Connect with us

Hodowca i Jeździec

Edukacja jeź­dziec­ka 3.0: wie­dza, umie­jęt­no­ści, inspi­ra­cja

Szkolenia

Edukacja jeź­dziec­ka 3.0: wie­dza, umie­jęt­no­ści, inspi­ra­cja

Zapraszamy na Horse&Business Academy powe­red by CAVALIADA! To jedy­ne tego typu wyda­rze­nie szko­le­nio­we, któ­re tak kom­plek­so­wo potrak­tu­je zagad­nie­nia z zakre­su mar­ke­tin­gu oraz han­dlu, a tak­że wete­ry­na­rii i pie­lę­gna­cji koni. Akademia dostar­cza sku­tecz­nych roz­wią­zań pro­fe­sjo­na­li­stom, a tak­że roz­wi­ja wie­dzę miło­śni­ków jeź­dziec­twa. Zostały stwo­rzo­ne trzy ścież­ki tema­tycz­ne, w ramach któ­rych zosta­nie przed­sta­wio­na wie­dza oraz zapre­zen­to­wa­ne prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści: HORSE MARKETING ACADEMY, HORSE RETAIL ACADEMY, HORSE CARE ACADEMY. Akademia odbę­dzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 30 listo­pa­da – 3 grud­nia pod­czas CAVALIADY Poznań.

HORSE MARKETING ACADEMY:

pierw­sze wyda­rze­nie mar­ke­tin­go­we skro­jo­ne na mia­rę potrzeb śro­do­wi­ska jeź­dziec­kie­go. Podczas Akademii uczest­ni­cy pozna­ją dobre prak­ty­ki i stu­dia przy­pad­ków pocho­dzą­ce z bran­ży. Czy zawod­nik jest pro­duk­tem do sprze­da­ży? Jak z zawo­dów orga­ni­zo­wa­nych przez Twój klub jeź­dziec­ki zro­bić gwiaz­dę kalen­da­rza wyda­rzeń jeź­dziec­kich? Jak wygry­wać z kon­ku­ren­cją? Na te pyta­nia odpo­wie­dzą pre­le­gen­ci pod­czas dwu­dnio­wej kon­fe­ren­cji. Umiejętność stra­te­gicz­ne­go budo­wa­nia wize­run­ku, czy to oso­bi­ste­go czy pro­duk­to­we­go, jest klu­czem do osią­gnię­cia suk­ce­su. Gwiazdą świa­to­we­go for­ma­tu, któ­ra poja­wi się pod­czas pane­lu dys­ku­syj­ne­go Świadome kre­owa­nie mar­ki even­tu jeź­dziec­kie­go będzie Eleonora Ottaviani, orga­ni­za­tor mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów sko­ko­wych, m.in. CSI5* w Walencji, Weronie, Rzymie, Top Ten w Genewie oraz licz­nych CSIO. Jest dosko­na­łym wzo­rem do naśla­do­wa­nia dla wszyst­kich, któ­rzy aspi­ru­ją do budo­wa­nia wyda­rzeń jeź­dziec­kich na naj­wyż­szym pozio­mie. Program kon­fe­ren­cji dosko­na­le odpo­wie na potrze­by jeźdź­ców oraz osób, któ­re kreu­ją ich karie­rę, wła­ści­cie­li i mana­ge­rów ośrod­ków jeź­dziec­kich oraz orga­ni­za­to­rów zawo­dów.

HORSE RETAIL ACADEMY:

Jak sprze­da­wać wię­cej? Jak efek­tyw­nie obsłu­gi­wać klien­ta? Jak zor­ga­ni­zo­wać sklep jeź­dziec­ki i zadbać o jego eks­po­zy­cję? Na te i wie­le innych pytań odpo­wie­dzi udzie­lą pre­le­gen­ci pierw­sze­go w histo­rii bran­ży jeź­dziec­kiej pro­fe­sjo­nal­ne­go szko­le­nia sprze­da­żo­we­go w ramach Horse&Business Academy! Praktyka i doświad­cze­nie eks­per­tów to gwa­ran­cja spraw­dzo­nych roz­wią­zań dla han­dlu, któ­re z pew­no­ścią tra­fią w ocze­ki­wa­nia wła­ści­cie­li i pra­cow­ni­ków skle­pów jeź­dziec­kich, ale rów­nież pro­du­cen­tów i dys­try­bu­to­rów sprzę­tu i akce­so­riów. Do udzia­łu w szko­le­niu zapra­sza­my rów­nież przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych i usłu­go­daw­ców, któ­rzy chcą zwięk­szyć ren­tow­ność swo­je­go biz­ne­su.

HORSE CARE ACADEMY:

ścież­ka szko­le­nio­wa z zakre­su wete­ry­na­rii, opie­ki i pie­lę­gna­cji skie­ro­wa­na do wszyst­kich miło­śni­ków koni, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakre­su hip­pi­ki. Uczestnicy pozna­ją pro­ble­ma­ty­kę wystę­po­wa­nia wrzo­dów u koni, dowie­dzą się jak wła­ści­wie dbać o koń­skie zęby, a tak­że pozna­ją nowo­cze­sne tech­ni­ki w dia­gno­sty­ce. Ponadto pre­le­gen­ci zdra­dzą sekre­ty krio­te­ra­pii oraz masa­żu i tera­pii powię­zio­wej.

wię­cej na www.hbacademy.pl

Więcej w Szkolenia

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę