Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rusza Puchar Polski WKKW 2018

Finał seniorów 2017

Sport i wyścigi

Rusza Puchar Polski WKKW 2018

W naj­bliż­szy pią­tek roz­pocz­nie się rywa­li­za­cja w ramach Pucharu Polski WKKW. Pierwszą eli­mi­na­cją są zawo­dy Strzegom Spring Open, odby­wa­ją­ce się w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Strzegomiu w dniach od 6 do 8 kwiet­nia.

Na listach zawo­dów Strzegom Spring Open zna­la­zło się 280 par z 16 państw. Spośród pol­skich zawod­ni­ków w zawo­dach wezmą udział tak­że tacy, któ­rzy będą mogli roz­po­cząć wal­kę o obro­nę tytu­łu z zeszło­rocz­ne­go Pucharu Polski WKKW. Na star­cie poja­wią się m.in.: Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno), któ­ry w zeszłym roku zdo­był pierw­sze miej­sce i zło­ty medal w kate­go­rii senio­rów, Wiktoria Knap (ZKS Drzonków), któ­ra trium­fo­wa­ła w kate­go­rii junio­rów, czy Pauline Wieczorek (LKS Dragon Nowielice), któ­ra ode­bra­ła w 2017 roku zło­ty medal w kate­go­rii junio­rów młod­szych.

Do rywa­li­za­cji w Strzegom Spring Open przy­stą­pi tak­że wie­lu innych uty­tu­ło­wa­nych pol­skich zawod­ni­ków, m.in. Małgorzata Cybulska (SJ Baborówko), Mateusz Kiempa (CSJ Coval Biały Bór), Mariusz Kleniuk (LKJ Hipologia Strzegom), czy Paweł Warszawski (SJ Baborówko).

Puchar Polski WKKW 2018 będzie roz­gry­wa­ny według nowe­go Regulaminu. Zgodnie z nim, zawod­ni­cy będą rywa­li­zo­wać w ramach sze­ściu kate­go­rii wie­ko­wych (senio­rzy, junio­rzy, junio­rzy młod­si, mło­dzi jeźdź­cy, mło­dzi­cy, ama­to­rzy) oraz w kate­go­rii klu­bo­wej.

W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej Pucharu będą liczyć się czte­ry naj­lep­sze wyni­ki z eli­mi­na­cji oraz wyni­ki z fina­łu. W kate­go­rii klu­bo­wej będą skla­sy­fi­ko­wa­ne klu­by, repre­zen­to­wa­ne przez mini­mum dwóch zawod­ni­ków róż­nych kate­go­rii wie­ko­wych, a pod uwa­gę będą bra­ne ich czte­ry naj­lep­sze wyni­ki.

Zawodnikom w edy­cji 2018 pod­nie­sio­na zosta­ła poprzecz­ka - senio­rzy i junio­rzy młod­si będą zbie­rać punk­ty ran­kin­go­we w kon­kur­sach wyż­szej ran­gi. Dodatkowo finał w kate­go­rii senio­rów będzie roz­gry­wa­ny w kon­kur­sie CIC3*.

ter­mi­na­rzu Pucharu Polski WKKW 2018 zna­la­zło się szes­na­ście eli­mi­na­cji, w czę­ści z nich punk­ty będą mogli zdo­by­wać zawod­ni­cy tyl­ko z niż­szych kate­go­rii wie­ko­wych. W cyklu roz­gry­wek zna­la­zły się ośrod­ki jeź­dziec­kie w: Strzegomiu, Bogusławicach, Sopocie, Racocie, Baborówku, Facimiechu, Kwiekach, Walewicach i Mosznej.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę