Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mamy Mistrzów Świata i meda­lo­wą dru­ży­nę!

Sport i wyścigi

Mamy Mistrzów Świata i meda­lo­wą dru­ży­nę!

Kronenberg przej­dzie do histo­rii! Po raz pierw­szy w histo­rii pol­skiech spor­tów hip­picz­nych pol­ska para zosta­ła Mistrzami Świata!
Bartłomiej Kwiatek i dzie­się­cio­let­ni ogier Sonet śl. (Dastin - Sorbona / Bojkot) hod. i wł. SO Książ z luza­kiem Danielem Kłosowskim wyprze­dzi­li kon­ku­ren­tów i sta­nę­li na naj­wyż­szym podium!

Polska dru­ży­na naro­do­wa w skła­dzie: Bartłomiej Kwiatek (Sonet śl.), Katarzyna Kuryś z og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp / Caretino K hes.) oraz Sebastian Bogacz z wał. Dylano KWPN (Victory – Soliste / Alpinist) zdo­by­ła brą­zo­wy medal.

Dziękujemy naszej dru­ży­nie za radość, któ­rą nam ofia­ro­wa­ła i praw­dzi­we spor­to­we emo­cje, któ­re mogli­śmy prze­ży­wać!

Zdjęcia: Justyna i Karolina Kubańskie

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę