Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mamy Mistrzów Świata i meda­lo­wą dru­ży­nę!

Sport i wyścigi

Mamy Mistrzów Świata i meda­lo­wą dru­ży­nę!

Kronenberg przej­dzie do histo­rii! Po raz pierw­szy w histo­rii pol­skiech spor­tów hip­picz­nych pol­ska para zosta­ła Mistrzami Świata!
Bartłomiej Kwiatek i dzie­się­cio­let­ni ogier Sonet śl. (Dastin - Sorbona / Bojkot) hod. i wł. SO Książ z luza­kiem Danielem Kłosowskim wyprze­dzi­li kon­ku­ren­tów i sta­nę­li na naj­wyż­szym podium!

Polska dru­ży­na naro­do­wa w skła­dzie: Bartłomiej Kwiatek (Sonet śl.), Katarzyna Kuryś z og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp / Caretino K hes.) oraz Sebastian Bogacz z wał. Dylano KWPN (Victory – Soliste / Alpinist) zdo­by­ła brą­zo­wy medal.

Dziękujemy naszej dru­ży­nie za radość, któ­rą nam ofia­ro­wa­ła i praw­dzi­we spor­to­we emo­cje, któ­re mogli­śmy prze­ży­wać!

Zdjęcia: Justyna i Karolina Kubańskie

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę