Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nowy, ulep­szo­ny Regulamin ligi DALZ 2018

Plakat: Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa

Patronaty

Nowy, ulep­szo­ny Regulamin ligi DALZ 2018

Już jest! Nowy, ulep­szo­ny Regulamin, posze­rzo­ny o dodat­ko­we kate­go­rie:

 • duże konie - sin­gle - kla­sa N
 • kuce - pary i czwór­ki - kla­sa L

Wszelkie popraw­ki wpro­wa­dzo­no NA CZERWONO, a nie­ak­tu­al­ne zapi­sy skre­ślo­no. 

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­ma­mi ujeż­dże­nia i arku­sza­mi oce­ny zawod­ni­ka:

Program ujeż­dże­nia - kla­sa L

Program ujeż­dże­nia - kla­sa N

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia L 

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia N

 

Więcej w Patronaty

 • Patronaty

  Animal Training Methods 2018

  By

  W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt - Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie...

 • Patronaty

  XXI Staropolski Hubertus w Świerklańcu

  By

  Ośrodek Jeździecki GONITWA z Tarnowskich Gór wraz z gmi­ną Świerklaniec są orga­ni­za­to­ra­mi Staropolskiego Hubertusa w kom­plek­sie pała­co­wo par­ko­wym w Świerklańcu.

 • Patronaty

  FINAŁ DALZ 2018 - zapo­wiedź

  By

  Zbliża się WIELKI FINAŁ V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 15-16 wrze­śnia 2018...

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

By 9 listopada 2018

Porady Żywieniowe

Miedź i cynk

By 9 listopada 2018
Na górę