Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 60 | Zima 2019, Rok XVII Nr 1

Hodowca i Jeździec nr 60 | Zima 2019, Rok XVII Nr 1

6,00 

Zapraszamy do zapoznania się z zimowym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint – „Jeździec i Hodowca” nr 1 i 10, 1937 r.

WYWIAD

 • Czas zmian. Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2018 w Strzegomiu – Z sędzia­mi, zawod­ni­ka­mi i gość­mi roz­ma­wia­ła Ewa Jakubowska.
 • Jubileusz powsta­nia „Hodowcy i Jeźdźca” w Strzegomiu – Ewa Jakubowska

HODOWLA

 • Mistrzowskie mło­de konie raj­do­we – MPMK i MŚMK w rela­cji Wiesławy Bałut
 • Konie z Krainy Tysiąca Jezior – Henryk Soboń zasta­na­wia się, co kry­je się pod okre­śle­niem „hodow­la koni spor­to­wych”
 • Zapracować na uzna­nie świa­ta – II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem – Henryk Soboń
 • Warto czy nie war­to? – Wacław Pruchniewicz o MŚMK w ujeż­dzie­niu
 • Hodowla nie lubi nagłych zmian – W Leksykonie hodow­ców pol­skich koni roz­mo­wa Ewy Jakubowskiej z przed­sta­wi­cie­la­mi dwóch poko­leń naukow­ców-prak­ty­ków i hodow­ców koni­ków pol­skich
 • Złoty Sonet – Na spo­tka­nie ze ślą­skim ogie­rem z Książa, tego­rocz­nym mistrzem świa­ta, zapro­si­ła nas Justyna Dera
 • Ramzes II zwy­cię­ża w Książu – Janusz Lawin o corocz­nej pró­bie dziel­no­ści ogie­rów ślą­skich
 • Mała fre­kwen­cja koni wiel­ko­pol­skich – Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej w Baborówku – Jarosław Szymoniak
 • Dwa czem­pio­na­ty w Jarużynie – Ogólnopolski Czempionat Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi – Tomasz Bagniewski
 • Pięć nowych ogie­rów hucul­skich – po kwa­li­fi­ka­cji w Klikowej przed­sta­wia Paulina Peckiel
 • Czempionat wagi cięż­kiej – Michał Masłowski o VII Ogólnopolskim Czempionacie Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Kętrzynie
 • Konkurs puszy­stych dam – Dorosłe kla­cze hodow­la­ne rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, arden pol­ski, sztum­skie oraz kla­cze impor­to­wa­ne oglą­da­ła w Józefinie Marzena Woźbińska
 • Jesienne kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ras zim­no­krwi­stych – Michał Masłowski pod­su­mo­wu­je aż 12 kwa­li­fi­ka­cji, któ­re odby­ły się pod koniec roku
 • Kwalifikacje ogie­rów ardeń­skich 2018 – Marzena Woźbińska

REGIONY

 • Pierwszy sezon Mazowieckiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej za nami – Jerzy Milczarek
 • Czempiony jesie­ni na Pomorzu Gdańskim – Wiesław Adam Jończyk o impre­zach hodow­la­nych w regio­nie
 • Ćwierć wie­ku Gładyszowa – Relacja Anny Deszczyńskiej z jubi­le­uszu 25-lecia powsta­nia Stadniny Koni Huculskich
 • Sami swoi” w stru­gach desz­czu – Wystawa Hodowlana Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich Rasy Ślaskiej i Konik Polski w Lubomierzu – Ewelina Skórzewska
 • Święto źre­biąt w Rybnicy – Premiowanie źre­biąt ślą­skich przy mat­kach – Ewelina Skórzewska
 • Do trzech razy sztu­ka” – III Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności kla­czy ślą­skich – Jacek Bondaruk
 • Oliwka czem­pion­ką w Sierakowie – Memoriał Dyrektora Jana Kowalskiego, Czempionat Użytkowy Koni w Wolnych Skokach i polo­wa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy – Magda Walos
 • Ponad 100 kla­czy na prze­glą­dach – O prze­glą­dach koni zim­no­krwi­stych na Podlasiu pisze Marta Kowalczyk
 • Dobrzyniewo trium­fu­je – Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści w Wapnie – Tomasz Bagniewski

KRONIKA

 • Poznań – tu rodzi­ła się Niepodległa – Pokaz PZHK i KOWR na poznań­skiej Cavaliadzie – Ewa Jakubowska
 • Forum Hipologiczne im. prof. Zwolińskiego – Jakub Cieślak, Alicja Borowska i Mariusz Maćkowski z UP Poznań
 • Zootechnicy obra­do­wa­li w Lubllinie – LXXXIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Iwona Janczarek, Wioletta Sawicka-Zugaj z UP Lublin
 • Pamięci Janusza Komorowskiego – W Łazienkach Królewskich wspo­mi­na­li­śmy olim­pij­czy­ków z 1936 roku Ewa Jakubowska
 • Dwa jubi­le­usze – Spotkanie w Łazienkach Królewskich rela­cjo­nu­je Natalia Barska
 • Żegnamy Kazimierza Bobika – Anna Cuber, Ryszard Godlewski
 • Podziękowania dla uczest­ni­ków akcji „Daj se sia­nia. SOS Szwecja”

SPORT I WYŚCIGI

 • Try on w Tryon – pol­skie konie na WEG 2018 – Ewa Jakubowska
 • Tryon widzia­ne z kozła – Relacja Piotra Mazurka ze Światowych Igrzysk Jeździeckich
 • Damski punkt sie­dze­nia – XIV Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle – Edyta Mikołajewska
 • Polskie konie w ostat­nim kwar­ta­le 2018 r. – Ewa Jakubowska
 • Kto czy­ta, nie błą­dzi – Paweł Gocłowski przed­sta­wia sezon wyści­go­wy 2018 w licz­bach i nie tyl­ko
 • Złoto na poże­gna­nie – II Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej w Regietowie – Anny Deszczyńskiej pod­su­mo­wa­nie sezo­nu
 • Czwórki na szóst­kę! – Mistrzostwa Polski w powo­że­niu i zawo­dy CAI2* – Driving.pl
 • Kryształowa Kula zawę­dro­wa­ła na Cavaliadę – Marek Gibała
 • Dwie sekun­dy do zło­ta – Mistrzostwa Polski w spor­to­wych raj­dach kon­nych i zawo­dy CEI2*Virginia Buława-Dziarmaga

ZDROWIE

 • Zbliża się sezon roz­rod­czy – Jak żywić klacz przed sezo­nem roz­rod­czym, pod­czas jego trwa­nia i w okre­sie cią­ży pod­po­wia­da Anna Pięta
 • Przewodnik po fizjo­te­ra­pii: Kinezyterapia – Marta Czernik

PORADY

 • Konstytucja dla biz­ne­su – nowe pra­wo dla przed­się­bior­ców – Adw. Anita Garnuszek, Kancelaria Lex Hippica

HISTORIA I SZTUKA

 • Bez pre­ce­den­su... Jak ura­to­wa­łem American Airlines przed ban­kruc­twem – Jerzy Milczarek
 • Niezwykłe dzie­je nie­zwy­kłe­go obra­zu – Rtm. Robert Woronowicz
 • Naczelna pole­ca: Zbigniew Chmielewski „Rotmistrz Henryk Leliwa-Roycewicz i jego żoł­nie­rze”
 • Zabytkowe budyn­ki SO Sieraków – Stajnie. Architektoniczne per­ły z Sierakowa opi­su­je Robert Jędrzejczak
 • Michałowskie taran­ty. 65-lecie Stadniny Koni Michałów – Hanna Sztuka
 • Finał fina­łów na Cavaliadzie – Projekt #winners100gwiazd zakoń­czo­ny – Ewa Jakubowska

KALENDARIUM

Stanówka 2019

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę