Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 44 | Zima 2015, Rok XIII Nr 1

Hodowca i Jeździec nr 44 | Zima 2015, Rok XIII Nr 1

3,00 

Zapraszamy do zapoznania się z zimowym numerem Hodowcy i Jeźdźca.

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 17, 1929

WYWIAD

 • Apokalipsa war­ta grze­chu - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Czy potra­fi­my przy­go­to­wać mło­de konie do WKKW? - Sławomir Pietrzak
 • Kandydaci do bale­tu - Wacław Pruchniewicz
 • 365 dni z per­spek­ty­wy kozła - Tadeusz Kodź
 • Bez kon­ku­ren­cji nie ma postę­pów - Agnieszka Szymańska
 • Aktualna ana­li­za rodów męskich w hodow­li koni rasy ślą­skiej - Janusz Lawin
 • Test dziel­no­ści ślą­za­ków - Janusz Lawin
 • Dunkierka, mat­ka marzeń - Tomasz Bagniewski
 • Koniki pol­skie w Biebrzańskim Parku Narodowym - Agnieszka Tylkowska
 • Jesienne kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ras zim­no­krwi­stych rocz­ni­ka 2012 do ksiąg zaro­do­wych - Andrzej Kopczyk, Jerzy Gawarecki, Wiesław Niewiński
 • Huculskie rosza­dy - Paulina Peckiel
 • Ostatni der­bi­sta pół­krwi - Tomasz Bagniewski
 • Trakeńska zło­ta jesień - Monika Przeczewska
 • Sekrety ukry­tych rezerw - Jerzy Ożga
 • Jak cięż­ko pra­cu­ją konie na tra­sie do Morskiego Oka? - Ryszard Kolstrung
 • Podróże kształ­cą, czy­li trzy­dziest­ka w Neustadt - Jarosław Lewandowski

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Atlas - Marta Kowalczyk
 • Oceny źre­biąt pod mat­ka­mi na Podlasiu w 2014 roku - Marta Kowalczyk
 • Konie szla­chet­ne w Udorzu - Agnieszka Szymańska
 • Jubileuszowe XX Dni Huculskie - Iwona Tomczyk-Wrona
 • Udało się! Doczekaliśmy się! - Bogdan Kuchejda
 • W sło­necz­nym Sadowie... - Maria Szymańska
 • Początek olim­pij­skiej dro­gi w Zakrzowie - Łukasz Dziarmaga
 • O wpis do zim­nej księ­gi - Tomasz Dobek
 • Nasza duma - Jacek Kozik
 • Sztandar dla Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie - Teresa Pracuch, Zenon Podstawski
 • Każdy może spró­bo­wać - Zenon Podstawski
 • Mazowieckie zagłę­bie zim­no­krwi­ste - Jacek Hebda
 • Szlachetne w Brzozie – X Przegląd Młodzieży Hodowlanej - Tomasz Bagniewski
 • Barzkowice po ras XI - Anna Kęszka

KRONIKA

 • Międzynarodowa Sesja Powozowa w Łańcucie - Ireneusz Kozłowski
 • Z okład­ki...

SPORT I WYŚCIGI

 • Demona i inne... Wybitne konie peł­nej krwi angiel­skiej na torze słu­że­wiec­kim - Jerzy Budny
 • Pod dyk­tan­do impor­tów - Paweł Gocłowski
 • Miostatyna – czy­li kto szyb­ciej - Jakub Cieślak, Łukasz Wodas, Mariusz Maćkowski
 • Konwencjonalnie? Kreatywnie? - Jan Skoczylas
 • Wielki jubi­le­usz - Krzysztof Tomaszewski
 • Kosmiczny event - Michał Wierusz-Kowalski
 • Mistrzostwa Polski w parau­jeż­dże­niu - Elżbieta Wacławek
 • Stu wspa­nia­łych z 33 kra­jów - Elżbieta Dużak
 • Od Racotu po Lion d’Angers - Małgorzata Odyniec
 • Łucznictwo kon­ne – sport, kul­tu­ra czy rekre­acja? - Mateusz Gieryn
 • Zasada 10-let­nia - Grażyna Hucz

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Żywienie ogie­rów zim­no­krwi­stych, cz. 2 - Szczepan Chrzanowski
 • Metoda cra­nio-sacral­na, czy­li rzecz o tera­pii czasz­ko­wo-krzy­żo­wej - Agnieszka Zaręba
 • Tajemna moc aku­punk­tu­ry - Karolina Kącka

PORADNICTWO

 • Jak zdo­być zawód? - Maciej Kania
 • Biblioteka konia­rza - Zbigniew Jaworski

HISTORIA I SZTUKA

 • Precyzja w każ­dym calu - Aleksandra Jaworowska

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 1 (44) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę