Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 49 | Wiosna 2016, Rok XIV Nr 2

Hodowca i Jeździec nr 49 | Wiosna 2016, Rok XIV Nr 2

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z wiosennym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 40, 1928

WYWIAD

 • Demokracja zwy­cię­ży - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Po liftin­gu - Agnieszka Szymańska
 • System kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do hodow­li w Niemczech - Jarosław Lewandowski
 • ZT ogie­rów 2015 – remi­ni­scen­cje - Jarosław Szymoniak
 • Multinarodowa pre­mie­ra w Kętrzynie - Ewa Jastrzębska
 • Wiosenne aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych - Marzena Woźbińska
 • Protoplaści ślą­skich rodów - Janusz Lawin
 • Inny koń”, czy­li rzecz o Basku - Monika Szpura
 • Paszport dosko­na­ły - Agnieszka i Marcin Kłobuchowscy
 • Analizy gene­tycz­ne umasz­czeń - J. Cieślak, Ł. Wodas, M. Maćkowski
 • Zachowanie źre­biąt - A. Nowicka-Posłuszna, M. Małachowska, M. Zugehoer
 • Buchalteria pod lupą - Paulina Peckiel
 • Potrzebujemy reform - Bogna Hupa
 • Apel do Premier Szydło - Anna Szuster

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Integracja hodow­ców na Mazowszu - Paulina Liwińska, Dominik Rutkowski
 • Walny Zjazd WZHK w Białymstoku - Marta Kowalczyk
 • Armator - Marta Kowalczyk
 • Powrót do przy­szło­ści - Maciej Wyszomirski
 • Dobry kie­ru­nek SK Racot - Jarosław Szymoniak
 • Kujawsko-pomor­ski pokaz ogie­rów w Grabowcu - Tomasz Bagniewski
 • V Przegląd Młodzieży Koni rasy ślą­skiej i konik pol­ski - Ewelina Skórzewska
 • Jarmarku czar - Jacek Hebda
 • Zjazd spra­woz­daw­czo-Wyborczy na Lubelszczyźnie - Jacek Kozik

KRONIKA

 • Wspomnienie o Edwardzie Pawlinie - Jacek Hebda
 • Wspomnienie o Zdzisławie Dziochu - Tadeusz Kodź
 • Moje wspo­mnie­nie o Lesławie Kukawskim - Wojciech Ganowicz
 • Pożegnanie - Anna Strumińska

SPORT I WYŚCIGI

 • Dynamika czy pięk­no? - Jacek Kozik
 • Stołeczne klej­no­ty - Michał Wierusz-Kowalski
 • W zimo­wej prze­rwie - Paweł Gocłowski
 • Nie zamia­ta­my pod dywan - Michał Wierusz-Kowalski
 • Prawdziwa zmia­na - Wojciech Jachymek
 • Dziennikarze na koń!!! - Ireneusz Kozłowski
 • Brzytwa czy kla­wia­tu­ra? - Jan Skoczylas

PORADNICTWO

 • Umowy w bran­ży jeź­dziec­kiej - Anita Garnuszek
 • Zawód jeź­dziec Wojciech Jachymek

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Rozród wspo­ma­ga­ny - Anna Grabowska
 • Higiena w okre­sie sta­nów­ki - Katarzyna Wojtysiak, Wojciech Ryszka
 • Nietypowa sro­ka­tość - Anna Stachurska, Peter Jansen

HISTORIA I SZTUKA

 • Zdrowie konia - Jan Okulicz
 • Bez pre­ce­den­su… bo w barze! - Jerzy Milczarek
 • Artyści nad Wisłą - Michał Wierusz-Kowalski
 • Sewilla wio­sną - Krzysztof Szuster
 • Księżna Daisy w Książu - Andrzej Novák-Zempliński
 • Rozświetlone księ­gi - Aleksandra Jaworowska
 • Koniu krzy­wy, koniu siwy - Hanna Łysakowska

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIV, nr 2 (49) 2016

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Alicja Kuśmierczak, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Mira Suwała, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę