Connect with us

Hodowca i Jeździec

Jak zdo­być pie­nią­dze?

Poradnictwo

Jak zdo­być pie­nią­dze?

Katarzyna Kotewicz

Nowe moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia inwe­sty­cji na obsza­rach wiej­skich w latach 2015-2020

na pod­sta­wie pro­jek­tu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z 7.04.2014 r.

Wsparcie finan­so­we z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na jakie mogą liczyć hodow­cy koni i pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność zwią­za­ną z rekre­acją i spor­tem kon­nym.

Kończy się wydat­ko­wa­nie fun­du­szy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2014 roku ogło­szo­no ostat­nie nabo­ry wnio­sków, ale więk­szość pro­jek­tów w ramach poszcze­gól­nych dzia­łań zosta­ła już zre­ali­zo­wa­na lub jest w trak­cie roz­li­cza­nia płat­no­ści. W minio­nym okre­sie ist­nia­ła moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji zwią­za­nych zarów­no z hodow­lą koni jak i sze­ro­ko poję­tą rekre­acją i spor­tem kon­nym. Przykładowo, inwe­sty­cje te doty­czy­ły budo­wy lub moder­ni­za­cji budyn­ków staj­ni i ota­cza­ją­cej je infra­struk­tu­ry (np. pado­ki), zaku­pu maszyn i urzą­dzeń do pro­duk­cji polo­wej towa­rzy­szą­cej hodow­li koni (np. przy­cze­py plat­for­my do balo­tów), budo­wy pen­sjo­na­tów dla koni, zaku­pu wypo­sa­że­nia i środ­ków trans­por­tu do rekre­acji kon­nej (np. sio­dła, uprzę­że, brycz­ki) oraz spor­tu (np. przy­cze­py do prze­wo­zu koni, prze­szko­dy). Dzięki unij­ne­mu finan­so­we­mu wspar­ciu z PROW 2007-2013 utwo­rzo­no infra­struk­tu­rę towa­rzy­szą­cą ośrod­kom rekre­acji i spor­tu kon­ne­go, w tym przede wszyst­kim obiek­ty noc­le­go­we i gastro­no­micz­ne.

W Polsce każ­de­go roku przy­by­wa miło­śni­ków spor­tu jeź­dziec­kie­go, w tym przede wszyst­kim dzie­ci i mło­dzie­ży. Przy współ­fi­nan­so­wa­niu UE odby­ły się impre­zy, któ­rych celem była popu­la­ry­za­cja tej dzie­dzi­ny aktyw­nej tury­sty­ki oraz uła­twie­nie dostę­pu do niej.
Prace nad opra­co­wa­niem nowe­go Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trwa­ły od poło­wy 2012 roku do kwiet­nia 2014 roku i uzu­peł­nia­ne były pro­wa­dzo­ny­mi rów­no­le­gle kon­sul­ta­cja­mi spo­łecz­ny­mi. Wersja pro­jek­tu PROW na lata 2014-2020 z dnia 7.04.2014 r. zosta­ła prze­ka­za­na do zatwier­dze­nia Komisji Europejskiej. Po zaopi­nio­wa­niu i przy­ję­ciu osta­tecz­nej wer­sji ww. doku­men­tu zosta­ną przy­go­to­wa­ne roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze do Ustawy o zasa­dach wdra­ża­nia PROW 2014-2020. Pierwsze nabo­ry wnio­sków z wybra­nych dzia­łań spo­dzie­wa­ne są w 2015 roku. Aktualnie (stan na 1.09.2014 r.) trwa­ją nego­cjan­cie przed­sta­wi­cie­li Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z urzęd­ni­ka­mi Unii Europejskiej w spra­wie zgod­no­ści doku­men­tu z kie­run­ko­wy­mi roz­po­rzą­dze­nia­mi Parlamentu i Komisji Europejskiej. Proces nego­cja­cji powi­nien zakoń­czyć się w listo­pa­dzie lub grud­niu br.

Nowy PROW 2014-2020 reali­zo­wać będzie sześć nastę­pu­ją­cych prio­ry­te­tów w zakre­sie roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich:

 1. Transfer wie­dzy i inno­wa­cji
 2. Konkurencyjność sek­to­ra rol­ne­go
 3. Łańcuch żyw­no­ścio­wy i zarzą­dza­nie ryzy­kiem
 4. Środowisko
 5. Efektywne gospo­da­ro­wa­nie zaso­ba­mi
 6. Rozwój lokal­ny – zwięk­sze­nie włą­cze­nia spo­łecz­ne­go, ogra­ni­cze­nie ubó­stwa i pro­mo­wa­nie roz­wo­ju gospo­dar­cze­go na obsza­rach wiej­skich.
NR1 Hotel dla koni w Kiełpinie, woj. pomorskie, inwestycja zrealizowana w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z PROW 2007-2013 z archiwum Hanny Rychert

Hotel dla koni w Kiełpinie, woj. pomor­skie, inwe­sty­cja zre­ali­zo­wa­na w ramach dzia­ła­nia Tworzenie i roz­wój mikro­przed­się­biorstw z PROW 2007-2013
z archi­wum Hanny Rychert

Wymienione prio­ry­te­ty będą reali­zo­wa­ne w ramach 14 dzia­łań:

 1. Transfer wie­dzy i dzia­łal­ność infor­ma­cyj­na
 2. Usługi dorad­cze, usłu­gi z zakre­su zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem rol­nym i usłu­gi z zakre­su zastępstw
 3. Systemy jako­ści pro­duk­tów rol­nych i środ­ków spo­żyw­czych
 4. Inwestycje w środ­ki trwa­łe
 5. Przywracanie poten­cja­łu pro­duk­cji rol­nej znisz­czo­ne­go w wyni­ku klęsk żywio­ło­wych i kata­strof oraz wpro­wa­dze­nie odpo­wied­nich środ­ków zapo­bie­gaw­czych
 6. Rozwój gospo­darstw i dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej
 7. Podstawowe usłu­gi i odno­wa miej­sco­wo­ści na obsza­rach wiej­skich
 8. Inwestycje w roz­wój obsza­rów leśnych i popra­wę żywot­no­ści lasów
 9. Tworzenie grup i orga­ni­za­cji pro­du­cen­tów
 10. Działanie rol­no śro­do­wi­sko­wo-kli­ma­tycz­ne
 11. Rolnictwo eko­lo­gicz­ne
 12. Płatności dla obsza­rów z ogra­ni­cze­nia­mi natu­ral­ny­mi lub inny­mi szcze­gól­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi
 13. Współpraca
 14. LEADER.

W odróż­nie­niu od poprzed­nie­go okre­su pro­gra­mo­wa­nia, w ramach każ­de­go z wymie­nio­nych powy­żej dzia­łań wyróż­nio­no jesz­cze pod­dzia­ła­nia. Nie jest to pol­ski, lecz unij­ny wymóg, do któ­re­go muszą się dosto­so­wać wszyst­kie kra­je ubie­ga­ją­ce się o wspar­cie w nowej unij­nej per­spek­ty­wie finan­so­wej. W pro­jek­to­wa­nym doku­men­cie PROW na lata 2014-2020 łącz­nie wystę­pu­je 30 pod­dzia­łań.

Przykładowo w ramach dzia­ła­nia Inwestycje w środ­ki trwa­łe wyróż­nia­my trzy pod­dzia­ła­nia:

 • Pomoc na inwe­sty­cje w gospo­dar­stwach rol­nych (moder­ni­za­cja gospo­darstw rol­nych)
 • Pomoc na inwe­sty­cje w prze­twór­stwo, mar­ke­ting i roz­wój pro­duk­tów rol­nych (prze­twór­stwo i mar­ke­ting pro­duk­tów rol­nych)
 • Scalanie grun­tów.

Przed przy­stą­pie­niem do omó­wie­nia moż­li­wo­ści uzy­ska­nia wspar­cia finan­so­we­go UE war­to przy­po­mnieć, że hodow­la koni jest dzia­łal­no­ścią rol­ni­czą, ale pro­wa­dzo­na może być rów­nież przez oso­by lub pod­mio­ty nie zwią­za­ne bez­po­śred­nio z rol­nic­twem. Analogiczna sytu­acja ma miej­sce w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z rekre­acją i spor­tem kon­nym. Może być ona pro­wa­dzo­na przez rol­ni­ka lub oso­bę cał­ko­wi­cie nie zwią­za­ną z pro­duk­cją rol­ni­czą. Dlatego inwe­sty­cje z dzie­dzi­ny hodow­li koni i bran­ży jeź­dziec­kiej czę­sto finan­so­wa­ne są z róż­nych źró­deł, obej­mu­ją­cych nie­za­leż­nie dzia­łal­ność rol­ni­czą i dzia­łal­ność poza­rol­ni­czą.

Ponadto war­to przy­to­czyć kil­ka poniż­szych defi­ni­cji aby lepiej zro­zu­mieć przed­sta­wio­ne infor­ma­cje.
ROLNIK ozna­cza oso­bę fizycz­ną lub oso­bę praw­ną lub jed­nost­kę orga­ni­za­cyj­ną nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej gospo­dar­stwo rol­ne poło­żo­ne jest na tere­nie Polski i któ­ra pro­wa­dzi dzia­łal­ność rol­ni­czą.
DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA to dzia­łal­ność w zakre­sie pro­duk­cji roślin­nej lub zwie­rzę­cej, w tym pro­duk­cji mate­ria­łu siew­ne­go, szkół­kar­skie­go, hodow­la­ne­go lub repro­duk­cyj­ne­go, pro­duk­cji warzyw­ni­czej, roślin ozdob­nych, grzy­bów upraw­nych, sadow­nic­twa, hodow­li i pro­duk­cji mate­ria­łu zaro­do­we­go zwie­rząt, ptac­twa i owa­dów użyt­ko­wych lub pro­duk­cji zwie­rzę­cej typu prze­my­sło­we­go fer­mo­we­go, z wyłą­cze­niem cho­wu i hodow­li ryb.
OBSZARY WIEJSKIE to tere­ny poło­żo­ne poza gra­ni­ca­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi miast, czy­li gmi­ny wiej­skie lub czę­ści wiej­skie gmin miej­sko-wiej­skich.

Na szcze­gó­ło­we i osta­tecz­ne wyma­ga­nia, któ­re trze­ba speł­nić aby móc ubie­gać się o wspar­cie (tzw. kry­te­ria dostę­pu) do poszcze­gól­nych dzia­łań trze­ba jesz­cze pocze­kać. Znane będą dopie­ro na począt­ku 2015 r., po uka­za­niu się szcze­gó­ło­wych roz­po­rzą­dzeń. Ale już dziś war­to zwró­cić uwa­gę na nie­któ­re z nich.
Poniżej przed­sta­wio­no krót­kie infor­ma­cje o wybra­nych Działaniach i Poddziałaniach w ramach nowe­go PROW 2014-2020. Są to infor­ma­cje wstęp­ne, pod­sta­wo­we. Niektóre z poda­nych infor­ma­cji mogą ulec zmia­nie lub mody­fi­ka­cji w ramach trwa­ją­cych wciąż nego­cja­cji z UE. Warto się jed­nak z nimi zapo­znać, aby dobrze przy­go­to­wać się do nowe­go okre­su finan­so­we­go w ramach PROW 2014-2020.
W ramach pomo­cy dla sek­to­ra rol­ne­go kon­ty­nu­owa­ne będzie wspar­cie moder­ni­za­cji gospo­darstw rol­nych, tak popu­lar­ne w poprzed­nim okre­sie finan­so­wym oraz pre­mie dla mło­dych rol­ni­ków. Hodowcy koni będą­cy rol­ni­ka­mi, jak rów­nież oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność poza­rol­ni­czą w zakre­sie rekre­acji i spor­tów kon­nych, a pro­wa­dzą­ce jed­no­cze­śnie gospo­dar­stwa rol­ne, będą mogły sko­rzy­stać ze wspar­cia w ramach poniż­szych instru­men­tów finan­so­wych:

Działanie INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE, pod­dzia­ła­nie Pomoc na inwe­sty­cje w gospo­dar­stwach rol­nych (moder­ni­za­cja gospo­darstw rol­nych) - pomoc będzie udzie­la­na na mate­rial­ne lub nie­ma­te­rial­ne inwe­sty­cje popra­wia­ją­ce ogól­ne wyni­ki gospo­darstw rol­nych pro­wa­dzą­cych zarob­ko­wą dzia­łal­ność rol­ni­czą. Maksymalna wyso­kość pomo­cy udzie­lo­nej jed­ne­mu bene­fi­cjen­to­wi i na jed­no gospo­dar­stwo rol­ne, w ramach dzia­ła­nia, w okre­sie reali­za­cji PROW, nie będzie mogła prze­kro­czyć 500 000 zł na inwe­sty­cje zwią­za­ne z budo­wą, moder­ni­za­cją budyn­ków inwen­tar­skich lub adap­ta­cją innych ist­nie­ją­cych w gospo­dar­stwie budyn­ków na budyn­ki inwen­tar­skie oraz 200 tys. zł na pozo­sta­łe inwe­sty­cje.

Działanie ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, pod­dzia­ła­nie Pomoc na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na rzecz mło­dych rol­ni­ków (pre­mie dla mło­dych rol­ni­ków) - mło­dy rol­nik to oso­ba, któ­ra nie ukoń­czy­ła 40. roku życia. Posiada odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we (wyni­ka­ją­ce z wykształ­ce­nia lub sta­żu pra­cy w rol­nic­twie). Jednocześnie po raz pierw­szy roz­po­czy­na pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa rol­ne­go jako kie­ru­ją­cy gospo­dar­stwem. Tym samym jest to oso­ba, któ­ra do dnia zło­że­nia wnio­sku o przy­zna­nie pomo­cy nie pro­wa­dzi­ła gospo­dar­stwa rol­ne­go jako kie­ru­ją­cy lub pro­wa­dzi gospo­dar­stwo rol­ne jako kie­ru­ją­cy nie dłu­żej niż 12 mie­się­cy w dniu zło­że­nia wnio­sku o przy­zna­nie pomo­cy. Kwota wspar­cia to pre­mia w wyso­ko­ści do 100 tys. zł. Warte pod­kre­śle­nia w ramach tego dzia­ła­nia jest to, że mię­dzy inny­mi, moż­li­wy będzie zakup gospo­dar­skich zwie­rząt hodow­la­nych, sta­no­wią­cych sta­do pod­sta­wo­we oraz zakup grun­tów rol­nych.
Poddziałanie Pomoc na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na rzecz roz­wo­ju małych gospo­darstw (Restrukturyzacja małych gospo­darstw) - pomoc będzie przy­zna­wa­na na restruk­tu­ry­za­cję gospo­dar­stwa w kie­run­ku pro­duk­cji żyw­no­ścio­wych lub nie­żyw­no­ścio­wych pro­duk­tów rol­nych, przy­go­to­wa­nia do sprze­da­ży i sprze­da­ży bez­po­śred­niej pro­duk­tów rol­nych wytwa­rza­nych w gospo­dar­stwie, prze­twór­stwa pro­duk­tów rol­nych pocho­dzą­cych głów­nie z gospo­dar­stwa, przy czym pro­dukt będą­cy wyni­kiem prze­twa­rza­nia powi­nien być rów­nież pro­duk­tem rol­nym. Tu rów­nież moż­li­wy będzie zakup gospo­dar­skich zwie­rząt hodow­la­nych sta­no­wią­cych sta­do pod­sta­wo­we oraz zakup grun­tów rol­nych. Kwota wspar­cia to pre­mia w wyso­ko­ści do 60 tys. zł.

W ramach dzia­ła­nia TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, pod­dzia­ła­nia Szkolenia zawo­do­we i naby­wa­nie umie­jęt­no­ści rol­ni­cy będą mogli sko­rzy­stać ze szko­leń zawo­do­wych, demon­stra­cji, krót­ko­ter­mi­no­wych wymian czy wyjaz­dów stu­dyj­nych, któ­re obej­mo­wać będą zagad­nie­nia zwią­za­ne w szcze­gól­no­ści z zarzą­dza­niem, tech­no­lo­gią i orga­ni­za­cją pro­duk­cji w gospo­dar­stwie, mar­ke­tin­giem, rachun­ko­wo­ścią, ubez­pie­cze­nia­mi w gospo­dar­stwie, korzy­sta­niem z instru­men­tów finan­so­wych, ochro­ną śro­do­wi­ska, spół­dziel­czo­ścią czy skró­ce­niem łań­cu­cha żyw­no­ścio­we­go.

W ramach dzia­ła­nia USŁUGI DORADCZE, USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM I USŁUGI Z ZAKRESU ZASTĘPSTW, pod­dzia­ła­nia Udzielanie pomo­cy rol­ni­kom lub wła­ści­cie­lom lasów w korzy­sta­niu z usług dorad­czych rol­ni­cy będą mogli sko­rzy­stać z kom­plek­so­wej pora­dy (usłu­gi dorad­czej) w szcze­gól­no­ści w zakre­sie:

 • zobo­wią­zań na szcze­blu gospo­dar­stwa rol­ne­go wyni­ka­ją­cych z obo­wiąz­ko­wych wymo­gów doty­czą­cych zarzą­dza­nia lub norm doty­czą­cych dobrej kul­tu­ry rol­nej zgod­nej z ochro­ną śro­do­wi­ska,
 • norm higie­ny pra­cy i norm bez­pie­czeń­stwa,
 • prak­tyk rol­ni­czych korzyst­nych dla kli­ma­tu i śro­do­wi­ska,
 • szcze­gó­ło­we­go doradz­twa dla rol­ni­ków roz­po­czy­na­ją­cych dzia­łal­ność po raz pierw­szy
 • zagad­nień z zakre­su eko­nom­ki i zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem (np. opra­co­wa­nie biz­ne­spla­nu, zarzą­dza­nie ryzy­kiem, stra­te­gie adap­ta­cji do zmian kli­ma­tu i łago­dze­nie ich skut­ków),
 • aspek­tów zdro­wot­nych cho­wu zwie­rząt.

Kompleksowa usłu­ga dorad­cza reali­zo­wa­na będzie w for­mie 3- lub 2-let­nie­go pro­gra­mu dorad­cze­go. Rolnik lub gru­pa rol­ni­ków będą mogli sko­rzy­stać z pora­dy mak­sy­mal­nie dwa razy w okre­sie reali­za­cji PROW 2014-2020.

W ramach dzia­ła­nia ROLNOŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO, pod­dzia­ła­nia Wsparcie ochro­ny i zrów­no­wa­żo­ne­go użyt­ko­wa­nia oraz roz­wo­ju zaso­bów gene­tycz­nych w rol­nic­twie, celem jest ochro­na szcze­gól­nie cen­nych ras wybra­nych gatun­ków zwie­rząt gospo­dar­skich, któ­rych niska lub male­ją­ca liczeb­ność zwie­rząt hodow­la­nych stwa­rza zagro­że­nie ich wygi­nię­cia. Beneficjentem będzie rol­nik któ­ry:

 • posia­da gospo­dar­stwo rol­ne poło­żo­ne na tery­to­rium Rzeczpospolitej Polskiej o powierzch­ni użyt­ków rol­nych nie mniej­szej niż 1 ha,
 • reali­zu­je pro­gram ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych wybra­nych gatun­ków zwie­rząt gospo­dar­skich (bydła, koni, owiec, świń, kóz), posia­da mini­mal­ną licz­bę krów, kla­czy, owiec, loch, kóz okre­ślo­ną na pozio­mie prze­pi­sów kra­jo­wych / w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych.

Wysokość wspar­cia w ramach tego pod­dzia­ła­nia będzie uza­leż­nio­na od ras wybra­nych gatun­ków zwie­rząt uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny. Wynosić będzie w przy­pad­ku koni 1550 zł/szt. (kla­cze zim­no­krwi­ste w typie sztum­skim i sokól­skim) i 1900 zł/szt. (pozo­sta­łe rasy).
W ramach innych dzia­łań PROW 2014-2020 pomoc skie­ro­wa­na będzie na roz­wój przed­się­bior­czo­ści na obsza­rach wiej­skich, w tym na zakła­da­nie nowych firm. Możliwe będzie mię­dzy inny­mi, finan­so­wa­nie inwe­sty­cji zwią­za­nych z moder­ni­za­cją i roz­wo­jem infra­struk­tu­ry ośrod­ków jeź­dziec­kich, ośrod­ków rekre­acji kon­nej oraz infra­struk­tu­ry im towa­rzy­szą­cej np. gastro­no­mii czy miejsc noc­le­go­wych.

W ramach dzia­ła­nia ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, pod­dzia­ła­nia Pomoc na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na rzecz dzia­łal­no­ści poza­rol­ni­czej na obsza­rach wiej­skich (Premie na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści poza­rol­ni­czej) o środ­ki finan­so­we będą mogły ubie­gać się oso­by fizycz­ne ubez­pie­czo­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów KRUS z mocy usta­wy i w peł­nym zakre­sie jako rol­nik, mał­żo­nek rol­ni­ka lub domow­nik. Jednym z naj­waż­niej­szych warun­ków uzy­ska­nia wspar­cia będzie utwo­rze­nie co naj­mniej jed­ne­go miej­sca pra­cy (rów­nież samo­za­trud­nie­nie). Kwota wspar­cia to pre­mia w wyso­ko­ści do 100 tys. zł.

Kolejne bar­dzo waż­ne dzia­ła­nie to LEADER. W nowej per­spek­ty­wie w ramach PROW 2014-2020 kon­ty­nu­owa­ne będzie jego wdra­ża­nie. Głównym jego celem będzie wspie­ra­nie lokal­ne­go roz­wo­ju na obsza­rach wiej­skich. Operacje prze­wi­dzia­ne do wspar­cia to m.in.:

 • roz­wój przed­się­bior­czo­ści, z wyłą­cze­niem świad­cze­nia usług rol­ni­czych
 • dywer­sy­fi­ka­cja źró­deł docho­du, w tym two­rze­nie i roz­wój inku­ba­to­rów prze­twór­stwa
 • wspar­cie lokal­ne, tj. infra­struk­tu­ry słu­żą­cej prze­twa­rza­niu pro­duk­tów rol­nych w celu udo­stęp­nia­nia jej lokal­nym pro­du­cen­tom
 • pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji osób z obsza­ru LSR w powią­za­niu z roz­wo­jem przed­się­bior­czo­ści lub dywer­sy­fi­ka­cją źró­deł docho­dów, lub podej­mo­wa­niem zatrud­nie­nia, w szcze­gól­no­ści rol­ni­ków i osób dłu­go­trwa­le pozo­sta­ją­cych bez pra­cy
 • roz­wój pro­duk­tów lokal­nych
 • zacho­wa­nie dzie­dzic­twa lokal­ne­go
 • roz­wój ogól­no­do­stęp­nej i nie­ko­mer­cyj­nej infra­struk­tu­ry.

Pomoc nie będzie mogła być przy­zna­na przed­się­bior­cy, któ­ry nie wyko­nu­je dzia­łal­no­ści jako mikro-, małe lub śred­nie przed­się­bior­stwo. W przy­pad­ku ope­ra­cji, któ­rych celem będzie roz­po­czę­cie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści poza­rol­ni­czej pomoc nie będzie mogła być przy­zna­na oso­bom fizycz­nym ubez­pie­czo­nym na pod­sta­wie prze­pi­sów o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków w peł­nym zakre­sie jako rol­nik, mał­żo­nek rol­ni­ka lub domow­nik, za wyjąt­kiem ope­ra­cji w zakre­sie prze­twór­stwa lub sprze­da­ży pro­duk­tów rol­nych.
Wysokość wspar­cia dla przed­się­bior­ców w okre­sie reali­za­cji Programu wyno­si do 300 tys. zł.
Doświadczenia ostat­nich lat poka­zu­ją, że war­to korzy­stać ze wspar­cia unij­ne­go, dzię­ki któ­re­mu roz­wi­nę­ło się wie­le cie­ka­wych przed­się­wzięć zwią­za­nych z hodow­lą i rekre­acją kon­ną. PROW na lata 2014-2020 to szan­sa na dal­szy roz­wój prze­my­słu kon­ne­go.

Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów połączone z piknikiem rodzinnym Runowo 2014, projekt zrealizowany w ramach działania LEADER – Małe projekty z archiwum Pałacu pod Bocianim Gniazdem

Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów połą­czo­ne z pik­ni­kiem rodzin­nym Runowo 2014, pro­jekt zre­ali­zo­wa­ny w ramach dzia­ła­nia LEADER - Małe pro­jek­ty
z archi­wum Pałacu pod Bocianim Gniazdem

Więcej w Poradnictwo

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Mięśniochwat

By 16 sierpnia 2019

Porady Żywieniowe

Ochwat

By 9 sierpnia 2019
Na górę