Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 44 | Zima 2015, Rok XIII Nr 1

Hodowca i Jeździec nr 44 | Zima 2015, Rok XIII Nr 1

3,00 

Życzenia się spełniają

Miniony rok obfitował w wiele znaczących dla środowiska hodowlano-jeździeckiego wydarzeń. Trudno je wszystkie w dwóch słowach streścić, ale…

Wśród cenniejszych inicjatyw godnych odnotowania był na przykład pełen nowości program Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach. Jego hitem bez wątpienia było Grand Prix Ogierów z pulą nagród wynoszącą aż 21 tys. złotych! Magiczna figura karciana – oczko – do podziału między pięć najlepszych par w klasyfikacji końcowej. GP Ogierów było konkursem zorganizowanym przez i rozgrywanym o nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni, a dedykowanym koniom 7-letnim i starszym. Inną nowością imprezy w Gajewnikach był Czempionat Koni w Skokach Luzem – koni rasy polski koń szlachetny półkrwi (sp) oraz rasy wielkopolskiej (wlkp) dotowany kwotą 14 tys. złotych! Dość przypomnieć, iż całkowita pula nagród w skokowym MPMK 2014 wynosiła blisko 100 tys. złotych. To dobra tendencja w honorowaniu wysiłków hodowlanych na rzecz rozwoju jeździectwa.

W ramach wdrożonego programu PZHK pro Sport – ponad ufundowane stypendia dla pary zaprzęgowców Bartka Kwiatka i Alicji Chodkiewicz oraz wukakawisty Pawła Spisaka – hodowcy wsparli finansowo także udział zawodników startujących na polskich koniach w Jeździeckich Mistrzostwach Świata we Francji. Do Normandii pojechali Apokalipsa z Jerzym Krukowskim, "Stella Pack" Ganda z Anną Łukasik oraz Vacat "JP" i Marta Dziak-Gierlicz. Ogólnie udział naszej reprezentacji, która zdołała się zakwalifikować aż w siedmiu konkurencjach, należy uznać za spory sukces, wszak na WEG jadą tylko najlepsi z najlepszych.

Na koniec w kontekście promocji rodzimego produktu miło powiedzieć o pierwszej edycji aukcji koni wierzchowych, jaką PZHK, ANR i MTP przeprowadziły podczas Cavaliady w Poznaniu. Pod hasłem Teraz Polskie Konie zostało wystawionych 14 koni z całej Polski, zarówno ze stadnin państwowych, jak i prywatnych. Co prawda bezpośrednio na imprezie nie doszło do sfinalizowania żadnej transakcji, ale zainteresowanych jednak nie zabrakło i obecnie trwają ostateczne negocjacje między wystawcami a kupującymi, między innymi koni z SK Racot, SK Prudnik i SK Janów Podlaski. W nurt tych działań doskonale wpisuje się właśnie przygotowywany przez PZHK serwis ogłoszeniowy – narzędzie, które ma wspomóc obrót handlowy końmi – portalu, pod roboczą nazwą Rynek Polskich Koni.

A wszystko rodzi się w naszych głowach jako marzenie. Niektóre z nich potrafią się spełnić, jeśli życzenie, poprzez pozytywne myślenie, przekujemy w czyn. Zatem czy warto marzyć? Pogodnego roku 2015…

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

Opis

W Numerze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 17, 1929

WYWIAD

 • Apokalipsa war­ta grze­chu - Michał Wierusz-Kowalski

HODOWLA

 • Czy potra­fi­my przy­go­to­wać mło­de konie do WKKW? - Sławomir Pietrzak
 • Kandydaci do bale­tu - Wacław Pruchniewicz
 • 365 dni z per­spek­ty­wy kozła - Tadeusz Kodź
 • Bez kon­ku­ren­cji nie ma postę­pów - Agnieszka Szymańska
 • Aktualna ana­li­za rodów męskich w hodow­li koni rasy ślą­skiej - Janusz Lawin
 • Test dziel­no­ści ślą­za­ków - Janusz Lawin
 • Dunkierka, mat­ka marzeń - Tomasz Bagniewski
 • Koniki pol­skie w Biebrzańskim Parku Narodowym - Agnieszka Tylkowska
 • Jesienne kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ras zim­no­krwi­stych rocz­ni­ka 2012 do ksiąg zaro­do­wych - Andrzej Kopczyk, Jerzy Gawarecki, Wiesław Niewiński
 • Huculskie rosza­dy - Paulina Peckiel
 • Ostatni der­bi­sta pół­krwi - Tomasz Bagniewski
 • Trakeńska zło­ta jesień - Monika Przeczewska
 • Sekrety ukry­tych rezerw - Jerzy Ożga
 • Jak cięż­ko pra­cu­ją konie na tra­sie do Morskiego Oka? - Ryszard Kolstrung
 • Podróże kształ­cą, czy­li trzy­dziest­ka w Neustadt - Jarosław Lewandowski

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Atlas - Marta Kowalczyk
 • Oceny źre­biąt pod mat­ka­mi na Podlasiu w 2014 roku - Marta Kowalczyk
 • Konie szla­chet­ne w Udorzu - Agnieszka Szymańska
 • Jubileuszowe XX Dni Huculskie - Iwona Tomczyk-Wrona
 • Udało się! Doczekaliśmy się! - Bogdan Kuchejda
 • W sło­necz­nym Sadowie… - Maria Szymańska
 • Początek olim­pij­skiej dro­gi w Zakrzowie - Łukasz Dziarmaga
 • O wpis do zim­nej księ­gi - Tomasz Dobek
 • Nasza duma - Jacek Kozik
 • Sztandar dla Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie - Teresa Pracuch, Zenon Podstawski
 • Każdy może spró­bo­wać - Zenon Podstawski
 • Mazowieckie zagłę­bie zim­no­krwi­ste - Jacek Hebda
 • Szlachetne w Brzozie – X Przegląd Młodzieży Hodowlanej - Tomasz Bagniewski
 • Barzkowice po ras XI - Anna Kęszka

KRONIKA

 • Międzynarodowa Sesja Powozowa w Łańcucie - Ireneusz Kozłowski
 • Z okład­ki…

SPORT I WYŚCIGI

 • Demona i inne… Wybitne konie peł­nej krwi angiel­skiej na torze słu­że­wiec­kim - Jerzy Budny
 • Pod dyk­tan­do impor­tów - Paweł Gocłowski
 • Miostatyna – czy­li kto szyb­ciej - Jakub Cieślak, Łukasz Wodas, Mariusz Maćkowski
 • Konwencjonalnie? Kreatywnie? - Jan Skoczylas
 • Wielki jubi­le­usz - Krzysztof Tomaszewski
 • Kosmiczny event - Michał Wierusz-Kowalski
 • Mistrzostwa Polski w parau­jeż­dże­niu - Elżbieta Wacławek
 • Stu wspa­nia­łych z 33 kra­jów - Elżbieta Dużak
 • Od Racotu po Lion d’Angers - Małgorzata Odyniec
 • Łucznictwo kon­ne – sport, kul­tu­ra czy rekre­acja? - Mateusz Gieryn
 • Zasada 10-let­nia - Grażyna Hucz

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Żywienie ogie­rów zim­no­krwi­stych, cz. 2 - Szczepan Chrzanowski
 • Metoda cra­nio-sacral­na, czy­li rzecz o tera­pii czasz­ko­wo-krzy­żo­wej - Agnieszka Zaręba
 • Tajemna moc aku­punk­tu­ry - Karolina Kącka

PORADNICTWO

 • Jak zdo­być zawód? - Maciej Kania
 • Biblioteka konia­rza - Zbigniew Jaworski

HISTORIA I SZTUKA

 • Precyzja w każ­dym calu - Aleksandra Jaworowska

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XIII, nr 1 (44) 2015

ISSN 1731-5387 • Nakład 6500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Łukasz Jankowski, Zbigniew Jaworski, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska, Agnieszka Wróblewska-Tondera, Kamila Żuchowska
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Janusz Lawin, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Okulicz, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Ideapress Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

Serwis ogło­sze­nio­wy PZHK

Na górę