Connect with us
 • Honory gospo­da­rza

  By 3 lipca 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach Polski Związek Hodowców Koni będzie współ­or­ga­ni­za­to­rem co naj­mniej dwóch...

 • Zielono mi

  By 9 kwietnia 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Kilka dni temu usły­sza­łem od oso­by powszech­nie uzna­wa­nej za roz­sąd­ną, że się na kogoś gnie­wa. Niby...

 • Kropla w morzu

  By 9 stycznia 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Kolej­ne 12 mie­się­cy za nami. Za nami tak­że 4 nume­ry kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, a wraz z nim...

 • Radość

  By 4 października 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Clint Eastwood twier­dzi, że jest zaprze­cze­niem teo­rii, iż talent aktor­ski gaśnie z wie­kiem, ponie­waż...

 • Klęska uro­dza­ju

  By 10 lipca 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Nie o zbio­rach ziem­nia­ków i opty­mi­zmie pro­du­cen­tów, zmu­szo­nych stać w dłu­gich kolej­kach do punk­tów sku­pu, chcę...

 • Grać czy­sto

  By 11 kwietnia 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Były to cza­sy jedy­nie słusz­ne­go ustro­ju. Ojciec moje­go kole­gi koń­czył liceum. Nie potra­fił jed­nak pod­jąć...

 • Noga sło­nia

  By 5 stycznia 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Jako dziec­ko byłem zapew­nia­ny, a mój przy­pa­dek nie sta­no­wił wyjąt­ku, że niedź­wiedź bru­nat­ny dosia­da­ją­cy moto­cy­kla mar­ki...

 • Polska Hodowla Koni

  By 7 października 2011

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W lip­cu br. w Stadzie Ogierów w Białym Borze odby­ło się posie­dze­nie Zarządu Głównego PZHK,...

 • Octu, musz­tar­dy i koni dość

  By 5 lipca 2011

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W arty­ku­le „Stada Ogierów – prze­ży­tek czy wyzwa­nie”, zamiesz­czo­nym w nr. 1 (24) „HiJ”. z 2010...

 • Projekt Stado

  By 11 kwietnia 2011

  Tomasz Siergiej W maju ubie­głe­go roku Walny Zjazd PZHK przy­jął uchwa­łę zobo­wią­zu­ją­cą Zarząd Główny do pod­ję­cia sta­rań w celu...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę