Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rekordowe zawo­dy na Hipodromie

Sport i wyścigi

Rekordowe zawo­dy na Hipodromie

Prawie 300 koni zosta­ło zgło­szo­nych na zawo­dy w sko­kach, któ­re w ten week­end odbę­dą się  w Sopocie w ramach cyklu Jump off Hipodrom. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nie miej­sca w staj­niach przy­ję­tych zosta­ło 260 koni. Na listach zna­la­zło się 197 zawod­ni­ków. Na par­ku­rze będzie moż­na zoba­czyć mię­dzy inny­mi prze­jaz­dy Pawła Spisaka i Jacka Bobika.

Tradycyjnie już pula nagród w całym cyklu wyno­si 40.000 zło­tych oraz to, co zawod­ni­cy ugra­ją pod­czas poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji.

Klasyfikacja pro­wa­dzo­na jest oddziel­nie dla niżej wymie­nio­nych rund:

 • Runda Pony do 50cm (dla zawod­ni­ków 9-16 r.ż. na kucach do 149cm)
 • Runda Biała w kla­sie Mini LL – ama­to­rzy (naj­wy­żej z licen­cją „W”)
 • Runda Brązowa w kla­sie LL
 • Runda Srebrna w kla­sie L, L1
 • Runda Złota w kla­sie P, P1
 • Runda Platynowa w kla­sie N, N1
 • Runda Bursztynowa w kla­sie C, C1
 • Runda Diamentowa w kla­sie CC,CC1

Po trze­ciej eli­mi­na­cji kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na cyklu kształ­tu­je się nastę­pu­ją­co:

kla­sy­fi­ka­cja-jump-off-2018-2019-el-3-v2

Zwycięzcy Jump off Hipodrom 2017
Zwycięzcy Jump off Hipodrom 2017

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę