Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 61 | Wiosna 2019, Rok XVII Nr 2

Hodowca i Jeździec nr 61 | Wiosna 2019, Rok XVII Nr 2

6,00 

Zapraszamy do zapoznania się z wiosennym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint – „Jeździec i Hodowca” nr 10, 1936 r.

WYWIAD

 • Koń jaki jest, każ­dy widzi... ale czy na pew­no? – Żadne lekar­stwo nie zastą­pi ruchu, zaś ruch jest w sta­nie zastą­pić wszyst­kie leki, prze­ko­nu­je dok­tor Jerzy Kemilew. Opracowała Ewa Jakubowska

HODOWLA

 • Zostać człon­kiem sta­da – Barbara Jaklińska – głów­ny hodow­ca w SKH Gładyszów nale­żą­cej do KR Kietrz i Stanisław Ciuba – dyrek­tor stad­ni­ny, opo­wia­da­ją o wyjąt­ko­wej wię­zi z koń­mi hucul­ski­mi
 • Perspektywy koni PZHK w 2019 roku – Konie zrze­szo­ne w PZHK od roku 2014 do 2018 noto­wa­ły corocz­ny awans w ran­kin­gu WBFSH – tak wyni­ka z opra­co­wa­nia, jakie przy­go­to­wał Piotr Kozioł
 • Inbred czy hybrid vigor? – Maciej Katanowski wyja­śnia, dla­cze­go war­to inwe­sto­wać wysi­łek hodow­la­ny w wykre­owa­nie kla­czy hodow­la­nej i jakie są prze­wa­gi hybrid vigor nad inbre­dem
 • Fundusz hodow­la­ny – pod­su­mo­wa­nie dzia­łań w roku 2018 – W jaki spo­sób roz­dzie­la­ne były w ubie­głym roku środ­ki finan­so­we z fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK opi­su­je Ewa Piętka
 • 2019 Cichon Stallions. Gwiazdy w Radzionkowie – Tomasz Bagniewski i Wacław Pruchniewicz o trze­cim już poka­zie ogie­rów ujeż­dże­nio­wych w Radzionkowie
 • WBFSH nad Dunajem – Jacka Łojka rela­cja z Budapesztu, gdzie pod koniec 2018 roku odby­ło się zgro­ma­dze­nie ogól­ne Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych (WBFSH)
 • Komunikaty PZHK – Informacje na temat zmian w pro­gra­mach hodow­li koni, świa­dectw zoo­tech­nicz­nych oraz zmia­ny ceny kwar­tal­ni­ka

REGIONY

 • Wiosenne kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów zim­no­krwi­stych – Sprawozdanie z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do wpi­su do ksiąg rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty i arden pol­ski – Barbara Galuba
 • Dobre kla­cze w SK Racot – Jarosław Szymoniak o polo­wej pró­bie wierz­cho­wej kla­czy ze Stadniny Koni w Racocie
 • Pędza kumo­ter­ki – Wyścigi kumo­te­rek i inne kon­ku­ren­cje Góralskiego Karnawału co roku przy­cią­ga­ją na Podhale tłu­my widzów z całej Polski. Jerzy Dudała był w Bukowinie Tatrzańskiej
 • MALZ ma się dobrze! – Mazowiecka Amatorska Liga Zaprzęgowa roz­po­czy­na dru­gi sezon roz­gry­wek. Jerzy Milczarek zapra­sza na zawo­dy otwar­cia
 • Zimowe prze­glą­dy na Pomorzu Gdańskim – Adam Jończyk o kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów zim­no­krwi­stych, czem­pio­na­cie Polski pół­noc­nej w sko­kach luzem dla mło­dych koni ras szla­chet­nych oraz poka­zie repro­duk­to­rów róż­nych ras

KRONIKA

 • Pożegnania – Pożegnanie Mieczysława Mełnickiego i Zbigniewa Chrzanowskiego
 • KWPN Stallion Days – sztu­ka selek­cji – Relacja Anny Grabowskiej z selek­cji ogie­rów sko­ko­wych i – ujeż­dże­nio­wych z rocz­ni­ka 2016 w Brabanthallen w ‘s-Hertogenbosch
 • Cavaliadowy zawrót gło­wy – Fotoreportaż z naszych poka­zów pod­czas Cavaliady Tour 2018/19 – Lublin, Kraków, Warszawa – Anna Deszczyńska, Małgorzata Sińska

SPORT I WYŚCIGI

 • Przed sezo­nem – Paweł Gocłowski o jubi­le­uszu 80-lecia Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie i pla­nach na roz­po­czy­na­ją­cy się sezon
 • Polskie konie w pierw­szym kwar­ta­le 2019 r. – Zestawienie wyni­ków koni pol­skiej hodow­li w pierw­szym kwar­ta­le roku – Ewa Jakubowska
 • Globalna Praga – Global Champions Tour po raz pierw­szy w kra­ju post­ko­mu­ni­stycz­nym – Anna Cuber

ZDROWIE

 • Przedwiośnie w Popielnie – Marta Siemieniuch o boga­tym w wyda­rze­nia przed­wio­śniu w sta­dzie koni­ków pol­skich
 • Drożdże paszo­we – war­to­ścio­wy doda­tek – O dobro­dziej­stwach sto­so­wa­nia droż­dży w die­cie konia. Marcin Różewicz, Krystyna Jakubowska, Karol Kaszperuk
 • Okres oko­ło­po­ro­do­wy i lak­ta­cja – Jak powin­ni­śmy żywić kla­cze w okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym i pod­czas lak­ta­cji – Anna Pięta
 • Haloterapia – sól a zdro­wie konia – Leczenie solą – Marta Czernik

PORADY

 • Fotografia koni cz. 1 – Łukasz Kowalski zdra­dza nam, jak wyko­nać dobre zdję­cia koni – spor­to­we i hodow­la­ne
 • Koń jest ner­wo­wy, czy to my „wsta­li­śmy lewa noga”? – Koń jest zwie­rzę­ciem „wyso­ko­pro­jek­cyj­nym” – Agata Wiatrowska wyja­śnia co to ozna­cza
 • Transakcje sprze­da­ży koni z ele­men­tem trans­gra­nicz­nym – Podstawowe zagad­nie­nia praw­ne, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę przy sprze­da­ży lub kup­nie koni z zagra­ni­cy – Anita Garnuszek
 • FEI – Przewodnik Ujeżdżeniowy – Wytyczne do oce­nia­nia pod­sta­wo­wych błę­dów w ruchach ujeż­dże­nio­wych. Tłumaczenie: Natalia Smagacz

HISTORIA I SZTUKA

 • Grilowanie na indyj­ską modłę – Jerzy Milczarek opo­wia­da, jak pol­skie konie przy­czy­ni­ły się do zwięk­sze­nia mobil­no­ści gór­skich jed­no­stek armii indyj­skiej
 • SK Racot – miej­sce wyjąt­ko­we – Cykl: Perły archi­tek­tu­ry sta­jen­nej – Małgorzata Sieradzan w Racocie
 • Stadnina Koni Michałów – hodow­la i roz­wój cz. 1 – Historia stad­ni­ny koni arab­skich, któ­ra w zeszłym roku obcho­dzi­ła 65-lecie powsta­nia – Hanna Sztuka, Maciej Grzechnik
 • Modlitwa konia – Niezwykłe losy Emila Mentela, ofi­ce­ra, kawa­le­rzy­sty, któ­ry po woj­nie zor­ga­ni­zo­wał szwa­dron kawa­le­rii do wal­ki z par­ty­zant­ką komu­ni­stycz­ną w Rodezji – Robert Woronowicz

KALENDARIUM

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę