Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kronika

 • Wybrańcy Bogów żyją krót­ko

  By 20 października 2016

  Stary kościół w Piasecznie był pełen ludzi. Zdarza się to tyl­ko wte­dy, gdy żegna się kogoś waż­ne­go, cen­ne­go, lubia­ne­go i popu­lar­ne­go....

 • Niepotrzebny?

  By 20 października 2016

  Wszedłem ze spusz­czo­ną gło­wą W tunel czer­wie­ni i czer­ni. Nie pod­no­sząc oczu, brnę W naj­dal­szy zło­ści kąt. Znikają uśmie­chy,             zapa­chy,...

 • Po raz pierw­szy w Kozienicach

  By 1 września 2006

  Jacek Hebda Kierownik WZHK - Oddział Radom 46 wysta­wa-sprze­daż ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty zor­ga­ni­zo­wa­na przez Radomski...

 • Wystawa w Trencinie

  By 1 września 2006

  Marcin Goraus W dniach od 1 do 3 wrze­śnia w sło­wac­kim Trencinie odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa koni KOŃ 2006. Impreza ta to trze­cia...

 • Wystawa Młodzieży Hodowlanej w Bydgoszczy

  By 1 września 2006

  Dzięki współ­pra­cy KPZHK oraz Terenowego Koła Hodowców Koni w Bydgoszczy po raz kolej­ny odby­ła się Wystawa Młodzieży Hodowlanej, zor­ga­ni­zo­wa­na...

 • LXXI Zjazd Naukowy PTZ

  By 1 września 2006

  Tegoroczny Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbył się w dniach od 18 do 20 wrze­śnia 2006r na tere­nie Akademii Techniczno-Rolniczej...

 • Wspomnienie o Konstantym Karłowskim

  By 1 grudnia 2005

  Marek Urbaniak W wio­sen­nym wyda­niu Hodowcy i Jeźdźca nr 1 (6) uka­zał się arty­kuł o ośrod­ku hodow­li konia zim­no­krwi­ste­go pro­wa­dzo­nym...

 • Zaszczytny dok­to­rat

  By 1 czerwca 2005

  prof. dr hab. Jerzy Strzeżek Z praw­dzi­wą rado­ścią śro­do­wi­sko hodow­ców koni w Polsce przy­ję­ło poda­ną do publicz­nej wia­do­mo­ści dro­gą mass-mediów wia­do­mość...

 • Kronika wio­sna 2004

  By 1 marca 2004

  Pan Koniuszy 1 mar­ca 2004 poże­gna­li­śmy z głę­bo­kim żalem nasze­go wie­lo­let­nie­go przy­ja­cie­la, koniu­sze­go Kazimierza Szuraja. Jak trud­no...

 • Kronika roku 2003

  By 1 grudnia 2003

  27 lute­go 2004 r zmarł Kazimierz Szuraj, eme­ry­to­wa­ny koniu­szy Stada Ogierów w Łobzie, Wicemistrz Polski w Skokach przez Przeszkody...

Więcej

Popularne wpi­sy

W ostat­nim nume­rze

HiJ 58 lato 2018 - okładka

Na górę