Connect with us

Hodowca i Jeździec

Próba dziel­no­ści w ZT Bielice

Wieści z regionów

Próba dziel­no­ści w ZT Bielice

Tomasz Bagniewski

Ostatnia w ubie­głym roku pró­ba dziel­no­ści w ZT Bielice przy Zespole Szkół Rolniczych, Technikum Hodowli Koni w Bielicach k. Mogilna odby­ła się 9 grud­nia. Komisja – w skła­dzie: prze­wod­ni­czą­cy Andrzej Matławski (SO Gniezno) oraz Jarosław Szymoniak (ZHKWlkp) i Jarosław Lewandowski (Kujawsko-Pomorski ZHK) – oce­ni­ła 12 kla­czy.

Rendez Vous de Danse Chilli han. (Cashman han. – Ragazza han. / Rabino hol.) fot. Tomasz bagniewski

Rendez Vous de Danse Chilli han. (Cashman han. – Ragazza han. / Rabino hol.)
fot. Tomasz bagniew­ski

Zwyciężyła z oce­ną bar­dzo dobrą (64,4 pkt) gnia­da 4-let­nia RENDEZ VOUS DE DANSE CHILLI han. (Cashman han. – Ragazza han. po Rabino hol.), hod. Romana Roszkiewicza, wł. Joanny Burzy. Klacz w ogrom­nych ramach (179 cm wzro­stu), bar­dzo kości­sta, ale nie­co płyt­ka, o prze­cięt­nej uro­dzie i sucho­ści tkan­ki. Podczas pró­by pod kie­row­ni­kiem ZT Krzysztofem Kierzkiem zapre­zen­to­wa­ła wybit­ną mecha­ni­kę ruchu w galo­pie (8,5 pkt), bar­dzo dobrą w kłu­sie (7,7 pkt) i nie­ste­ty kiep­ski stęp. Rodowodowo sta­no­wi połą­cze­nie rodów Cor de la Bryere s.f. i Ramzes xo. W wypad­ku uży­cia jej w hodow­li powin­na być sko­ja­rzo­na z wybit­nie popraw­nym ogie­rem o bar­dzo wyso­kim dole­wie krwi.
Niewiele jej ustą­pi­ła (63,7 pkt) rów­nież gnia­da i tak­że pocho­dzą­ca z Wielkopolski 3-let­nia CONTESSA hol. (Cassilano – Zofia I po Contender), hod. i wł. Jarosława Sekuły, pre­zen­to­wa­na przez Eleyę Mutabazi. Nowoczesny rodo­wód i typ w peł­ni zna­la­zły potwier­dze­nie w oce­nach za cechy użyt­ko­we zarów­no od kie­row­ni­ka ZT (9-9-8), komi­sji, jak i jeźdź­ca teste­ra (8,5 pkt), któ­rym był Marcin Michałek. Contessa to cór­ka czem­pio­na holsz­tyń­skie­go körun­gu z 2009 r. i ojca tego­rocz­ne­go czem­pio­na og. Caracho, a w rodo­wo­dzie mat­ki oprócz legen­dar­ne­go Contendera tkwi tak­że bez­cen­ny dla WKKW-istów fol­blut Heraldik. Na pew­no sta­no­wi bar­dzo cen­ny mate­riał hodow­la­ny – potwier­dza to naj­wyż­sza w staw­ce boni­ta­cja 81 pkt.
Ostatnie miej­sce na podium z oce­ną dobrą (62,8 pkt) przy­pa­dło gnia­dej SONACIE II N sp (Landor old. – Sanmarina sp po Rabiat II Turbud Z sp), ur. 2010, hod. i wł. Wojciecha Nowaka. Sonata II N to pocho­dzą­ca ze zna­ko­mi­tej rodzi­ny żeń­skiej kla­czy Sauge xo peł­na sio­stra Sonaty N, super­czem­pion­ki Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Hodowlanej, któ­ra naj­pierw z oce­ną bdb zda­ła polo­wą pró­bę dziel­no­ści, następ­nie dała ogier­ka Senator Cassini N sp (po Cassilio hol.), czem­pio­na Kujawsko-Pomorskiego Konkursu w sko­kach luzem, a aktu­al­nie star­tu­je w sko­kach. Sonaty II N, któ­ra w rodo­wo­dzie łączy prą­dy krwi Ladykiller xx i Ramzes xo, pod­czas pró­by dosia­dał Bogusz Dąbrowski.
Z pozo­sta­łych koni wypa­da wymie­nić naj­lep­sze­go skocz­ka ZT – oce­na 9,2 pkt! Ciemnogniada NADZIEJA I sp (Vandamme KWPN – Neska sp po Sir Neel KWPN), hod. i wł. Dariusza Mantaja, ska­ka­ła z wiel­ką potę­gą i per­fek­cyj­ną tech­ni­ką, wyka­zu­jąc przy tym tak cen­ne z punk­tu widze­nia przy­szłych użyt­kow­ni­ków natu­ral­ne zaan­ga­żo­wa­nie. Niestety bar­dzo prze­cięt­ne moż­li­wo­ści rucho­we nie pozwo­li­ły jej zająć lep­sze­go miej­sca niż ósme – oce­na dobra 56,4 pkt.

Więcej w Wieści z regionów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę