Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 47 | Jesień 2015, Rok XIII Nr 4

Hodowca i Jeździec nr 47 | Jesień 2015, Rok XIII Nr 4

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z jesiennym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 33, 1929

WYWIAD

 • Challenge is chal­len­ge - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • MPMK-B - Roman Krzyżanowski
 • Tylko nie rezy­gnuj­my... - Jarosław Szymoniak
 • Radość pra­cy - Agnieszka Szymańska
 • Krok do przo­du w hodow­li koni do WKKW - Sławomir Pietrzak
 • Vulkan L - dobra per­spek­ty­wa
 • Białeckie postę­py i nowo­ści - Wiesław Adam Jończyk
 • Powrót do korze­ni - Grażyna Polak
 • Ocena koni sztum­skich i sokól­skich w Kętrzynie - Grażyna Polak
 • Puszysty” czem­pio­nat po nowe­mu - Marzena Woźbińska
 • Oblężenie ślą­skiej mek­ki - Paulina Peckiel
 • Mocny rocz­nik ogie­rów w ZT Książ - Paulina Peckiel
 • Tarpaniada - Patrycja Wojciechowska
 • Pompadour po raz trze­ci - Agnieszka Szymańska
 • Polscy hodow­cy koni ardeń­skich aktyw­ni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej - Andrzej Stasiowski
 • Hodowla i pie­nią­dze - Władysław Brejta
 • Wielokrotność Ramzesa - Wiesław Adam Jończyk
 • Wrażenia ogól­ne... Dni Konia Arabskiego 2015 - Anna Stojanowska
 • Europejska Federacja Zootechniczna EAAP - Dorota Lewczuk
 • Mazurski hodow­ca - Tomasz Bagniewski
 • Arie Hamoen ponow­nie w Polsce - Anna Cuber
 • Być pra­cow­ni­kiem Związku... - Marek Gibała
 • Pilna potrze­ba zmian - Agata Sowińska, Magdalena Fijołek

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Ziemia Radomska pod sztan­da­rem - Jacek Hebda
 • Zimnokrwiste z OddziałuJacek Hebda
 • Przegląd kla­czy na Mazowszu - Paulina Liwińska
 • Hodowcy na sce­nę! - Marta Kowalczyk
 • Jest dobrze, czy­li pod­la­skie czem­pio­na­ty koni rocz­nych i dwu­let­nich - Marta Kowalczyk
 • Święto Konika Polskiego. Garść reflek­sji na temat boha­te­ra arty­ku­łu - Alicja Kozicka, Milena Ruszczyk
 • Galicyjskie Lato z Koniem na piąt­kę - Marek Gibała
 • Potrzeba mat­ką... czem­pio­na­tu - Tomasz Bagniewski
 • Mistrz z obcej zie­mi - Dariusz Buczek
 • Kolejna wery­fi­ka­cja - Dariusz Buczek
 • Wystawa feta w Rokosowie - Milena Poślednik-Szeliga
 • Premiowanie źre­biąt - Sieraków 2015 - Janusz Skórkowski
 • Tradycyjnie w Siedlcu Trzebnickim - Ewelina Skórzewska
 • Pomorskie even­ty mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej - Wiesław Adam Jończyk
 • Poręba 2015 pod szcze­gól­nym nad­zo­rem Policji - Katarzyna Komandera
 • Kawa czy her­ba­ta - Jacek Kozik
 • Hucuły nad Lutnią - Andrzej Kosior
 • Z Hucułem do Krakowa” - Iwona Tomczyk-Wrona

KRONIKA

 • O Jacku Wierzchowieckim - Marek Szewczyk
 • Wspomnienie o Panu Edmundzie - WZHK w Białymstoku
 • 40 lat minę­ło! - WZHK w Białymstoku

SPORT I WYŚCIGI

 • Wybory w PZJ - Monika Słowik
 • Trójkoronowany Va Bank - Paweł Gocłowski
 • Derby - naj­waż­niej­sza goni­twa na świe­cie - Jarosław Koch
 • Jak cię widzą, tak cię piszą - Jan Skoczylas
 • Bo do tan­ga trze­ba dwoj­ga... - Karolina Kącka
 • Pingwiny w Bobrowym Stawie - Krzysztof Tomaszewski
 • Gonimy Europę - Szymon Tarant
 • Nie boję się zmian - Dorota Urbańska
 • Puchar Andersa w Żurawnie - Katarzyna Zalasińska

PORADNICTWO

 • Kupno wła­sne­go konia wierz­cho­we­go krok po kro­ku - Natalia Zarudzka

HISTORIA I SZTUKA

 • 120 lat Polskiego Związku Hodowców Koni - Zbigniew Jaworski
 • Okrągły jubi­le­usz hodow­ców - Agnieszka Szymańska
 • III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu - Andrzej Novák-Zempliński
 • Nie był mala­rzem koni - pro­mo­cja książ­ki Piotra Dzięciołowskiego w Łazienkach - Agnieszka Kowalska
 • Sztuka Jarockich - Urszula Sikorska
 • Hipologiczne akcen­ty na tere­nie Warszawy - Aleksandra Jaworowska

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 4 (47) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Marek Szewczyk, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę