Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kronika

 • LXXI Zjazd Naukowy PTZ

  By 1 września 2006

  Tegoroczny Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbył się w dniach od 18 do 20 wrze­śnia 2006r na tere­nie Akademii Techniczno-Rolniczej...

 • Wspomnienie o Konstantym Karłowskim

  By 1 grudnia 2005

  Marek Urbaniak W wio­sen­nym wyda­niu Hodowcy i Jeźdźca nr 1 (6) uka­zał się arty­kuł o ośrod­ku hodow­li konia zim­no­krwi­ste­go pro­wa­dzo­nym...

 • Zaszczytny dok­to­rat

  By 1 czerwca 2005

  prof. dr hab. Jerzy Strzeżek Z praw­dzi­wą rado­ścią śro­do­wi­sko hodow­ców koni w Polsce przy­ję­ło poda­ną do publicz­nej wia­do­mo­ści dro­gą mass-mediów wia­do­mość...

 • Kronika wio­sna 2004

  By 1 marca 2004

  Pan Koniuszy 1 mar­ca 2004 poże­gna­li­śmy z głę­bo­kim żalem nasze­go wie­lo­let­nie­go przy­ja­cie­la, koniu­sze­go Kazimierza Szuraja. Jak trud­no...

 • Kronika roku 2003

  By 1 grudnia 2003

  27 lute­go 2004 r zmarł Kazimierz Szuraj, eme­ry­to­wa­ny koniu­szy Stada Ogierów w Łobzie, Wicemistrz Polski w Skokach przez Przeszkody...

Więcej
Na górę