Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowla

ESSA w Sierakowie

Paweł Wójtowicz

W dniach 22-24 kwiet­nia Stado Ogierów Sieraków, wcho­dzą­ce w skład spół­ki stra­te­gicz­nej skar­bu pań­stwa Gałopol, będzie gospo­da­rzem Konferencji i Walnego Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA – European State Studs Association), sku­pia­ją­ce­go pań­stwo­we sta­da i stad­ni­ny koni w Europie – od Rumunii i Bułgarii, przez kra­je Europy Środkowej, po Portugalię na połu­dniu oraz Szwecję i Finlandię na pół­no­cy.

Stado Ogierów w Sierakowie zdjęcie z archiwum stadniny

Stado Ogierów w Sierakowie
zdję­cie z archi­wum stad­ni­ny

Zaszczyt gosz­cze­nia Zjazdu, przy­pa­da­ją­cy Stadu Ogierów Sieraków, to wiel­ki dowód uzna­nia i wyróż­nie­nie dla pol­skiej hodow­li koni, a tak­że oka­zja do wymia­ny doświad­czeń i roz­sze­rze­nia współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej.
To bar­dzo waż­ne wyda­rze­nie dla pań­stwo­wej hodow­li koni, któ­ra w wie­lu kra­jach jest postrze­ga­na jako cen­ny gwa­rant sta­bil­no­ści na prze­strze­ni wie­ków, zacho­wa­nia kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go dla przy­szłych poko­leń. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do pro­mo­cji pol­skich koni z więk­szo­ści stad­nin pań­stwo­wych pod­czas poka­zów, któ­rych orga­ni­za­to­rem jest Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Gala poka­zów, któ­ra odbę­dzie się 23 kwiet­nia br. o godzi­nie 16 na sie­ra­kow­skim hipo­dro­mie, będzie czę­ścią otwar­tą Walnego Zjazdu ESSA.
Agencja, jako współ­go­spo­darz tego­rocz­ne­go Zjazdu oraz insty­tu­cja peł­nią­ca nad­zór wła­ści­ciel­ski nad sta­da­mi i stad­ni­na­mi koni, gorą­co zachę­ca Państwa do wzię­cia udzia­łu w czę­ści otwar­tej spo­tka­nia.

Głos w Europie:

Członkowie ESSA

Członkowie ESSA

Państwowe stad­ni­ny Europy są waż­ny­mi sza­fa­rza­mi tra­dy­cji i histo­rii oraz edu­ka­cji. Żyjące dzie­dzic­two kul­tu­ro­we i współ­cze­sne zada­nia wyma­ga­ją odpo­wied­niej ochro­ny i zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Ze wzglę­du na zmie­nia­ją­cą się rze­czy­wi­stość, w tym czyn­ni­ki spo­łecz­ne i eko­no­micz­ne, wie­le z tych uni­kal­nych insty­tu­cji zosta­ło w prze­szło­ści zli­kwi­do­wa­nych lub znacz­nie ogra­ni­czo­nych w swo­ich zada­niach, ewen­tu­al­nie było wyko­rzy­sty­wa­nych do celów innych niż zamie­rzo­ne. Konieczne jest, aby w obli­czu współ­cze­snych potrzeb i moż­li­wo­ści odwró­cić te ten­den­cje.
Od 2003 roku dyrek­to­rzy euro­pej­skich stad­nin pań­stwo­wych spo­ty­ka­ją się raz w roku w celu wymia­ny doświad­czeń, omó­wie­nia wspól­nych pro­ble­mów i opra­co­wa­nia stra­te­gii ich roz­wią­zy­wa­nia. W 2008 roku posta­no­wi­li zało­żyć ofi­cjal­ną orga­ni­za­cję – Europejskie Stowarzyszenie Stadnin Państwowych (ESSA). Wraz z przy­ję­ciem sta­tu­tu wcze­śniej luź­na sieć stad­nin w Europie sta­ła się ofi­cjal­na i mówi wspól­nym gło­sem.
W 2009 roku ESSA zosta­ła ofi­cjal­nie zare­je­stro­wa­na w Niemczech. Siedzibą sto­wa­rzy­sze­nia jest Stadnina Koni Marbach, znaj­du­ją­ca się w Badenii-Wirtembergii.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę