Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wiosenne prze­glą­dy

Hodowla

Wiosenne prze­glą­dy

Marek Wachel

Wiosna każ­de­go roku już ponad 60 lat jest okre­sem prze­glą­dów koni w stad­ni­nach, wcze­śniej pań­stwo­wych, a obec­nie wcho­dzą­cych w skład spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, nad­zo­ro­wa­nych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Warunki eko­no­micz­ne opar­te na pra­wach ryn­ku wymo­gły sze­reg zmian w pro­wa­dzo­nych ośrod­kach hodow­la­nych, głów­nie po 2007 r., gdy nie mogła być sto­so­wa­na pomoc pań­stwa dla dzia­łal­no­ści hodow­la­nej. Kolejne lata w wyni­ku dzia­łań tzw. gospo­dar­ki ryn­ko­wej przy­nio­sły kolej­ne zmia­ny w nie­któ­rych spół­kach. Stadniny koni i sta­da ogie­rów roz­po­czę­ły pro­ces dosto­so­wa­nia ilo­ści posia­da­nych koni do potrzeb kra­jo­wej hodow­li. Na sku­tek zmniej­sza­nia się kra­jo­we­go pogło­wia koni reduk­cji ule­gła licz­ba ogie­rów w sta­dach, a stad­ni­ny ogra­ni­czy­ły licz­bę sta­no­wio­nych kla­czy. Obecnie część stad­nin i dwa sta­da ogie­rów dzia­ła­ją jako spół­ki samo­dziel­ne, nato­miast nie­któ­re zosta­ły włą­czo­ne w struk­tu­ry innych przed­się­biorstw rol­nych, zapew­nia­ją­cych pro­wa­dzo­nej hodow­li sta­bi­li­za­cję eko­no­micz­ną.

SK Rzeczna – klacz Charlotta sp (Le Voltaire KWPN – Chaootje KWPN po Careful hol.), gn., ur. 2008, źrebię: klaczka po Corleolord L hol., ur. 1.06.2015 fot. Dorota Witkowska

SK Rzeczna – klacz Charlotta sp (Le Voltaire KWPN – Chaootje KWPN po Careful hol.), gn., ur. 2008, źre­bię: klacz­ka po Corleolord L hol., ur. 1.06.2015
fot. Dorota Witkowska

I tak spół­ki, któ­re dzia­ła­ją jako sta­da ogie­rów i stad­ni­ny koni, to:

 1. Stadnina Koni Dobrzyniewo Spółka z o.o.
 2. Stadnina Koni Golejewko Spółka z o.o.
 3. Stadnina Koni Iwno Spółka z o.o.
 4. Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o.
 5. Stadnina Koni Krasne Spółka z o.o.
 6. Stadnina Koni Liski Spółka z o.o.
 7. Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o.
 8. Stadnina Koni Nowe Jankowice Spółka z o.o. wraz ze Stadem Ogierów w Kętrzynie
 9. Stadnina Koni Nowielice Spółka z o.o.
 10. Stadnina Koni Pępowo Spółka z o.o.
 11. Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o.
 12. Stadnina Koni Racot Spółka z o.o.
 13. Stadnina Koni Walewice Spółka z o.o.
 14. Stado Ogierów Starogard Gdański Spółka z o.o. wraz ze Stadniną Koni w Rzecznej
 15. Stado Ogierów w Łącku Spółka z o.o.

Natomiast do innych przed­się­biorstw rol­ni­czych włą­czo­ne zosta­ły nastę­pu­ją­ce ośrod­ki hodow­li koni:

 1. Stado Ogierów w Białce w struk­tu­rze spół­ki Małopolska Hodowla Roślin – HBP Sp. z o.o. Kraków
 2. Stado Ogierów Gniezno w struk­tu­rze spół­ki Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
 3. Stado Ogierów w Sierakowie w struk­tu­rze spół­ki Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałowo Sp. z o.o.
 4. Stadnina Koni Kobylniki w struk­tu­rze spół­ki Poznańska Hodowla Roślin Tulce Sp. z o.o.
 5. Stado Ogierów w Książu w struk­tu­rze włą­czo­ne do spół­ki Ośrodek Hodowli Zarodowej Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o.
 6. Stadnina Koni Huculskich Gładyszów włą­czo­na do spół­ki Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Profil hodow­li pro­wa­dzo­nej w stad­ni­nach pozo­stał bez zmian. W więk­szo­ści z nich dosto­so­wa­no licz­bę koni do potrzeb hodow­la­nych. W dniu 1 stycz­nia 2015 r. w nad­zo­ro­wa­nych przez ANR stad­ni­nach koni i sta­dach ogie­rów było 3.000 koni, w tym 929 kla­czy hodow­la­nych i 365 ogie­rów. Od kwiet­nia do czerw­ca prze­pro­wa­dza się prze­glą­dy i wizy­ta­cje stad­nin, w cza­sie któ­rych oce­nia­ny jest stan kla­czy i uro­dzo­nych źre­biąt oraz roz­wój mło­dzie­ży. Przeglądów tych na wio­snę nie mają stad­ni­ny koni peł­nej krwi angiel­skiej. Należy stwier­dzić, że zmniej­sze­nie sta­nu koni w stad­ni­nach popra­wi­ło ich dobro­stan i pie­lę­gna­cję. Także w żad­nej z wizy­to­wa­nych stad­nin nie ma pro­ble­mów z ilo­ścią i jako­ścią pasz.
SK Walewice – powo­ła­ny w 2014 r. pre­zes Zarządu Spółki Tomasz Fabijański prze­pro­wa­dza restruk­tu­ry­za­cję przed­się­bior­stwa w kie­run­ku popra­wy jego wyni­ków eko­no­micz­nych. Znacznie zmniej­szo­ny został stan koni tzw. nie­ho­dow­la­nych. Na wio­sen­nym prze­glą­dzie zapre­zen­to­wa­no 102 konie, w tym 31 kla­czy eli­tar­nych. Do włą­cze­nia prze­zna­czo­no 2 kla­cze już zaźre­bio­ne mało­pol­skim og. Efekt – wycho­wan­kiem SK Janów Podlaski. W 2015 r. kla­cze sta­no­wio­no og. Efekt, wła­snym og. Huzar oraz dzier­ża­wio­nym z SO w Łącku og. Zafonium xx. Niestety, od dwóch lat nie ma już w Walewicach kwa­li­fi­ko­wa­ne­go spor­tu jeź­dziec­kie­go, a tym samym moż­li­wo­ści peł­ne­go przy­go­to­wa­nia koni.
SK Liski rów­nież w ostat­nich latach zmniej­szy­ła licz­bę posia­da­nych koni. Obecnie utrzy­my­wa­ne są one w dwóch obiek­tach: Liski i Zawiersze. Hodowla opie­ra się na 38 kla­czach eli­tar­nych. Tegoroczne źre­bię­ta to potom­stwo nie­miec­kie­go og. Eloquent trk. (Saint Cloud – Elvira III po Seeadler), ur. 1995, po któ­rym jest już w stad­ni­nie bar­dzo dobra mło­dzież z poprzed­nie­go rocz­ni­ka, oraz po og. Etos wła­snej hodow­li.
SK Rzeczna zapre­zen­to­wa­ła 62 konie hodow­la­ne, w tym 34 kla­cze i tego­rocz­ny przy­chó­wek po ogie­rach: Markies V KWPN (Guidam s.f. – Gubha KWPN po Voltaire han.), Corleolord L hol. (Corleolgraf – Zolara po Ahorn Z) oraz Eloquent trk. (Saint Cloud – Elvira III po Seeadler). Godnych uwa­gi było 7 ogie­rów uro­dzo­nych w 2013 r., zwłasz­cza synów og. Markies V oraz 12 ogie­rów z rocz­ni­ka 2014. Z pew­no­ścią w tych gru­pach znaj­dą się konie, któ­re w przy­szło­ści uzu­peł­nią sta­do w Starogardzie Gdańskim.
SK Prudnik utrzy­mu­je 43 kla­cze. Kilka z nich jest wyłą­czo­nych z roz­ro­du i znaj­du­je się w tre­nin­gu spor­to­wym. W SK uro­dzi­ło się 19 źre­biąt: 11 mało­pol­skich i AA (8 ogier­ków i 3 klacz­ki), 8 sp (2 ogier­ki i 6 kla­czek). W tym roku przy­szło na świat pierw­sze obie­cu­ją­ce potom­stwo siwe­go og. LUCIER AA (Ramadan AA – Luczia AA po Czynel xx) i kasz­ta­no­wa­te­go og. EULAMAR sp (Maram sp – Eula sp po Luron KWPN). Oba ogie­ry w tym sezo­nie roz­po­czę­ły star­ty w zawo­dach WKKW ran­gi CIC*, a Lucier uzy­skał już kwa­li­fi­ka­cję do fina­łu MPMK w WKKW koni 6-let­nich. Klacze z udzia­łem krwi fran­cu­skich anglo­ara­bów, któ­re SK Prudnik zaku­pi­ła z wiel­ce zasłu­żo­nej, a sprze­da­nej pry­wat­nym inwe­sto­rom SK Ochaby, uro­dzi­ły źre­bię­ta po Veloce de Favi xxoo (Jouan de Frely – Vertu po Vertubleu), Fusain du Defey xo (Phosph’Or xo – Jacinthe du Maury xo po Fol Avril xxoo) i Devin du Maury xo (Quatar de Plape xxoo – Pelerinne du Maury xo po Jalienny xo). Na szcze­gól­ne pod­kre­śle­nia zasłu­gu­je bar­dzo duży udział i zaan­ga­żo­wa­nie spół­ki w dzia­łal­ność spor­to­wą.

SK Nowielice – Klacz Oaza sp (Orkisz – Oklamina po Czad), c.gn., ur. 2005, źrebię: ogierek po og. Salamon, ur. 11.01.2015 fot. Anna Bobik

SK Nowielice – Klacz Oaza sp (Orkisz – Oklamina po Czad), c.gn., ur. 2005, źre­bię: ogie­rek po og. Salamon, ur. 11.01.2015
fot. Anna Bobik

SK Nowielice, poło­żo­na naj­da­lej od Warszawy, bar­dzo dobrze dosto­so­wa­ła się do nowych warun­ków eko­no­micz­nych, zwłasz­cza od cza­su obję­cia funk­cji pre­ze­sa Zarządu przez Andrzeja Leśniowskiego. Stadnina posia­da obec­nie 81 koni. Prezentację roz­po­czę­ły sta­no­wią­ce w sezo­nie 2015 ogie­ry: hodow­li wła­snej – Farmer i po raz pierw­szy kry­ją­cy w Nowielicach gnia­dy Vulkan L westf. (Vulkano han. – Philomena westf. po Pilot westf.), ur. 2006, wł. Agro-Handel. Następnie poka­za­no 29 kla­czy eli­tar­nych i 13 źre­biąt uro­dzo­nych w tym roku po ogie­rach Farmer, Salomon i If du Reverdy. Należy zazna­czyć, że więk­szość kla­czy w stad­ni­nie ma pozy­tyw­nie spraw­dzo­ne cechy użyt­ko­we w zawo­dach spor­to­wych. Selekcja przez sport jest cią­gle sto­so­wa­na w hodow­li nowie­lic­kiej.
SK Nowe Jankowice bez więk­szych zmian pro­wa­dzi hodow­lę koni zim­no­krwi­stych. Stadnina posia­da 185 koni, w tym 89 kla­czy. Doskonała jakość ogie­rów z Nowych Jankowic i duże na nie zapo­trze­bo­wa­nie nie wymu­si­ło reduk­cji hodow­li. Włączenie do struk­tur spół­ki Stada Ogierów w Kętrzynie umoż­li­wi­ło jego sta­łe uzu­peł­nia­nie war­to­ścio­wy­mi ogie­ra­mi. W stad­ni­nie jest 29 ogie­rów z rocz­ni­ka 2014 i 13 z 2013, któ­re z pew­no­ścią pozwo­lą na odpo­wied­ni remont sta­da.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę