Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konizmy nasze powsze­dnie

Patronaty

Konizmy nasze powsze­dnie

Koń jaki jest, każ­dy widzi”, a „Lach bez konia to jak cia­ło bez duszy…” - koni­zmy nasze powsze­dnie.

Już nie­dłu­go będzie moż­na kupić książ­kę Uli Kowalczuk „Koń jaki jest, każ­dy widzi – czy­li alfa­be­tycz­ny zbiór 300 koni­zmów”. Debiutująca w tej roli autor­ka i wie­lo­let­nia miło­śnicz­ka koni, zafa­scy­no­wa­ła się przy­sło­wia­mi, porze­ka­dła­mi i okre­śle­nia­mi zwią­za­ny­mi z koń­mi (nazwa­nych przez nią koni­zma­mi), ist­nie­ją­cy­mi w języ­ku pol­skim, któ­rych – jak się oka­zu­je – nie spo­sób zli­czyć.

W jed­nej inte­re­su­ją­cej publi­ka­cji autor­ka zebra­ła ponad 500 koni­zmów, a 300 z nich opa­trzy­ła krót­ki­mi felie­to­na­mi łączą­cy­mi je z histo­rią, tra­dy­cja­mi, oby­cza­ja­mi, wie­dzą o koniach, ale też z reflek­sja­mi doty­czą­cy­mi war­to­ści i zasad, któ­re od wie­ków budo­wa­ły pol­ską toż­sa­mość. Pomysł przed­sta­wie­nia za pomo­cą przy­stęp­nej i cie­ka­wej inter­pre­ta­cji tak wie­lu zagad­nień zwią­za­nych z koń­mi, a doty­czą­cych naj­róż­niej­szych dzie­dzin spra­wia, że histo­ria łączy się z aktu­al­ny­mi cza­sa­mi, sta­je się mniej abs­trak­cyj­na, a indy­wi­du­al­ne pasje i doświad­cze­nia odnaj­du­ją z nią bez­po­śred­ni zwią­zek.

Warto pod­kre­ślić, że książ­ka będzie się wyróż­nia­ła ory­gi­nal­ną sza­tą gra­ficz­ną i pięk­ny­mi ilu­stra­cja­mi. Są to repro­duk­cje obra­zów o tema­ty­ce koń­skiej autor­stwa pol­skiej malar­ki Magdy Braciszewskiej-Klimek, absol­went­ki Akademii Sztuk Pięknych, two­rzą­cej ory­gi­nal­ną tech­ni­ką wła­sną wyko­rzy­stu­ją­cą pia­sek i gli­nę. Artystka jest rów­nież autor­ką pro­jek­tu gra­ficz­ne­go książ­ki.

Książka uzy­ska­ła patro­nat Fundacji Języka Polskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, któ­ra doce­ni­ła jej ory­gi­nal­ną i inte­re­su­ją­ca for­mu­łę oraz zna­cze­nie dla popu­la­ry­za­cji wie­dzy o języ­ku pol­skim. Również Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wraz z Oddziałem Łowiectwa i Jeździectwa, uzna­jąc war­tość tej publi­ka­cji dla sze­rze­nia wie­dzy o kul­tu­rze, tra­dy­cjach i języ­ku pol­skim obję­ło ją swo­im patro­na­tem, podob­nie jak naj­więk­sze pol­skie insty­tu­cje i orga­ni­za­cje o cha­rak­te­rze hipicz­nym: Polski Związek Jeździecki, Polski Związek Hodowców Koni, Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej oraz mar­ka Cavaliada. W uzna­niu dla war­to­ści, któ­re nie­sie książ­ka jak rów­nież w ramach wspar­cia artyst­ki, Magdy Braciszewskiej-Klimek, któ­ra udo­stęp­ni­ła do tej publi­ka­cji swo­je obra­zy oraz jest autor­ką pro­jek­tu gra­ficz­ne­go książ­ki, swój patro­nat zade­kla­ro­wa­ło rów­nież Muzeum Regionalne w Lęborku – tj. mie­ście, w któ­rym artyst­ka miesz­ka i pra­cu­je.

Premiera książ­ki prze­wi­dzia­na jest na 27 maja 2018, spo­tka­nie o cha­rak­te­rze ple­ne­ro­wym zapla­no­wa­no w miej­scu „Bez sło­wa”, ul. Fosa 3 w Warszawie, godzi­na 18:00.

W nie­dłu­gim cza­sie rów­nież w Łazienkach Królewskich odbę­dzie się spo­tka­nie autor­skie z Ulą Kowalczuk, na któ­re zapra­sza­my nie tyl­ko miło­śni­ków koni, ale też wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych histo­rią, języ­kiem pol­skim, tra­dy­cja­mi. W spo­tka­niu poza autor­ką wezmą udział rów­nież przed­sta­wi­cie­le Fundacji Języka Polskiego. O ter­mi­nie poin­for­mu­je­my na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na Facebooku.

Książka będzie wyda­na w dwóch tomach: I tom - A-K (236 stron) i II tom L-Z (ok. 230 stron), cena 55zł za każ­dy tom, for­mat 215x215, okład­ka twar­da, opra­wa szy­ta.

Premiera 27 maja 2018 roku. Będzie dostęp­na przez stro­nę inter­ne­to­wą autor­ki www.konizmy.pl. Już teraz wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać na stro­nie poświę­co­nej książ­ce na Facebooku www.facebook.com/Konizmypl/. Tam też będą publi­ko­wa­ne ter­mi­ny kolej­nych spo­tkań autor­skich.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę