Connect with us

Hodowca i Jeździec

Porady Żywieniowe

Nadchodząca zima

Konie, podob­nie jak inne gatun­ki zwie­rząt, reagu­ją na zmia­ny pór roku, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w ich kon­dy­cji i wyglą­dzie, lecz tak­że w ich potrze­bach pokar­mo­wych. Dzikie konie żyją­ce na pastwi­skach, któ­re wio­sną i latem roz­ko­szu­ją się zie­le­nią traw, zimą żyją z cze­go­kol­wiek, co znaj­dą. Konie w staj­niach nie muszą trosz­czyć się o tak istot­ne zubo­że­nie swo­jej die­ty, ale tak czy ina­czej powin­ni­śmy dopa­so­wy­wać ich die­tę do pory roku.

Początek zimy to okres naj­krót­szych dni w roku i uśpie­nia natu­ry, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie w zacho­wa­niu zwie­rząt. Konie wyczy­no­we nie odczu­wa­ją tego spe­cjal­nie, gdyż tak jak i w przy­pad­ku ludzi, sport rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi i cykle natu­ry nie odgry­wa­ją tu więk­szej roli. Program tre­nin­go­wy jest pod­po­rząd­ko­wa­ny tyl­ko i wyłącz­nie celom spor­to­wym. Przerwa świą­tecz­no – nowo­rocz­na to jed­nak zazwy­czaj chwi­la odde­chu mię­dzy zawo­da­mi, któ­re w stycz­niu rusza­ją z powro­tem peł­ną parą – jest to bowiem pół­me­tek sezo­nu halo­we­go, zarów­no w sko­kach jak i w ujeż­dże­niu. Musimy więc wów­czas ponow­nie powró­cić do dawek wyso­ko­ener­ge­tycz­nych z dodat­kiem pre­pa­ra­tów mine­ral­no-wita­mi­no­wych i spe­cja­li­stycz­nych suple­men­tów, pamię­ta­jąc jed­nak­że o wpro­wa­dza­niu wszyst­kich tych ele­men­tów do daw­ki pokar­mo­wej w spo­sób stop­nio­wy. Nawet krót­ka prze­rwa, trwa­ją­ca kil­ka czy kil­ka­na­ście dni (jak w przy­pad­ku świąt), kie­dy to zmniej­sza­my ilość pasz tre­ści­wych i uzu­peł­nia­ją­cych, powo­du­je prze­sta­wie­nie się orga­ni­zmu konia na mniej­sze ilo­ści poży­wie­nia i nagłe (z dnia na dzień) wpro­wa­dze­nie ponow­nie więk­szych por­cji może być nie­bez­piecz­ne dla ich zdro­wia. Fizjologia ukła­du pokar­mo­we­go konia jest bar­dzo spe­cy­ficz­na i wszel­kie zmia­ny żywie­nio­we nale­ży wpro­wa­dzać do die­ty nasze­go konia powo­li. Powtarzamy to w naszym cyklu do znu­dze­nia, jed­nak­że w prak­ty­ce poważ­ne pro­ble­my zdro­wot­ne naszych koni na sku­tek nie­prze­my­śla­nej, zbyt szyb­kiej zmia­ny die­ty lub nagłe­go prze­kar­mie­nia, nie nale­żą do rzad­ko­ści.

W hodow­li począ­tek zimy to okres mar­twy. Czas wyźre­bień nadej­dzie dopie­ro z począt­kiem roku, a sta­nów­ka zazwy­czaj o mie­siąc póź­niej. W tym cza­sie powin­ni­śmy jed­nak­że tro­skli­wą opie­ką oto­czyć kla­cze źreb­ne, któ­re powo­li wcho­dzą w okres wyso­kiej źreb­no­ści. Ich potrze­by pokar­mo­we istot­nie wzra­sta­ją i wła­ści­we zaopa­trze­nie orga­ni­zmu w odpo­wied­nią daw­kę ener­gii, wyso­kiej jako­ści biał­ko oraz skład­ni­ki mine­ral­ne i wita­mi­ny, jest bar­dzo waż­ne. Uzyskujemy to nie tyl­ko poprzez doda­tek do owsa pasz uzu­peł­nia­ją­cych i suple­men­tów, któ­re powin­ny być boga­te zwłasz­cza w pier­wiast­ki śla­do­we, lecz tak­że dba­jąc o jakość sia­na, któ­re będzie­my kla­czom zada­wać – zie­lo­ne, pach­ną­ce, pozba­wio­ne ple­śni i kurzu, naj­le­piej z traw z dodat­kiem roślin motyl­ko­wych, któ­re cechu­je zawar­tość war­to­ścio­we­go biał­ka (z dobrym skła­dem ami­no­kwa­so­wym) oraz wap­nia.

Dla źre­biąt uro­dzo­nych w pierw­szej poło­wie roku gru­dzień jest nato­miast mie­sią­cem, któ­ry zapo­cząt­ko­wu­je zmia­ny. Są może one bar­dziej for­mal­ne i mają więk­sze zna­cze­nie dla czło­wie­ka niż dla koni (zwią­za­ne jest to z zasze­re­go­wa­niem źre­bię­cia do okre­ślo­ne­go rocz­ni­ka), lecz takie są zasa­dy w hodow­li i nale­ży się im pod­po­rząd­ko­wać. Źrebaki uro­dzo­ne w danym roku sta­ną się bowiem od stycz­nia następ­ne­go roku rocz­nia­ka­mi. W nazew­nic­twie nie ma zna­cze­nia czy źre­bię uro­dzi­ło się zimą i w stycz­niu czy lutym kolej­ne­go roku fak­tycz­nie koń­czy rok czy też jest to źre­bak np. majo­wy i w mie­sią­cach zimo­wych ma zale­d­wie 8-9 mie­się­cy. W grud­niu czy stycz­niu dla rocz­nia­ków ma nato­miast zna­cze­nie zupeł­nie co inne­go – jest to dla nich szcze­gól­nie trud­ny czas, gdyż jest to pierw­sza zima, któ­rą spę­dza­ją samo­dziel­nie, bez opie­ki matek. Okres ten jest porów­ny­wal­ny i ma tak samo istot­ne zna­cze­nie jak odsa­dze­nie. Zwraca się uwa­gę na te same pro­ble­my, co przy odsa­dach, gdyż nadal trwa ich inten­syw­ny wzrost. W tym okre­sie indy­wi­du­al­ne dosto­so­wa­nie daw­ki pokar­mo­wej dla rocz­nia­ka jest nie­zwy­kle istot­ne, gdyż nie wszyst­kim dopi­su­je ape­tyt na sku­tek stre­su odsa­dze­nia oraz zmia­ny oto­cze­nia (szcze­gól­nie u tych młod­szych, odsa­dza­nych póź­ną jesie­nią lub z począt­kiem zimy) i w związ­ku z tym kon­dy­cja rocz­nia­ków może być bar­dzo nie­rów­na. Zaleca się oto­czyć je szcze­gól­ną opie­ką oraz dosto­so­wać żywie­nie do wyso­kich wyma­gań pokar­mo­wych. W okre­sie tym szcze­gól­nie wska­za­ne jest poda­wa­nie war­to­ścio­wej paszy tre­ści­wej (naj­le­piej owies w połą­cze­niu z dobrej jako­ści paszą uzu­peł­nia­ją­cą prze­zna­czo­ną dla mło­dych, rosną­cych koni) oraz suple­men­tu mine­ral­no-wita­mi­no­we­go wyrów­nu­ją­ce­go defi­cy­ty nie­któ­rych ele­men­tów.

Literatura tema­tu (wej­ście konia w okres zimo­wy) naj­czę­ściej poru­sza jesz­cze dwie dodat­ko­we kwe­stie: spo­ży­cia przez konie zmro­żo­nej tra­wy poran­ne­go pastwi­ska jako ewen­tu­al­nej przy­czy­ny zabu­rzeń tra­wien­nych (wyłącz­nie incy­den­tal­nie, z uwa­gi na jej szyb­kie ogrza­nie się w prze­wo­dzie pokar­mo­wym) oraz ilo­ści pobie­ra­nej wody, któ­rej to konie nie lubią zim­nej, a któ­ra pozo­sta­je klu­czo­wa dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ich ukła­du pokar­mo­we­go i jej brak w odpo­wied­niej ilo­ści może być rze­czy­wi­stą przy­czy­ną kolek i zaparć.

Dodatkowym tema­tem są kwe­stie mro­zów, kie­dy konie potrze­bu­ją nie­za­leż­nie od zada­wa­nej dzien­nej daw­ki pokar­mo­wej, swo­bod­ne­go dostę­pu do sia­na (dla rów­no­wa­że­nia strat ener­ge­tycz­nych zwią­za­nych z koniecz­no­ścią utrzy­ma­nia tem­pe­ra­tu­ry cia­ła). Nie zale­ca się tu ziar­na owsa tyl­ko wła­śnie dobrej jako­ści sia­no, któ­re­go roz­kład w prze­wo­dzie pokar­mo­wym pod­no­si dodat­ko­wo cie­pło­tę cia­ła.

Chociaż za oknem śnieg z desz­czem, a póź­niej przez kil­ka­na­ście tygo­dni śnie­gi i mro­zy (czy tak będzie w tym roku – zoba­czy­my), nie zanie­dbuj­my swo­ich koni w tym zimo­wym cza­sie. Odpowiednie przy­go­to­wa­nie do trud­ne­go okre­su krót­kich dni i przej­mu­ją­cych chło­dów – wcze­sne zbu­do­wa­nie kon­dy­cji i rezer­wu­arów mine­ral­no-wita­mi­no­wych, odro­ba­cze­nie, dobrze usta­wio­na daw­ka pokar­mo­wa, odpo­wied­nio duże zada­sze­nie na pastwi­sku oraz wen­ty­lo­wa­na staj­nia – powin­ny zapew­nić im prze­trwa­nie zimy bez więk­szych nie­spo­dzia­nek. Nie bój­my się też ruchu koni na świe­żym powie­trzu – po krót­kim okre­sie dosto­so­waw­czym zno­szą one chło­dy nad wyraz dobrze – pamię­taj­my tyl­ko o kopy­tach, któ­rych nie oczysz­cze­nie z przy­kle­jo­ne­go do pode­szwy kopy­ta śnie­gu może być przy­czy­ną poważ­nej kon­tu­zji.

Tekst: Anna Pięta

Zapraszamy do zapi­sa­nia się na spe­cjal­ną listę Newslettera na stro­nie PZHKPoradami żywie­nio­wy­mi!

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan

Więcej w Porady Żywieniowe

 • Porady Żywieniowe

   „Gorący” tem­pe­ra­ment czy­li koń pobu­dli­wy

  By

  W świe­cie spor­tu jeź­dziec­kie­go, zarów­no wśród ama­to­rów jak i rów­nie czę­sto wśród zawo­do­wych jeźdź­ców, sto­sun­ko­wo czę­sto sły­szy się...

 • Porady Żywieniowe

  Kopyta

  By

  Kopyta to jeden z waż­niej­szych ele­men­tów budo­wy konia. „Bez kopyt nie ma konia” – to powie­dze­nie zna­ne jest chy­ba wszyst­kim...

 • Porady Żywieniowe

  Mięśniochwat

  By

  Przekarmienie, zabu­rze­nia meta­bo­licz­ne, ochwat – to tema­ty­ka naszych ostat­nich new­slet­te­rów. Zwieńczeniem tego obsza­ru „zdro­wot­no-żywie­nio­we­go” będzie dzi­siaj mię­śnio­chwat...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
kir

Od Redakcji

Nie żyje Andrzej Sarnowski

By 25 października 2019

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019
Na górę