Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 43"

 • Hodowla

  Krajowy czem­pio­nat mło­dzie­ży ślą­skiej

  By 9 października 2014

  Janusz Lawin Już po raz dzie­sią­ty hodow­cy, wła­ści­cie­le i miło­śni­cy koni rasy ślą­skiej spo­tka­li się w Książu. Okazją ku...

 • Sport i wyścigi

  Koń wyso­ko­ok­ta­no­wy

  By 9 października 2014

  Jan Skoczylas Sporo lat temu w Białym Borze odby­wał się kurs FEI osób ofi­cjal­nych WKKW. Sędziów, gospo­da­rzy...

 • Historia i sztuka

  Niebiańskie wierz­chow­ce

  By 9 października 2014

  Rżący koń, w dum­nej posta­wie z zadar­tą gło­wą i wyso­ko unie­sio­nym ogo­nem, fru­ną­cy w powie­trzu. Jedno kopy­to spo­czy­wa na cie­le szy­bu­ją­cej...

 • Poradnictwo

  Jak zdo­być pie­nią­dze?

  By 9 października 2014

  Katarzyna Kotewicz Nowe moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia inwe­sty­cji na obsza­rach wiej­skich w latach 2015-2020 na pod­sta­wie pro­jek­tu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

 • Koń a ekologia

  Opowiadania z koń­mi w roli głów­nej

  By 9 października 2014

  inż. Martyna Wolska, dr inż. Ewa Jastrzębska Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa UWM Olsztyn Warto się zasta­no­wić, czy użyt­ko­wa­nie koni robo­czych...

 • Sport i wyścigi

  Jeden pro­dukt wie­le zwy­cięstw

  By 9 października 2014

  Rafał Wawrzyniak Jeździeckie Grand Prix Wolnej Polski Totalizatora Sportowego już za nami. Cykl został podzie­lo­ny na pięć eta­pów,...

 • Hodowla

  Siedem lat pro­gra­mów ochro­ny

  By 9 października 2014

  Grażyna Polak Stan ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni sztum­skich i sokól­skich W roku 2014 do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni...

 • Hodowla

  W tro­sce o dobro­stan naszych koni cz. 2

  By 9 października 2014

  Jacek Łojek W nume­rze 42 HiJ uka­zał się arty­kuł nt. dobro­sta­nu koni, w któ­rym poda­no infor­ma­cje o szko­le­niu w zakre­sie dobro­sta­nu...

 • Hodowla

  Nowość na MPMK w Gajewnikach…

  By 9 października 2014

  Jarosław Szymoniak Podczas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re odby­ły się w dniach 28-30 sierp­nia w Gajewnikach, w pierw­szych...

 • Wywiad

  Duma i pre­stiż gospo­da­rza

  By 9 października 2014

  roz­ma­wiał: Michał Wierusz-Kowalski Za jego rzą­dów Stado Ogierów w Sierakowie roz­kwi­ta. Nie tyl­ko budyn­ki, ale i pogło­wie koni docze­ka­ły się remon­tu....

 • Od Redakcji

  Odnaleźć sens

  By 9 października 2014

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Duma i zazdrość. Takie uczu­cia towa­rzy­szy­ły mi ostat­nio, kie­dy oglą­da­łem zwy­cię­ski dla Polaków...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę