Connect with us

Hodowca i Jeździec

Historyczny suk­ces Polaka we Włoszech!

Jacek Janton Team

Sport i wyścigi

Historyczny suk­ces Polaka we Włoszech!

W ostat­ni week­end 05-06 05 2018 Jacek Jantoń Team wygrał Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia CIAT Oreno di Vimercate (ITA) osią­ga­jąc naj­lep­szy w histo­rii swo­ich star­tów wynik...

Uzyskał zale­d­wie 5,1 punk­tu kar­ne­go w całych zawo­dach. Był to jeden z lep­szych rezul­ta­tów w 30-sto let­niej histo­rii kon­kur­sów AIAT. Polak powo­ził tam zaprzę­giem w sty­lu angiel­skim typu Winchester czy­li trój­ką koni w poręcz zło­żo­ną z karych ślą­skich wała­chów Brando, Lator i Adender zaprzę­żo­nych do demi-mail pha­eto­na fir­my ZIMMERMANN z Berlina z roku oko­ło 1900. Naszemu repre­zen­tan­to­wi towa­rzy­szy­ła żona Agnieszka oraz w cha­rak­te­rze gro­omów Marek Słowik i tre­ner koni Paweł Andrzejewski.
W pierw­szej kon­ku­ren­cji - pre­zen­ta­cji pod­czas któ­rej na trzech odda­lo­nych od sie­bie sta­no­wi­skach trzech sędziów, tym razem dwóch Francuzów i jeden Włoch oce­nia­ło powo­zy, konie, uprzę­że, stro­je i ogól­ny wygląd Jacek Jantoń Team uzy­skał rewe­la­cyj­ne noty tj. zale­d­wie 5,1 punk­tu kar­ne­go. Drugą kon­ku­ren­cję czy­li tra­sę mara­to­no­wą, któ­ra wio­dła ale­ja­mi ogro­dów rezy­den­cji La Lodovica i uli­ca­mi Oreno di Vimercate Polak zali­czył bez punk­tów kar­nych poko­nu­jąc bez­błęd­nie pięć spraw­no­ścio­wych prze­szkód. Podobnie było w trze­ciej kon­ku­ren­cji czy­li zręcz­no­ści powo­że­nia. Zachowanie tak małej ilo­ści punk­tów kar­nych z pre­zen­ta­cji zapew­ni­ło nasze­mu repre­zen­tan­to­wi zwy­cię­stwo zarów­no w kate­go­rii Winchester jaki i kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej kon­kur­su, w któ­rym udział wzię­ły 32 ekwi­pa­że z Włoch, Szwajcarii, Węgier i Polski.
Zawodnik pro­wa­dzi rów­nież w rocz­nej kla­sy­fi­ka­cji o Puchar GIA (Gruppo Attachi Italiano).

Informacja pocho­dzi ze stro­ny www.driving.pl

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę