Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

 • Na Nowy Rok

  By 10 stycznia 2014

  Zbigniew Jaworski, Prezes PZHK Wyda­rze­nia roku 2013 już za nami, a przed nami to, co zapla­no­wa­li­śmy na 2014, jak rów­nież to,...

 • Wiele satys­fak­cji

  By 14 października 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Trud­no galo­pem poko­nać 124 stro­ny, a tyle wła­śnie liczy bie­żą­ce wyda­nie gaze­ty. W głów­nej...

 • Honory gospo­da­rza

  By 3 lipca 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach Polski Związek Hodowców Koni będzie współ­or­ga­ni­za­to­rem co naj­mniej dwóch...

 • Zielono mi

  By 9 kwietnia 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Kilka dni temu usły­sza­łem od oso­by powszech­nie uzna­wa­nej za roz­sąd­ną, że się na kogoś gnie­wa. Niby...

 • Kropla w morzu

  By 9 stycznia 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Kolej­ne 12 mie­się­cy za nami. Za nami tak­że 4 nume­ry kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, a wraz z nim...

 • Radość

  By 4 października 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Clint Eastwood twier­dzi, że jest zaprze­cze­niem teo­rii, iż talent aktor­ski gaśnie z wie­kiem, ponie­waż...

 • Klęska uro­dza­ju

  By 10 lipca 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Nie o zbio­rach ziem­nia­ków i opty­mi­zmie pro­du­cen­tów, zmu­szo­nych stać w dłu­gich kolej­kach do punk­tów sku­pu, chcę...

 • Grać czy­sto

  By 11 kwietnia 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Były to cza­sy jedy­nie słusz­ne­go ustro­ju. Ojciec moje­go kole­gi koń­czył liceum. Nie potra­fił jed­nak pod­jąć...

 • Noga sło­nia

  By 5 stycznia 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Jako dziec­ko byłem zapew­nia­ny, a mój przy­pa­dek nie sta­no­wił wyjąt­ku, że niedź­wiedź bru­nat­ny dosia­da­ją­cy moto­cy­kla mar­ki...

 • Polska Hodowla Koni

  By 7 października 2011

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W lip­cu br. w Stadzie Ogierów w Białym Borze odby­ło się posie­dze­nie Zarządu Głównego PZHK,...

Więcej
Na górę