Connect with us

Hodowca i Jeździec

LXXI Zjazd Naukowy PTZ

Kronika

LXXI Zjazd Naukowy PTZ

Tegoroczny Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbył się w dniach od 18 do 20 wrze­śnia 2006r na tere­nie Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

19 wrze­śnia roz­po­czę­ły się już obra­dy nauko­we, pod­czas któ­rych wygło­szo­no trzy refe­ra­ty. Pierwszy doty­czył „Zachowania się koni i jego wpły­wu na użyt­ko­wa­nie spor­to­we i rekre­acyj­ne”. Autorzy − prof. dr hab. Tadeusz Jezierski i prof. dr hab. Zbigniew Jaworski − pod­kre­śli­li, iż zacho­wa­nie się koni i inte­rak­cje mię­dzy czło­wie­kiem a koniem peł­nią waż­ną rolę w róż­nych for­mach użyt­ko­wa­nia, a tak­że w hodow­li i cho­wie koni, któ­re na tę cechę moż­na selek­cjo­no­wać. Poza tym pod­kre­śli­li, że zna­jo­mość beha­wio­ru koni oraz wła­ści­we z nimi postę­po­wa­nie gwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo czło­wie­ka, efek­tyw­ne użyt­ko­wa­nie, satys­fak­cję dla użyt­kow­ni­ka i hodow­cy oraz dobro­stan koni. Kolejne dwa refe­ra­ty, wygło­szo­ne tego same­go dnia, to: „Dobrostan a pro­duk­cyj­ność zwie­rząt” autor­stwa prof. dr. hab. Eugeniusza Herbuta i dr. Jacka Walczaka oraz „Dobrostan zwie­rząt a postęp gene­tycz­ny”, któ­re­go auto­rem był prof. dr hab. Roman Kołacz.

20 wrze­śnia odby­ły się obra­dy w sek­cjach tema­tycz­nych. Jedną z nich była Sekcja Chowu i Hodowli Koni. Pierwszy refe­rat, opra­co­wa­ny przez prof. dr. hab. Zbigniewa Jaworskiego i prof. dr. hab. Tadeusza Jezierskiego, nosił tytuł „Hodowla rezer­wa­to­wa koni­ków pol­skich a ich dobro­stan”. Jego auto­rzy stwier­dzi­li, że koni­ki pol­skie w hodow­li rezer­wa­to­wej znaj­du­ją się w har­mo­nii ze śro­do­wi­skiem, a co za tym idzie mają zapew­nio­ne tzw. 5 wol­no­ści: od gło­du, pra­gnie­nia, nie­do­ży­wie­nia; od dys­kom­for­tu; od bólu i cho­rób; od stra­chu i stre­su; a tak­że moż­li­wość prze­ja­wia­nia nor­mal­ne­go beha­wio­ru;.

Kolejny refe­rat pt. „Ocena stre­su u koni arab­skich w trak­cie tre­nin­gu do poka­zów hodow­la­nych” został opra­co­wa­ny przez dr. Jacka Łojka i mgr inż. Alicję Poszepczyńską. Autorzy zaob­ser­wo­wa­li, iż na wzrost tęt­na u koni czy­stej krwi arab­skiej mogą wpły­wać obec­ność pra­cu­ją­ce­go z nimi czło­wie­ka oraz uży­wa­nie „grze­chot­ki” pod­czas poka­zu w kłu­sie. Dlatego z jed­nej stro­ny nale­ży mini­ma­li­zo­wać sytu­acje mogą­ce powo­do­wać stres, zmę­cze­nie, znu­dze­nie, w wyni­ku któ­rych koń poka­że się „nie­za­do­wo­lo­ny”, z dru­giej stro­ny nale­ży tak zdy­scy­pli­no­wać konia, aby wyko­ny­wał pole­ce­nia pre­zen­te­ra oraz podo­bał się sędziom.

Ostatni refe­rat rów­nież doty­czył dobro­sta­nu koni („Dobrostan koni na zawo­dach spor­to­wych”). Dr Anna Nowicka-Posłuszna po prze­pro­wa­dze­niu badań stwier­dzi­ła, iż na więk­szo­ści zawo­dów w Polsce (w sko­kach, WKKW i ujeż­dże­niu w roku 2005) dobro­stan koni był prze­strze­ga­ny. Niewielkie nie­pra­wi­dło­wo­ści wyni­ka­ły jedy­nie ze zbyt inten­syw­ne­go ich eks­plo­ato­wa­nia, czę­ste­go uży­wa­nia bata czy obec­no­ści ciał obcych w ochra­nia­czach.

Po każ­dym z wymie­nio­nych wystą­pień odby­wa­ły się mery­to­rycz­ne dys­ku­sje. Ostatnim ele­men­tem pro­gra­mu obrad Sekcji Chowu i Hodowli Koni było zebra­nie spra­woz­daw­czo-wybor­cze Sekcji. (PM)

Więcej w Kronika

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę