Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nowy, ulep­szo­ny Regulamin ligi DALZ 2018

Plakat: Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa

Patronaty

Nowy, ulep­szo­ny Regulamin ligi DALZ 2018

Już jest! Nowy, ulep­szo­ny Regulamin, posze­rzo­ny o dodat­ko­we kate­go­rie:

  • duże konie - sin­gle - kla­sa N
  • kuce - pary i czwór­ki - kla­sa L

Wszelkie popraw­ki wpro­wa­dzo­no NA CZERWONO, a nie­ak­tu­al­ne zapi­sy skre­ślo­no. 

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­ma­mi ujeż­dże­nia i arku­sza­mi oce­ny zawod­ni­ka:

Program ujeż­dże­nia - kla­sa L

Program ujeż­dże­nia - kla­sa N

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia L 

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia N

 

Więcej w Patronaty

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Płodność ogie­ra

By 18 stycznia 2019
Cavaliada

Porady Żywieniowe

Początek sta­nów­ki

By 11 stycznia 2019
Na górę