Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

 • Noga sło­nia

  By 5 stycznia 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Jako dziec­ko byłem zapew­nia­ny, a mój przy­pa­dek nie sta­no­wił wyjąt­ku, że niedź­wiedź bru­nat­ny dosia­da­ją­cy moto­cy­kla mar­ki...

 • Polska Hodowla Koni

  By 7 października 2011

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W lip­cu br. w Stadzie Ogierów w Białym Borze odby­ło się posie­dze­nie Zarządu Głównego PZHK,...

 • Octu, musz­tar­dy i koni dość

  By 5 lipca 2011

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W arty­ku­le „Stada Ogierów – prze­ży­tek czy wyzwa­nie”, zamiesz­czo­nym w nr. 1 (24) „HiJ”. z 2010...

 • Projekt Stado

  By 11 kwietnia 2011

  Tomasz Siergiej W maju ubie­głe­go roku Walny Zjazd PZHK przy­jął uchwa­łę zobo­wią­zu­ją­cą Zarząd Główny do pod­ję­cia sta­rań w celu...

 • Nie taki dia­beł strasz­ny

  By 11 kwietnia 2011

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Brawo PZJ! Dzięki aktyw­no­ści kil­ku osób suk­ce­syw­nie od mie­się­cy wdra­ża­ny jest sys­tem szko­leń...

 • Koń za komór­kę

  By 1 grudnia 2010

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny 25 listo­pa­da „Gazeta Wyborcza” przy­nio­sła (2 dni póź­niej potwier­dzo­ną przez „Fakty” TVN i TVN24...

 • Gałąź czy listek…

  By 1 września 2010

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Pewien zaprzy­jaź­nio­ny sad­dle­fi­ter obsłu­gu­je w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej 215 staj­ni. Każdą zamiesz­ku­je śred­nio 30...

 • Ogon mer­da psem?

  By 1 czerwca 2010

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Wszyst­ko stoi na gło­wie. - Zabrońcie jesz­cze sprze­da­ży kle­jów i roz­pusz­czal­ni­ków - krzy­czy roz­dy­go­ta­ny...

 • Potrzebujemy waria­tów

  By 1 marca 2010

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Opowia­dał mi cał­kiem nie­daw­no pan mgr Władysław Byszewski, jak będąc człon­kiem kadry naro­do­wej...

 • Spiesz się powo­li

  By 1 grudnia 2009

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W zato­mi­zo­wa­nym spo­łe­czeń­stwie nie ma już miej­sca na patrio­tyzm czy hero­icz­ne poświę­ce­nie się dla współ­o­by­wa­te­li....

Więcej

Popularne wpi­sy

W ostat­nim nume­rze

HiJ 58 lato 2018 - okładka

Na górę