Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 50 | Lato 2016, Rok XIV Nr 3

Hodowca i Jeździec nr 50 | Lato 2016, Rok XIV Nr 3

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z letnim numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 15, 1929

WYWIAD

 • Nasza siła tkwi w róż­no­rod­no­ści - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Kolejna par­tia klej­no­tów z pol­skie­go skarb­ca - Krystyna Chmiel
 • Po raz pierw­szy w Polsce
  • Konferencja nauko­wa Stan i per­spek­ty­wy hodow­li koni ardeń­skich w Polsce Ewa Jastrzębska
  • Międzynarodowy czem­pio­nat ardeń­skiW.NiewińskiM.Woźbińska
 • Sokólski czem­pio­nat na Podlasiu - Marta Kowalczyk
 • Szlachetny czy spor­to­wy? Ważne, że pol­ski! -Krzysztof Kierzek
 • MPMK 2016 w nowej sza­cie - Anna Cuber
 • MŚMK - Justyna Dera
 • 80 lat koni­ków w Białowieży - Zbigniew Jaworowski
 • Nowe pró­by dla kla­czy - Z.Jaworski, P.Wojciechowska
 • Ewolucja i udo­mo­wie­nie osłów - D.Dziurka, B.Długosz
 • Vademecum iden­ty­fi­ka­cji - Patrycja Wojciechowska
 • XXIX Walny Zjazd PZHK - Andrzej Stasiowski

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Młodzieżowa gala na Mazowszu! - Dominik Rutkowski
 • Tylko dla orłów - Tomasz Bagniewski
 • ZT Bielice 2015 - Tomasz Bagniewski
 • ZT Bielice 2016 - Tomasz Bagniewski
 • Czempionów moc - Tomasz Dobek
 • Test dziel­no­ści kla­czy w Zielonej Górze - Marek Piętka
 • Po trzech pre­mio­wa­niach - Jarosław Szymaniak
 • Trzy Dęby w słoń­cu. Słońce w Trzech Dębach - Jacek Kozik
 • Rekordowo w Drzonkowie - Marek Piętka
 • ZT kla­czy w DoruchowieJarosław Szymaniak
 • Ostatnia szan­sa dla „koni pro­gra­mo­wych”Katarzyna Milbrat

KRONIKA

 • Słowo o Rafale - J.Okoński, A.J.Wąsowski

SPORT I WYŚCIGI

 • Wola z przy­tu­pem - Michał Wierusz-Kowalski
 • Zawody na pol­skim Cote d’Azur - Michał Wierusz-Kowalski
 • Derby 2016 - Paweł Gocłowski
 • Komisarz na zawo­dach spor­to­wych - A.Nowicka-Posłuszna, K.Szuta
 • Komisarz - kto to taki? - Zbigniew Seibt
 • Karolina Karwowska i Emol jadą do Rio de Janeiro - Ewa Wojtysiak
 • Burza wokół sta­tu­tu - Jacek Wolski
 • Jeździectwo powszech­ne pod­sta­wą prze­my­słu kon­ne­goDaniel Zawadzki
 • Szklanka chłod­nej wodyJan Skoczylas

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Masaż koni fana­be­ria czy koniecz­ność? - Matylda Woźniak
 • Biostymulacja świa­tłe lase­ra w lecze­niu koni - Ewa Jastrzębska

PORADNICTWO

 • Piaskowy zawrót gło­wy - czy­li o pod­ło­żach jeź­dziec­kich - Mateusz Gieryn
 • Pastwisko - źró­dło war­to­ścio­wej i taniej paszy dla koni - Marcin Różewicz
 • Prowadzenie staj­niBazyli Głowacki
 • Zawód koniarz - Anita Garnuszek

HISTORIA I SZTUKA

 • Media Driving Cup Jagodne 2016 - Mariola Zaczyńska
 • Bez pre­ce­den­su… bo w Scottsdale, Arizona - Jerzy Milczarek
 • Rodzina, ach rodzi­na! - Piotr Dzięciołowski
 • Wielkie świę­to koni, wina i fla­men­co - Krzysztof Szuster
 • Jubileuszowe Cuts 2016 - Krzysztof Szuster
 • Rozświetlone księ­gi - Aleksandra Jaworowska
 • Zaraziłem się koń­mi cz.1 - Aleksandra Jaworowska

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 3 (50) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629-95-31 • faks 22 628-68-79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę