Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 62, Lato 2019 - już w sprze­da­ży!

Od Redakcji

Hodowca i Jeździec nr 62, Lato 2019 - już w sprze­da­ży!

HiJ nr 62 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Szanowni Państwo,

gdy mamy do prze­ka­za­nia dwie wia­do­mo­ści, dobrą i złą, zasta­na­wia­my się, od któ­rej zacząć. Naukowcy twier­dzą, że jeśli chce­my pod­nieść na duchu naszych słu­cha­czy, powin­ni­śmy zacząć od tej złej. Zacznijmy zatem od mniej rado­snych wie­ści. Zamieszanie spo­wo­do­wa­ne roz­po­rzą­dze­niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotknę­ło tak­że nas. Dalsze ist­nie­nie kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” - jedy­ne­go pisma hodow­la­ne­go w Polsce, sta­nę­ło pod zna­kiem zapy­ta­nia. Udało się je ura­to­wać. Niemniej nie zwal­nia nas to z obo­wiąz­ku oszczę­dza­nia. Z tego powo­du „odchu­dzi­li­śmy” pismo, zmie­ni­li­śmy for­mat i papier. Nie chcąc ogra­ni­czać Państwu dostę­pu do infor­ma­cji, będzie­my sta­ra­li się zre­kom­pen­so­wać to więk­szą licz­bą postów na stro­nie inter­ne­to­wej www.hij.com.pl, do któ­rej odwie­dza­nia ser­decz­nie nama­wiam.

Czas na dobrą wia­do­mość. Mniejsza obję­tość pisma, to niż­sza cena za egzem­plarz. Spieszę uspo­ko­ić tych wszyst­kich, któ­rzy już opła­ci­li pre­nu­me­ra­tę rocz­ną – róż­ni­cę roz­li­czy­my – np. zamiast czte­rech wydań, za któ­re Państwo zapła­ci­li, otrzy­ma­ją ich Państwo pięć.

Mam nadzie­ję, że mimo koniecz­nych zmian pozo­sta­ną Państwo z nami – bo oczy­wi­ście tyl­ko dzię­ki Waszej obec­no­ści nasza pra­ca ma sens.

Ewa Jakubowska
Redaktor naczel­na

W Numerze:

WYWIAD

 • Koń jaki jest, każ­dy widzi... ale czy na pew­no? – Jerzy Kemilew

HODOWLA

 • Co czy­ni klacz dobrą kla­czą hodow­la­ną? – Anna Cuber
 • Nowe wyzwa­nia przed związ­kiem – Andrzej Stasiowski
 • Konie przede wszyst­kim – o Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
 • Klasyk – w naj­lep­szym wyda­niu – o czem­pio­na­cie mało­pol­skim, Jacek Kozik
 • Bychawa kuca­mi stoi – Janusz Lawin o czem­pio­na­cie
 • O koniach zim­no­krwi­stych na kon­fe­ren­cji – Ewa Jastrzębska
 • Podwójny suk­ces – o czem­pio­na­cie koni sokól­skich, Marta Kowalczyk
 • Czempionat na Powiślu – Wiesław Adam Jończyk

REGIONY

 • Parada ogie­rów w Grabowcu – Tomasz Bagniewski
 • Ogierowa dubel­tów­ka – Beata Kapica i Maciej Wyszomirski
 • Loża naj­lep­sza na bło­to – Anna Deszczyńska
 • Lekarstwo na… kobie­cą histe­rię – Edyta Mikołajewska
 • Na Mazowszu ruszy­ły zaprzę­gi – Jerzy Milczarek

KRONIKA

 • Jubileusz Waldemara Geniusza – Marta Kowalczyk
 • Pożegnania

SPORT I WYŚCIGI

 • Maszyny do ska­ka­nia czy­li o CSIO 5* w Sopocie – Anna Cuber
 • Wiosna na Służewcu – Paweł Gocłowski
 • Jak ska­ka­ły pol­skie konie – Piotr Kozioł

ZDROWIE

 • Źrebak – zwień­cze­nie pra­cy hodow­la­nej – Anna Pięta

PORADY

 • Fotografia koni cz. 2 – Łukasz Kowalski

HISTORIA I SZTUKA

 • Stajnia Chojnów, jedy­na taka na świe­cie – Julia Kempa
 • Ludzie i konie w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym – Jerzy Fedorski
 • Bez pre­ce­den­su: Leniwy Kres – Jerzy Milczarek
 • Equitas Equitatum – Janusz Popręg

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę