Connect with us

Hodowca i Jeździec

Okresowy rachu­nek sumie­nia

Sport i wyścigi

Okresowy rachu­nek sumie­nia

Monika Słowik

30 listo­pa­da 2013 r. odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy PZJ. Zjazd miał miej­sce w rok po wybo­rach Zarządu i Rady oraz pół­to­ra roku po zatwier­dze­niu nowe­go sta­tu­tu Związku. To wła­śnie zgod­nie z nowym sta­tu­tem zjaz­dy spra­woz­daw­cze mają się odby­wać corocz­nie, a zjazd spra­woz­daw­czo-wybor­czy raz na czte­ry lata. Na zjaz­dach spra­woz­daw­czych przed­sta­wia­ne są spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne Zarządu, Rady Związku oraz poszcze­gól­nych ciał kole­gial­nych PZJ, a tak­że spra­woz­da­nie finan­so­we.

Zmiany sta­tu­to­we i corocz­ne zjaz­dy podyk­to­wa­ne były zmia­na­mi w usta­wie o spo­rcie z dnia 25 czerw­ca 2010 r., w myśl któ­rych pol­skie związ­ki spor­to­we od roku 2012 zosta­ły zobli­go­wa­ne do zatwier­dza­nia spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Zarządu za każ­dy rok kalen­da­rzo­wy. Według sta­tu­tu Polskiego Związku Jeździeckiego zatwier­dze­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Zarządu doko­nu­je Walny Zjazd Delegatów.
Na prze­wod­ni­czą­ce­go Zjazdu wybra­ny został Krzysztof Czopek, a wice­prze­wod­ni­czą­cym został Oskar Szrajer. Zgodnie z przed­sta­wio­nym spra­woz­da­niem komi­sji man­da­to­wo-skru­ta­cyj­nej w Zjeździe wzię­ło udział 80 spo­śród 100 dele­ga­tów, a tak­że zapro­sze­ni goście. Program zjaz­du prze­wi­dy­wał przede wszyst­kim zapo­zna­nie dele­ga­tów ze spra­woz­da­nia­mi mery­to­rycz­nym i finan­so­wym za rok 2012. Zarząd w obec­nym skła­dzie pra­cu­je dopie­ro od listo­pa­da 2012 r., tak więc zatwier­dze­nie spra­woz­dań za ten rok obej­mo­wa­ło 11 mie­się­cy pra­cy poprzed­nie­go Zarządu PZJ i tyl­ko jeden mie­siąc pra­cy nowe­go Zarządu. Na pod­sta­wie przed­sta­wio­nych mate­ria­łów Rada Związku zawnio­sko­wa­ła o przy­ję­cie ww. spra­woz­dań, co zosta­ło prze­gło­so­wa­ne. Działania Zarządu były kon­tro­lo­wa­ne pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym i finan­so­wym. Biegły rewi­dent, któ­re­mu zle­co­no bada­nie rocz­ne­go spra­woz­da­nia finan­so­we­go, wska­zał na pro­wa­dze­nie pra­wi­dło­wej gospo­dar­ki finan­so­wej. Rada przed­sta­wi­ła też wła­sne spra­woz­da­nie, w któ­rym wska­za­ła na znacz­ny wzrost wydat­ków z budże­tu wła­sne­go PZJ. Były one spo­wo­do­wa­ne przede wszyst­kim kon­ty­nu­owa­niem pro­gra­mu „Talent”, na któ­ry w roku bie­żą­cym Związek nie otrzy­mał środ­ków mini­ste­rial­nych, a tak­że zmia­ną zasad finan­so­wa­nia ze środ­ków przy­zna­nych Związkowi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Delegaci wnio­sko­wa­li o zmia­nę ter­mi­nu zjaz­du spra­woz­daw­cze­go – corocz­ne zjaz­dy spra­woz­daw­cze mają się odby­wać w pierw­szym kwar­ta­le roku, zaś ter­min zjaz­du spra­woz­daw­czo-wybor­cze­go nie uległ­by zmia­nie, był­by to listo­pad ostat­nie­go roku kaden­cji władz Polskiego Związku Jeździeckiego.
Na ubie­gło­rocz­nym Walnym Zjeździe Delegatów PZJ nowo wybra­ny Zarząd został zobli­go­wa­ny uchwa­ła­mi do:

  • opra­co­wa­nia i wdro­że­nia Kodeksu Etycznego PZJ,
  • opra­co­wa­nia wspól­nie z Radą Związku „Regulaminu pro­wa­dze­nia kam­pa­nii wybor­czej do władz PZJ”.

Regulamin ten po zaopi­nio­wa­niu przez woje­wódz­kie związ­ki jeź­dziec­kie miał zostać przed­sta­wio­ny do zatwier­dze­nia na Walnym Zjeździe.
Termin wyko­na­nia obu uchwał usta­lo­no na 30 czerw­ca 2013 r. Kodeks Etyczny PZJ, wzbo­ga­co­ny o część opi­so­wą przy­go­to­wa­ną przez panią Annę Nowicką-Posłuszną, został opra­co­wa­ny i przed­sta­wio­ny w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. „Kodeks etycz­ny jest zbio­rem zasad słu­żą­cych pomo­cą zawod­ni­kom, oso­bom ofi­cjal­nym w rozu­mie­niu Przepisów Ogólnych Polskiego Związku Jeździeckiego oraz innym oso­bom zwią­za­nym z jeź­dziec­twem w roz­strzy­ga­niu pro­ble­mów etycz­nych zwią­za­nych z tre­no­wa­niem, star­ta­mi w zawo­dach, sędzio­wa­niem, zacho­wa­niem na tre­nin­gach i w trak­cie zawo­dów oraz wszyst­ki­mi for­mach aktyw­no­ści zwią­za­nych z jeź­dziec­twem”. Zawiera on zasa­dy postę­po­wa­nia zgod­ne­go z dobrem konia, dobre prak­ty­ki postę­po­wa­nia zawod­ni­ków, szko­le­niow­ców, osób ofi­cjal­nych, spon­so­rów, widzów, mediów, defi­niu­je kon­flikt inte­re­sów, wypunk­to­wu­je tak­że zacho­wa­nia nie­etycz­ne.

Prezes PZJ Łukasz Abgarowicz (w środku)z mistrzami olimpijskimi – od lewej Marian Kozicki, Antoni Pacyński Piotr Wawryniuk  oraz Jan Kowalczyk fot. Maciej Gruda

Prezes PZJ Łukasz Abgarowicz (w środku)z mistrza­mi olim­pij­ski­mi – od lewej Marian Kozicki, Antoni Pacyński Piotr Wawryniuk
oraz Jan Kowalczyk
fot. Maciej Gruda

Regulamin pro­wa­dze­nia kam­pa­nii wybor­czej do władz PZJ”, doty­czą­cy przede wszyst­kim wybo­rów Prezesa, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym sta­tu­tem Związku nie może ogra­ni­czyć pra­wa dele­ga­tów do zgło­sze­nia kan­dy­da­tów na Prezesa PZJ, zaś ter­min wybo­ru dele­ga­tów nie jest ści­śle okre­ślo­ny. W związ­ku z tym posta­no­wio­no o powo­ła­niu komi­sji sta­tu­to­wej, któ­rej zada­niem będzie kolej­na mody­fi­ka­cja sta­tu­tu.
Delegaci w trak­cie zjaz­du pod­no­si­li m.in. kwe­stie zwią­za­ne z infor­ma­ty­za­cją Związku (wpro­wa­dze­nie pro­gra­mu Toris, czy­tel­ność nowej stro­ny WWW), prze­pro­wa­dza­niem zawo­dów w godzi­nach noc­nych, koniecz­no­ścią wska­zy­wa­nia szko­le­niow­ców w trak­cie reje­stra­cji i wyku­py­wa­nia licen­cji dla zawod­ni­ków poni­żej 18. roku życia. Prace nad wpro­wa­dze­niem spój­ne­go sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go trwa­ją, podob­nie pra­ce nad regu­la­cja­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi dla zgła­sza­ją­cych zawo­dy, obej­mu­ją­ce tak­że dopre­cy­zo­wa­nie spo­so­bu zgła­sza­nia i prze­pro­wa­dza­nia zawo­dów towa­rzy­skich. Nowa stro­na inter­ne­to­wa Związku już funk­cjo­nu­je, popraw­ki wpro­wa­dza­ne są na bie­żą­co. Podjęta uchwa­ła o obo­wiąz­ku zgła­sza­nia przy wystę­po­wa­niu o licen­cje zawod­ni­ków mło­do­cia­nych naru­sza­na była przede wszyst­kim przez zgła­sza­ją­cych zawod­ni­ków tych kate­go­rii wie­ko­wych, tak więc to przede wszyst­kim od sub­or­dy­na­cji człon­ków PZJ i związ­ków woje­wódz­kich zale­żeć będzie jej prze­strze­ga­nie, rzu­tu­ją­ce rów­nież na bez­pie­czeń­stwo naj­młod­szych zawod­ni­ków.
Rada Związku wnio­sko­wa­ła o bar­dziej trans­pa­rent­ne zasa­dy wyła­nia­nia orga­ni­za­to­rów naj­waż­niej­szych zawo­dów o naj­wyż­szej ran­dze. Wskazano tak­że, że zawie­ra­ne umo­wy wie­lo­let­nie prze­kra­cza­ją okres kaden­cji Zarządu. W odpo­wie­dzi pre­zes PZJ Łukasz Abgarowicz wyja­śnił, że wyła­nia­nie orga­ni­za­to­rów odby­wa się na pod­sta­wie otrzy­ma­nych od nich ofert, obej­mu­ją­cych zarów­no kwe­stie spor­to­we, jak i mar­ke­tin­go­we. W przy­pad­ku wie­lu chęt­nych zgła­sza­ją­cych ofer­tę orga­ni­za­cyj­ną na jed­ną impre­zę pro­wa­dzo­ne są nego­cja­cje mają­ce na celu bez­kon­flik­to­we uzgod­nie­nia ter­mi­nu, miej­sca i orga­ni­za­to­ra zawo­dów. Celem zawie­ra­nia umów wie­lo­let­nich jest ochro­na orga­ni­za­to­rów ze wzglę­du na pla­no­wa­ne lub poczy­nio­ne przez nich inwe­sty­cje spor­to­we.
Tradycyjnie jed­nym z naj­waż­niej­szych tema­tów był podział środ­ków finan­so­wych. Jednak zmia­na spo­so­bu prze­ka­zy­wa­nia środ­ków finan­so­wych do związ­ków woje­wódz­kich będzie moż­li­wa po zmia­nach sta­tu­to­wych, zobo­wią­zu­ją­cych klu­by do człon­ko­stwa w woje­wódz­kich związ­kach spor­to­wych.
Na zjeź­dzie przed­sta­wio­no tak­że infor­ma­cję o dzia­łal­no­ści Zarządu w roku 2013 w podzia­le na spra­wy spor­to­we, orga­ni­za­cyj­ne, zarząd­cze, infor­ma­cyj­ne i mar­ke­tin­go­we. W mar­cu 2013 r. zosta­ła przy­ję­ta stra­te­gia PZJ, wdro­żo­no też do reali­za­cji 2 pro­gra­my: „Cała Polska jeź­dzi kon­no” oraz pro­gram reali­za­cji przy­go­to­wań olim­pij­skich „RIO Plus”.
Jednym z naj­wznio­ślej­szych momen­tów Zjazdu była pre­zen­ta­cja oso­by hodow­cy i wie­lo­let­nie­go dyrek­to­ra Stadniny Koni Nowielice pana Kazimierza Bobika oraz przy­zna­nie mu jed­no­gło­śnie hono­ro­we­go człon­ko­stwa w Polskim Związku Jeździeckim.
Miłym nowym akcen­tem Zjazdu było uho­no­ro­wa­nie za wybit­ne osią­gnię­cia w mija­ją­cym roku zawod­ni­ków, dzia­ła­czy i insty­tu­cji. Nagrody finan­so­we zosta­ły przy­zna­ne zawod­ni­kom: Monice Święcickiej, Filipowi Nowackiemu, Kamili Kart, Pawłowi Spisakowi, Bartłomiejowi KwiatkowiAdrianowi Kostrzewie. Pamiątkowe hono­ro­we sta­tu­et­ki powę­dro­wa­ły za wyni­ki koni do ich wła­ści­cie­li: Jarosława Święcickiego, Filipa Nowackiego, Jaume Punti Dachs, Marka Jodko, Edmunda Idkowiaka oraz Stada Ogierów Książ, któ­re od 9 paź­dzier­ni­ka 2013 r. nale­ży do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Za wspie­ra­nie pol­skie­go jeź­dziec­twa podzię­ko­wa­nie otrzy­mał pan Marek Stefański, prze­wod­ni­czą­cy Rady Nadzorczej IDS BUD SA, zaś pani Danuta Nowicka za owoc­ne przy­go­to­wa­nie zawod­ni­ków do star­tu w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w powo­że­niu.
Gośćmi tego­rocz­ne­go Walnego Zjazdu byli m. in. byli pre­ze­si PZJ pan Jan Krzysztof Bielecki oraz Marcin Karaszkiewicz-Szczypiorski.
Kolejny zjazd spra­woz­daw­czy za rok, jed­nak infor­ma­cje o dzia­ła­niach podej­mo­wa­nych zarów­no przez Zarząd, Radę Związku, jak i prze­wod­ni­czą­cych poszcze­gól­nych ciał kole­gial­nych będą poda­wa­ne jak do tej pory na bie­żą­co.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę