Connect with us

Hodowca i Jeździec

Patronaty

Dziesiątka w klin

Rycina, od któ­rej wszyst­ko się zaczę­ło!

Dwadzieścia lat temu natra­fi­łem na sta­rą ryci­nę przed­sta­wia­ją­cą ory­gi­nal­ne sprzę­gnię­cie dzie­się­ciu koni: czte­ry w dysz­lu, trzy, dwa i jeden pro­wa­dzą­cy.

Szukałem wszę­dzie: kie­dy ktoś po raz pierw­szy powo­ził w takim ukła­dzie? W 1900 roku w Monachium, pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wy rol­ni­czej, nie­ja­ki von Bauer popi­sał się takim zaprzę­giem. Jechał koń­mi zaku­pio­ny­mi od hodow­ców. Od tego cza­su zaczą­łem marzyć, aby zło­żyć zaprzęg w tym ukła­dzie, ale chcia­łem, aby wszyst­kie konie pocho­dzi­ły z mojej hodow­li. Oczywiście ponie­waż nie nale­ży łączyć koni maści kasz­ta­no­wa­tej z gnia­dy­mi… musia­łem pocze­kać całe 20 lat. Nie inte­re­so­wa­ło mnie tak­że tyl­ko „poka­za­nie się” – czy­li jaz­da gdzieś pod­czas jakiś zawo­dów, gdzie konie jadą wzdłuż ban­dy lub wygro­dzo­ne­go par­ku­ru, poru­sza­jąc się po pro­stej lub kie­dy mają wyko­nać skręt – robią to „ławą”, a nie podą­ża­ją tak jak dobrze zjeż­dżo­na czwór­ka czy szóst­ka. Pracowałem z całym zespo­łem przez wie­le mie­się­cy i mam nadzie­ję, że w Koszęcinie już 10 sierp­nia zapre­zen­tu­ję „dzie­siąt­kę w klin”. Chcę zapre­zen­to­wać: vol­ty, płyn­nie zmie­nia­nie cho­dów, zatrzy­ma­nia i naj­trud­niej­szą sztu­kę cofa­nia.

Zachęcam do obej­rze­nia, jak tre­nu­je­my!

Zapraszam wszyst­kich hodow­ców i miło­śni­ków powo­że­nia. Zapraszam wszyst­kich kocha­ją­cych konie.

Krzysztof Szuster

10 sierp­nia 2019 (sobo­ta) godzi­na 17:00, Hipodrom w Starym Parku w Koszęcinie

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę