Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 47 | Jesień 2015, Rok XIII Nr 4

Hodowca i Jeździec nr 47 | Jesień 2015, Rok XIII Nr 4

3,00 

Alchemia myśli hodowlanej

Nie o odkrycie kamienia filozoficznego, ergo transmutację ołowiu w złoto tu chodzi; wszak konie są z krwi i kości. Równie daleko nam do poszukiwań panaceum na choroby wszelakie oraz eliksiru nieśmiertelności. Choć tę ostatnią może w przenośni zapewnić sztafeta pokoleń gotowa dbać o spuściznę przodków i rozwijać to, co im w spadku przypadło. Do tak cudacznych dywagacji skłania mnie święto 120-lecia istnienia Polskiego Związku Hodowców Koni.

120 lat – dużo to czy mało? Zważywszy na pogmatwaną historię naszego kraju, ów wiek jawi się jako imponujący dowód pasji łączącej kilka bądź nawet kilkanaście pokoleń ludzi dobrej woli. Pasjonatów nie chemii, fizyki, sztuki, semiotyki, psychologii, metalurgii, medycyny, astrologii, mistycyzmu czy religii, lecz po prostu zwykłych – niezwykłych miłośników koni.

Przygotowawszy do druku niniejsze, rekordowo obszerne (156 stron, sic!) wydanie kwartalnika "Hodowca i Jeździec", dumny jestem z bogactwa inicjatyw, kwitnących wydarzeń, ważnych wątków i ewoluujących ciekawych tematów, dla których inspiracją pozostaje niezmiennie ten sam podmiot liryczny: zwierzę – żywa istota – przyjaciel – członek rodziny, odmieniany przez wszystkie przypadki i osoby – KOŃ.

Wiekowy robi się nasz Jubilat. Metryka PZHK jednak świadectwem dojrzałości środowiska polskich hodowców koni oraz siły drzemiącej w okrzepłej strukturze, kumulacji doświadczenia, determinacji działania. Tym większą wówczas satysfakcję dają sukcesy, nieważne – duże czy zupełnie drobne, ale pomyślne dla branży. Jak choćby wisienki na urodzinowym torcie – czyli mistrzostwo świata młodych koni w skokach zdobyte przez 7-letniego MJT Nevadosa S czy w zaprzęgach przez 6-letniego Bazylego albo wynik aukcji w Janowie Podlaskim za sprawą arabskiej klaczy Pepity zlicytowanej za 1 milion 400 tysięcy euro. Ot, symboliczne nagrody dla rodzimych alchemików myśli hodowlanej...

Tymczasem bądźcie zdrowi. A w grudniu spotkajmy się wszyscy na Cavaliadzie w Poznaniu, gdzie między innymi uroczystą galą i spektaklem pod tytułem 120 lat biało-czerwonych koni zamkniemy obchody rocznicowe. Bez udziału pawi, strusi, kóz i wielbłądów uczcimy niebagatelny dorobek polskiej hipologii.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 33, 1929

WYWIAD

 • Challenge is chal­len­ge - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • MPMK-B - Roman Krzyżanowski
 • Tylko nie rezy­gnuj­my… - Jarosław Szymoniak
 • Radość pra­cy - Agnieszka Szymańska
 • Krok do przo­du w hodow­li koni do WKKW - Sławomir Pietrzak
 • Vulkan L - dobra per­spek­ty­wa
 • Białeckie postę­py i nowo­ści - Wiesław Adam Jończyk
 • Powrót do korze­ni - Grażyna Polak
 • Ocena koni sztum­skich i sokól­skich w Kętrzynie - Grażyna Polak
 • Puszysty” czem­pio­nat po nowe­mu - Marzena Woźbińska
 • Oblężenie ślą­skiej mek­ki - Paulina Peckiel
 • Mocny rocz­nik ogie­rów w ZT Książ - Paulina Peckiel
 • Tarpaniada - Patrycja Wojciechowska
 • Pompadour po raz trze­ci - Agnieszka Szymańska
 • Polscy hodow­cy koni ardeń­skich aktyw­ni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej - Andrzej Stasiowski
 • Hodowla i pie­nią­dze - Władysław Brejta
 • Wielokrotność Ramzesa - Wiesław Adam Jończyk
 • Wrażenia ogól­ne… Dni Konia Arabskiego 2015 - Anna Stojanowska
 • Europejska Federacja Zootechniczna EAAP - Dorota Lewczuk
 • Mazurski hodow­ca - Tomasz Bagniewski
 • Arie Hamoen ponow­nie w Polsce - Anna Cuber
 • Być pra­cow­ni­kiem Związku… - Marek Gibała
 • Pilna potrze­ba zmian - Agata Sowińska, Magdalena Fijołek

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Ziemia Radomska pod sztan­da­rem - Jacek Hebda
 • Zimnokrwiste z OddziałuJacek Hebda
 • Przegląd kla­czy na Mazowszu - Paulina Liwińska
 • Hodowcy na sce­nę! - Marta Kowalczyk
 • Jest dobrze, czy­li pod­la­skie czem­pio­na­ty koni rocz­nych i dwu­let­nich - Marta Kowalczyk
 • Święto Konika Polskiego. Garść reflek­sji na temat boha­te­ra arty­ku­łu - Alicja Kozicka, Milena Ruszczyk
 • Galicyjskie Lato z Koniem na piąt­kę - Marek Gibała
 • Potrzeba mat­ką… czem­pio­na­tu - Tomasz Bagniewski
 • Mistrz z obcej zie­mi - Dariusz Buczek
 • Kolejna wery­fi­ka­cja - Dariusz Buczek
 • Wystawa feta w Rokosowie - Milena Poślednik-Szeliga
 • Premiowanie źre­biąt - Sieraków 2015 - Janusz Skórkowski
 • Tradycyjnie w Siedlcu Trzebnickim - Ewelina Skórzewska
 • Pomorskie even­ty mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej - Wiesław Adam Jończyk
 • Poręba 2015 pod szcze­gól­nym nad­zo­rem Policji - Katarzyna Komandera
 • Kawa czy her­ba­ta - Jacek Kozik
 • Hucuły nad Lutnią - Andrzej Kosior
 • Z Hucułem do Krakowa” - Iwona Tomczyk-Wrona

KRONIKA

 • O Jacku Wierzchowieckim - Marek Szewczyk
 • Wspomnienie o Panu Edmundzie - WZHK w Białymstoku
 • 40 lat minę­ło! - WZHK w Białymstoku

SPORT I WYŚCIGI

 • Wybory w PZJ - Monika Słowik
 • Trójkoronowany Va Bank - Paweł Gocłowski
 • Derby - naj­waż­niej­sza goni­twa na świe­cie - Jarosław Koch
 • Jak cię widzą, tak cię piszą - Jan Skoczylas
 • Bo do tan­ga trze­ba dwoj­ga… - Karolina Kącka
 • Pingwiny w Bobrowym Stawie - Krzysztof Tomaszewski
 • Gonimy Europę - Szymon Tarant
 • Nie boję się zmian - Dorota Urbańska
 • Puchar Andersa w Żurawnie - Katarzyna Zalasińska

PORADNICTWO

 • Kupno wła­sne­go konia wierz­cho­we­go krok po kro­ku - Natalia Zarudzka

HISTORIA I SZTUKA

 • 120 lat Polskiego Związku Hodowców Koni - Zbigniew Jaworski
 • Okrągły jubi­le­usz hodow­ców - Agnieszka Szymańska
 • III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu - Andrzej Novák-Zempliński
 • Nie był mala­rzem koni - pro­mo­cja książ­ki Piotra Dzięciołowskiego w Łazienkach - Agnieszka Kowalska
 • Sztuka Jarockich - Urszula Sikorska
 • Hipologiczne akcen­ty na tere­nie Warszawy - Aleksandra Jaworowska

KALENDARIUM

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 4 (47) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Henryk Święcicki, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Karolina Kącka, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Marek Szewczyk, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę