Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "Francja"

 • Zdrowie i weterynaria

  FEI alar­mu­je: Herpeswirus we Francji

  By 11 maja 2018

  Odnotowuje się, że w popu­la­cji koni wystę­pu­je aż 9 typów her­pe­swi­ru­sów (EHV – Equine Herpesvirus), ozna­cza­nych sym­bo­la­mi od EHV-1 do EHV-9....

 • Hodowla

  Polskie we Francji 2014

  By 10 kwietnia 2015

  Anna Cuber W kalen­da­rzu są okre­ślo­ne zawo­dy jeź­dziec­kie na tyle waż­ne, że trze­ba w nich wystar­to­wać. Do takich zawo­dów nale­żą jeź­dziec­kie...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę