Connect with us

Hodowca i Jeździec

Polskie we Francji 2014

Hodowla

Polskie we Francji 2014

Anna Cuber

W kalen­da­rzu są okre­ślo­ne zawo­dy jeź­dziec­kie na tyle waż­ne, że trze­ba w nich wystar­to­wać. Do takich zawo­dów nale­żą jeź­dziec­kie mistrzo­stwa świa­ta. Ostatnie odby­ły się w roku ubie­głym i z pew­no­ścią nie­któ­rzy wciąż chcą o nich pamię­tać, a inni zapo­mnieć. Zawody odby­ły się w Normandii – kra­inie zie­lo­nych traw, a więc pastwisk ide­al­nych do hodow­li koni peł­nej krwi angiel­skiej i tych spor­to­wych, czy­li sel­le fra­nça­is.

Jak wspo­mi­na­ją zawod­ni­cy czy inni człon­ko­wie pol­skich ekip, a tak­że roda­cy będą­cy widza­mi, pod wzglę­dem tech­nicz­nym – czy­li jako­ści pod­ło­ża, staj­ni – nor­mandz­kie WEG było bez zarzu­tu, ale pro­blem sta­no­wi­ły odle­gło­ści mię­dzy mia­stecz­kiem wysta­wien­ni­czym a staj­nia­mi czy pla­ca­mi kon­kur­so­wy­mi oraz trud­no­ści w sko­mu­ni­ko­wa­niu się z obsłu­gą. Na innych takich impre­zach two­rzo­no mia­stecz­ko zawod­ni­czo-koń­skie w jed­nym miej­scu, aby jak naj­bli­żej sie­bie roz­gry­wa­ne były wszyst­kie kon­ku­ren­cje jeź­dziec­kie.
We Francji komi­tet orga­ni­za­cyj­ny WEG miał inną kon­cep­cję – posta­no­wił zmo­bi­li­zo­wać do dzia­ła­nia regio­ny. Dlatego kon­kur­sy w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach nie były zgro­ma­dzo­ne w jed­nym miej­scu. Ale praw­dzi­wym pro­ble­mem oka­zał się dojazd, a raczej jego brak, np. na tra­sę kro­su WKKW – set­ki aut, a w nich coraz bar­dziej zde­ner­wo­wa­ni miło­śni­cy tej dys­cy­pli­ny, nie mogli doje­chać na naj­waż­niej­szy ele­ment spraw­dzia­nu WKKW.
Natomiast dla licz­nych widzów pro­ble­mem było dale­kie usy­tu­owa­nie mia­stecz­ka wysta­wien­ni­cze­go, oko­ło 30 minut pie­szo lub komu­ni­ka­cją, któ­ra nie­co szwan­ko­wa­ła. Ale to są niu­an­se w porów­na­niu z emo­cja­mi, jakich dostar­czy­ły nam star­ty pol­skich zawod­ni­ków. Niektórzy wypa­dli dobrze, inni roz­cza­ro­wa­li. Ale to są zło­żo­ne kwe­stie, na któ­re sami uczest­ni­cy i PZJ z pew­no­ścią zna­leź­li już odpo­wiedź. Dla Polskiego Związku Hodowców Koni waż­nym ele­men­tem każ­dej świa­to­wej spor­to­wej rywa­li­za­cji jest infor­ma­cja, jak wypa­dły konie z pasz­por­ta­mi nasze­go związ­ku. W Normandii wystar­to­wa­ły eki­py pol­skie w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy, WKKW i powo­że­nie zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi. A spor­to­we raj­dy kon­ne były repre­zen­to­wa­ne przez dwóch zawod­ni­ków.
Obok konie pol­skiej hodow­li star­tu­ją­ce w Caen (dane pocho­dzą z bazy PZHK oraz FEI).

Polskie_we_Francji-2014

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę