Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kronika

Kronika roku 2003

fot. Piotr Szydłowski

27 lute­go 2004 r

zmarł Kazimierz Szuraj, eme­ry­to­wa­ny koniu­szy Stada Ogierów w Łobzie, Wicemistrz Polski w Skokach przez Przeszkody z roku 1953, odzna­czo­ny Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jeden z ostat­nich praw­dzi­wych konia­rzy daw­ne­go auto­ra­men­tu, szcze­rze odda­ny „koń­skiej spra­wie”, któ­rej poświę­cił całe swo­je życie. Więcej o nie­za­po­mnia­nym Panu Koniuszym w następ­nym nume­rze.

17 czerw­ca 2003 r

w Białym Borze odby­ła się pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rocz­ni­ka 2000. Ogiery oce­nia­ła komi­sja w skła­dzie: Antoni Pacyński, Janusz Lawin i Andrzej Goraus. Próbie pod­da­no 16 ogie­rów, dwa pró­by nie zda­ły. Najlepszym został ogier Carter (Caretino - L-Callas po Calando I), hod. Niemcy, wła­ści­ciel Andrzej Szeszycki, 81 pkt. boni­ta­cyj­nych, wymia­ry: 168 - 192 - 22. Ukończył z wyni­kiem bar­dzo dobrym uzy­sku­jąc 137 pkt. indek­so­wych war­to­ści użyt­ko­wej. Drugie miej­sce zajął Rekrut (Ramirado - Fantazy po Alkatraz) 135 pkt. indek­so­wych, a trze­cie Angelo L (Acord II - Larissa po Landadel) 118 pkt. indek­so­wych. Dopiero czwar­te miej­sce zajął koń pol­skiej hodow­li Wery Good (Graf Stepp - Weronka xx po Conor Pass) 118 pkt. indek­so­wych.

29 maja 2003 r

w Boninie prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła pró­ba dziel­no­ści dwóch impor­to­wa­nych z Francji ogie­rów per­sze­roń­skich (wię­cej patrz arty­kuł p. Marka Bobowskiego).

Wiosną 2003 r

na zebra­niach z hodow­ca­mi reak­ty­wo­wa­no Terenowe Koła Hodowców Koni i wybra­no prze­wod­ni­czą­cych kół:

 • Golczewo: Tadeusz Hołub
 • Goleniów: Paweł Zużewicz
 • Nowogard: Adam Kubiak, Jan Sawicki
 • Kamień Pomorski: Janusz Sawiński, Henryk Strzałka
 • Myślibórz: Henryk Światłowski
 • Stargard Szczeciński: Władysław Łopyszyński
 • Szczecin: Mieczysław Masztaler
 • Darłowo: Andrzej Kubicki, Stanisław Golczyk
 • Koszalin: Stefan Filewicz
 • Szczecinek: Danuta Tarnowska - Juneborg
 • Wałcz: Andrzej Przywecki

22 mar­ca 2003 r

odbył się Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów ZZHK, na któ­rym doko­na­no wybo­ru nowych Władze Związku:

 • Prezes Związku - Michał Kaszuba
 • V-ce Prezes - Janusz Bobik
 • Skarbnik - Iwona Wawrzyniak
 • Sekretarz - Lilianna Gajdzińska
 • Członkowie: Danuta Tarnowska-Juneborg, Antoni Cwajda, Krzysztof Mlicki
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ryszard Felusiak
 • V-ce Przewodniczący - Mirosław Głodowski
 • Sekretarz - Urszula Farysej
 • Członkowie: Zdzisław Mikuła, Roman Chojka
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Jolanta Janiszewska
 • V-ce prze­wod­ni­czą­cy - Henryk Cieśla
 • Sekretarz - Ryszard Hopek
 • Członkowie: Dariusz Poleszczuk, Grzegorz Majewski

15 mar­ca 2003 r

dzię­ki pomo­cy pra­cow­ni­ków biu­ra ZZHK, człon­ko­wie nasze­go Związku spro­wa­dzi­li, celem popra­wie­nia kali­bru koni zim­no­krwi­stych hodo­wa­nych w zachod­nio­po­mor­skiem, pierw­szą w Polsce gru­pę koni rasy per­sze­ro­roń­skiej. Pani Iwona Wawrzyniak z Krzynki pow. Myślibórz, zaku­pi­ła 5 kla­czy (4 siwe i jed­na kara) oraz kare­go ogie­ra, a pan Janusz Sawiński z Wartowa pow. Kamień Pomorski, ogie­ra maści siwej.

07 mar­ca 2003 r

doko­na­no kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do Zakładu Treningowego w Białym Borze, uro­dzo­nych do 30.03.2000 r. Komisji przed­sta­wio­no 21 ogie­rów, zakwa­li­fi­ko­wa­no 16. Z tere­nu nasze­go woje­wódz­twa nie przed­sta­wio­no ani jed­ne­go ogie­ra.

24 stycz­nia 2003 r

W Zakładzie Treningowym w Białym Borze prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła sta­cjo­nar­na pró­ba dziel­no­ści kla­czy. Sukces odnio­sły kla­cze hodow­li SK Nowielice, zaj­mu­jąc trzy pierw­sze miej­sca. Są to kla­cze:

 • SABENA (Turbud Quirinus - Selena po Cabrol),
 • HANOI (Turbud Quirinus - Hellada po Kosmos xx),
 • NEKTARIA (Alfaro - Niezapominajka po Davidoff).

02 stycz­nia 2003 r

AWRSP nie prze­dłu­ży­ła umo­wy na admi­ni­stro­wa­nie Stadem Ogierów SP w Łobzie p. Sławomirowi Kalkowskiemu. Na sta­no­wi­sko admi­ni­stra­to­ra Stada powo­ła­no p. Henryka Bogusza - dotych­cza­so­we­go V-ce pre­ze­sa SK Nowielice Sp. z o.o.

30 grud­nia 2002 r

Zmarł Adam Rzeczycki, wie­lo­let­ni kie­row­nik Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Koszalinie

Więcej w Kronika

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę