Zjazdu było uhonorowanie za wybitne osiągnięcia w mijającym roku zawodników, działaczy i instytucji. Nagrody finansowe zostały przyznane zawodnikom: Monice Święcickiej, Filipowi Nowackiemu, Kamili Kart, Pawłowi Spisakowi, Bartłomiejowi Kwiatkowi i Adrianowi Kostrzewie. Pamiątkowe honorowe statuetki powędrowały za wyniki koni do ich właścicieli: Jarosława Święcickiego, Filipa Nowackiego, Jaume Punti Dachs, Marka Jodko, Edmunda Idkowiaka oraz Stada Ogierów Książ, które od 9 października 2013 r. należy do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Za wspieranie polskiego jeździectwa podziękowanie otrzymał pan Marek Stefański, przewodniczący Rady Nadzorczej IDS BUD SA, zaś pani Danuta Nowicka za owocne przygotowanie zawodników do startu w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w powożeniu.
Gośćmi tegorocznego Walnego Zjazdu byli m. in. byli prezesi PZJ pan Jan Krzysztof Bielecki oraz Marcin Karaszkiewicz-Szczypiorski.
Kolejny zjazd sprawozdawczy za rok, jednak informacje o działaniach podejmowanych zarówno przez Zarząd, Radę Związku, jak i przewodniczących poszczególnych ciał kolegialnych będą podawane jak do tej pory na bieżąco.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostatnim numerze

HiJ nr 68 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XIX Nr 1 (68) Zima 2021

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Reklama

Pets Diag
Smulders
nuba equi
FizjoFit Animal - rehabilitacja zwierząt

RSS Aktualności ze strony PZHK

RSS Aktualności ze strony Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpisy

Wieści z regionów

Stadnina na sprzedaż

By 3 lutego 2021

Wieści z regionów

Gospodarstwo rolne na sprzedaż

By 3 lutego 2021
Wesołego Alleluja!

Od Redakcji

Wesołego Alleluja

By 31 marca 2021

Historia i sztuka

Grunt to kondycja

By 12 marca 2021
Na górę