Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

 • Się dzie­je

  By 7 lipca 2016

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Pięk­nie jechał Kamil Grzelczyk par­kur Grand Prix pod­czas CSIO5* w Sopocie. Pięknie poko­ny­wał...

 • Apolityczne wzlo­ty i upad­ki?

  By 6 kwietnia 2016

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Nigdy jesz­cze aż tyle nie mówi­ło się o koniach. Pierwszy kwar­tał bie­żą­ce­go roku był...

 • Łza się w oku krę­ci

  By 21 stycznia 2016

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Jak uczcić 12 dekad pol­skiej hodow­li? Wszyscy zada­wa­li­śmy sobie to pyta­nie w jubi­le­uszo­wym dla...

 • Alchemia myśli hodow­la­nej

  By 16 października 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Nie o odkry­cie kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go, ergo trans­mu­ta­cję oło­wiu w zło­to tu cho­dzi; wszak konie...

 • Tradycja droż­sza pie­nię­dzy

  By 10 lipca 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Takiej wio­sny pol­skie jeź­dziec­two jesz­cze nie mia­ło. Na prze­ło­mie maja i czerw­ca odby­ło się aż...

 • Naście dekad, dobry począ­tek

  By 10 kwietnia 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Oj, będzie nam słod­ko, tyle tor­tów nie­ba­wem do skosz­to­wa­nia. Urodziny obcho­dzić będzie m.in. war­szaw­ski...

 • Życzenia się speł­nia­ją

  By 21 stycznia 2015

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Minio­ny rok obfi­to­wał w wie­le zna­czą­cych dla śro­do­wi­ska hodow­la­no-jeź­dziec­kie­go wyda­rzeń. Trudno je wszyst­kie...

 • Odnaleźć sens

  By 9 października 2014

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Duma i zazdrość. Takie uczu­cia towa­rzy­szy­ły mi ostat­nio, kie­dy oglą­da­łem zwy­cię­ski dla Polaków...

 • Partner kar­micz­ny

  By 3 lipca 2014

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Dopraw­dy nie wiem, od cze­go zacząć. Nawet w tele­gra­ficz­nym skró­cie trud­no zre­la­cjo­no­wać mno­gość rze­czy, któ­re...

 • Obudzić ducha aktyw­no­ści

  By 4 kwietnia 2014

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Naresz­cie wio­sna. Rusza nowy sezon, a wraz z nim kwit­ną ini­cja­ty­wy, odży­wa­ją nadzie­je, rośnie...

Więcej
Na górę