Connect with us

Hodowca i Jeździec

Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa 2018 - I eli­mi­na­cja - pro­po­zy­cje

Plakat - I eliminacja DALZ 2018

Sport i wyścigi

Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa 2018 - I eli­mi­na­cja - pro­po­zy­cje

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi kon­kur­su w ramach roz­gry­wek Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej. 

Rozpoczynamy nowy sezon! 6 maja 2018 roku cze­ka­my na wszyst­kich - zawod­ni­ków, kibi­ców i miło­śni­ków spor­tu zaprzę­go­we­go i koni w Stadzie Ogierów Książ!

Dokumenty do pobra­nia:

Regulamin

Formularz zgło­sze­nio­wy

Oświadczenie rodzi­ców oso­by nie­peł­no­let­niej

Programy ujeż­dże­nia:

Program ujeż­dże­nia - kla­sa L

Program ujeż­dże­nia - kla­sa N

Arkusze oce­ny zawod­ni­ka:

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia L 

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia N

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę