Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zaszczytny dok­to­rat

Kronika

Zaszczytny dok­to­rat

prof. dr hab. Jerzy Strzeżek

Z praw­dzi­wą rado­ścią śro­do­wi­sko hodow­ców koni w Polsce przy­ję­ło poda­ną do publicz­nej wia­do­mo­ści dro­gą mass-mediów wia­do­mość o nada­niu Profesorowi dr hab. Kazimierzowi Kosiniakowi-Kamyszowi tytu­łu Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.


Wyróżnienie to Profesor uzy­skał, jak zapi­sa­no na ofi­cjal­nym dyplo­mie „za zasłu­gi we współ­pra­cy z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt, szcze­gól­nie w zakre­sie badań nad bio­lo­gią roz­ro­du zwie­rząt oraz roz­wo­ju spe­cja­li­stycz­nych kadr nauko­wych”. Honorowe odzna­cze­nie zosta­ło wrę­czo­ne pod­czas uro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej z oka­zji Święta Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w dniu 1.06.2005r.

Do licz­nych gra­tu­la­cji, jakie otrzy­mał Profesor Kazimierz Kosiniak-Kamysz w związ­ku z otrzy­ma­nym wyróż­nie­niem uni­wer­sy­tec­kim dołą­cza się Polski Związek Hodowców Koni, w któ­rym Profesor peł­ni funk­cje prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Hodowlanej, w dru­giej już z kolei kaden­cji poświę­ca­jąc wie­le cza­su i dokła­da­jąc wszel­kich sta­rań oraz słu­żąc boga­tym doświad­cze­niem w zakre­sie roz­wo­ju hodow­li oraz badań nad roz­ro­dem koni.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Kronika

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę