Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrzostwa Europy Pony w jeź­dziec­twie: rusza akcja rekru­ta­cyj­na wolon­ta­riu­szy

Fot. Leszek Wójcik

Zaproszenia

Mistrzostwa Europy Pony w jeź­dziec­twie: rusza akcja rekru­ta­cyj­na wolon­ta­riu­szy

Fascynuje cię jeź­dziec­two? Lubisz atmos­fe­rę wiel­kich wyda­rzeń spor­to­wych? Chcesz uczest­ni­czyć w przy­go­dzie jaką jest orga­ni­za­cja mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów i zoba­czyć je od zaple­cza? Jeśli tak, zgłoś się do pro­gra­mu wolon­ta­ria­tu na Mistrzostwa Europy Pony w ujeż­dże­niu, sko­kach i WKKW, któ­re odbę­dą się od 14 do 18 sierp­nia 2019 roku w Morawie koło Strzegomia.

Zapraszamy mło­dzież, oso­by doro­słe oraz senio­rów. Dołącz do nas – nie ma zna­cze­nia, czy jesteś oso­bą mło­dą lub star­szą, męż­czy­zną czy kobie­tą, musisz mieć jedy­nie ukoń­czo­ne 18 lat. Podczas zawo­dów jest wie­le rodza­jów pra­cy i zadań, gdzie potrzeb­ne są róż­ne umie­jęt­no­ści. Każda para rąk będzie potrzeb­na, zapra­sza­my do prze­sła­nia apli­ka­cji do pro­gra­mu.


wyja­śnia Agnieszka Mossakowska-Knast,
koor­dy­na­tor Programu Wolontariatu.

Potrzebna jest pomoc w biu­rze zawo­dów i biu­rze pra­so­wym, w punk­tach infor­ma­cyj­nych i porząd­ko­wych, przy obsłu­dze infor­ma­tycz­nej, przy kon­kur­sie ujeż­dże­nia, na cros­sie i par­ku­rze, przy pra­cach porząd­ko­wych, roz­kle­ja­niu pla­ka­tów i roz­no­sze­niu ulo­tek, przy trans­por­tach na lot­ni­sko oraz przy wie­lu innych zaję­ciach.

Organizatorzy na czas trwa­nia zawo­dów gwa­ran­tu­ją ubez­pie­cze­nie NNW, zakwa­te­ro­wa­nie w mia­stecz­ku namio­to­wym oraz wyży­wie­nie

Nie zapo­mi­naj­cie, że mimo obo­wiąz­ków, któ­re zosta­ną Wam przy­dzie­lo­ne, wolon­ta­riat to: super doświad­cze­nie, nowe zna­jo­mo­ści i dobra zaba­wa!

doda­je Agnieszka Mossakowska-Knast.

Nabór do pro­gra­mu trwa do 27 kwiet­nia 2019 roku.

Regulamin pro­gra­mu wolon­ta­riat oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na ofi­cjal­nej stro­nie zawo­dów: www.strzegom2019.pl

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę