Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rekordowe zawo­dy na Hipodromie

Sport i wyścigi

Rekordowe zawo­dy na Hipodromie

Prawie 300 koni zosta­ło zgło­szo­nych na zawo­dy w sko­kach, któ­re w ten week­end odbę­dą się  w Sopocie w ramach cyklu Jump off Hipodrom. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nie miej­sca w staj­niach przy­ję­tych zosta­ło 260 koni. Na listach zna­la­zło się 197 zawod­ni­ków. Na par­ku­rze będzie moż­na zoba­czyć mię­dzy inny­mi prze­jaz­dy Pawła Spisaka i Jacka Bobika.

Tradycyjnie już pula nagród w całym cyklu wyno­si 40.000 zło­tych oraz to, co zawod­ni­cy ugra­ją pod­czas poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji.

Klasyfikacja pro­wa­dzo­na jest oddziel­nie dla niżej wymie­nio­nych rund:

  • Runda Pony do 50cm (dla zawod­ni­ków 9-16 r.ż. na kucach do 149cm)
  • Runda Biała w kla­sie Mini LL – ama­to­rzy (naj­wy­żej z licen­cją „W”)
  • Runda Brązowa w kla­sie LL
  • Runda Srebrna w kla­sie L, L1
  • Runda Złota w kla­sie P, P1
  • Runda Platynowa w kla­sie N, N1
  • Runda Bursztynowa w kla­sie C, C1
  • Runda Diamentowa w kla­sie CC,CC1

Po trze­ciej eli­mi­na­cji kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na cyklu kształ­tu­je się nastę­pu­ją­co:

kla­sy­fi­ka­cja-jump-off-2018-2019-el-3-v2

Zwycięzcy Jump off Hipodrom 2017
Zwycięzcy Jump off Hipodrom 2017

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę