Connect with us

Hodowca i Jeździec

Intensywny koniec sezo­nu w Sopocie

Zaproszenia

Intensywny koniec sezo­nu w Sopocie

Sopocki Hipodrom koń­czy lato Międzynarodowymi i Krajowymi Zawodami WKKW oraz dwo­ma week­en­da­mi zawo­dów sko­ko­wych – Mistrzostwami Województwa Pomorskiego oraz, tydzień póź­niej, Mistrzostwami Polski Północnej.

Jesienna edy­cja WKKW powra­ca do Sopotu po dwóch latach prze­rwy. W tym cza­sie na Hipodromie uda­ną inau­gu­ra­cję mia­ły podwój­ne zawo­dy WKKW Tour, któ­re po raz pierw­szy roze­gra­no w ubie­głym roku, a w tym, po ubie­gło­rocz­nym suk­ce­sie, powtó­rzo­no.
Edycja jesien­na zapo­wia­da się nie­co skrom­niej, nie­mniej łącz­nie do zawo­dów zgło­szo­no 165 koni z Polski, Szwecji, Włoch, Finlandii, Niemiec, Czech, Estonii, Belgii oraz Danii. Zawody odbę­dą się w dniach 7-9 wrze­śnia.

Tydzień póź­niej dla uczcze­nia 50-lece­ia ist­nie­nia Pomorskiego Związku Jeździeckiego na sopoc­kim paru­krze roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sko­kach.
Z kolei jesz­cze tydzień póź­niej, w dniach 22-23 wrze­śnia, roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Polski Północnej, do udzia­łu w któ­rych orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją zawod­ni­ków z czte­rech woje­wództw: Zachodnio-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego.

Tym samym Hipodrom Sopot zakoń­czy sezon wio­sen­no-let­ni. Kolejne zawo­dy odbę­dą się już na Hali Pomarańczowej – będą to paź­dzier­ni­ko­we zawo­dy regio­nal­ne w sko­kach w ramach kolej­nej odsło­ny cyklu JumpOFF Hipodrom.

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę