Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konferencja „Badania nauko­we w prak­ty­ce hodow­la­nej koni – nowo­cze­sne narzę­dzia dla hodow­ców” w Balicach

Patronaty

Konferencja „Badania nauko­we w prak­ty­ce hodow­la­nej koni – nowo­cze­sne narzę­dzia dla hodow­ców” w Balicach

W imie­niu  Instytutu Zootechniki PIB w Balicach ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję pt.: „Badania nauko­we w prak­ty­ce hodow­la­nej koni – nowo­cze­sne narzę­dzia dla hodow­ców”, któ­ra odbę­dzie się 12 grud­nia 2017 roku w Balicach.

Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać pod adre­sem: monika.bugno@izoo.krakow.pl do dnia 30 listo­pa­da 2017 r. Formularz zgło­sze­nio­wy w załą­cze­niu.

Program:

10.00 – 10.15     - Otwarcie kon­fe­ren­cji i przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków

10.15-10.30        - Struktura raso­wa pogło­wia koni hodow­la­nych w Polsce – mgr inż. Andrzej Stasiowski, PZHK

10.30 – 10.45     - Aktualny stan hodow­li koni w jed­nost­kach pań­stwo­wych nale­żą­cych do KOWR - mgr inż. Izabela Wierzchowska, KOWR

10.45 – 11.00     - Efekty reali­za­cji pro­gra­mu ochro­ny ras zacho­waw­czych – dr inż. Iwona Wrona

11.15 – 11.30     - Alternatywne użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych - dr inż. Grażyna Polak

11.30-12.00        - Przerwa kawo­wa

12.30 – 12.45     - Chromosomowe przy­czy­ny zabu­rzeń płod­no­ści koni  - prof. dr hab.  Monika Bugno-Poniewierska

12.45-12.55        - Genetyczna kon­tro­la pocho­dze­nia koni: wczo­raj, dziś i jutro – mgr Agnieszka Fornal

12.55 – 13.05     - Potencjał wyści­go­wy koni arab­skich a mar­ke­ry gene­tycz­ne - dr inż. Katarzyna Ropka – Molik

13.05-13.15        - Czy moż­na zmniej­szyć ryzy­ko wystę­po­wa­nia defek­tów gene­tycz­nych w popu­la­cji pol­skich koni arab­skich? - prof. dr hab.  Monika Bugno-Poniewierska

13.15-13.30        - Weryfikacja umasz­cze­nia sro­ka­te­go u koni rasy hucul­skiej meto­da­mi mole­ku­lar­ny­mi - mgr inż. Marta Pasternak

13.30-13.45        - Innowacyjne meto­dy dia­gno­sty­ki nowo­two­rów skó­ry koni – dr inż. Ewelina Semik-Gurgul i dr inż. Klaudia Pawlina Tyszko

13.45-14.00        - Jaki koń jest NIE każ­dy widzi - geno­mi­ka popu­la­cji pol­skich ras koni  - dr inż. Artur Gurgul

14.00 – 14.30     - Podsumowanie i zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji

14.30                   - Obiad

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę