Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zaprzęgowy Dolny Śląsk – DALZ 2017

Karol Chorążak, luzak Dariusz Owsianny, wałachy śląskie Pogrom i Legat

Patronaty

Zaprzęgowy Dolny Śląsk – DALZ 2017

Tekst: Karolina i Justyna Kubańskie

DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA LIGA ZAPRZĘGOWA to dosko­na­ła oka­zja dla hodow­ców do pro­mo­cji swo­je­go mate­ria­łu hodow­la­ne­go oraz wery­fi­ka­cji war­to­ści użyt­ko­wej koni rasy ślą­skiej i nie tyl­ko. Liga jest rów­nież skie­ro­wa­na do osób, któ­re chcą roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z powo­że­niem. Udział w impre­zie jest ide­al­ną for­mą zdo­by­wa­nia umie­jęt­no­ści zaprzę­go­wych dla począt­ku­ją­cych powo­żą­cych i ich koni oraz wymia­ny doświad­czeń. Prosta for­mu­ła roz­gry­wa­nia poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji, otwar­tość orga­ni­za­to­rów i sędziów oraz rodzin­na atmos­fe­ra gwa­ran­tu­ją świet­ną zaba­wę i masę nie­za­po­mnia­nych wra­żeń.

IV Edycja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2017, roz­gry­wa­na pod Generalnym Patronatem Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu, obej­mo­wa­ła 3 eli­mi­na­cje i finał. Patronat Medialny peł­nił por­tal poświę­co­ny zaprzę­gom – DRIVING.PL oraz cza­so­pi­smo Polskiego Związku Hodowców Koni - Hodowca i Jeździec. Partnerami w orga­ni­za­cji poszcze­gól­nych roz­gry­wek byli: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim - Stado Ogierów Książ, Folwark Leszczynówka Budzów Kolonia i Stajnia Agro-Podkówka Świdnik. Z każ­dym rokiem zwięk­sza się licz­ba star­tu­ją­cych, poja­wia­ją się nowe twa­rze, a orga­ni­za­to­rom uda­ło się pozy­skać licz­ną gru­pę spon­so­rów. Fundatorami nagród we wszyst­kich roz­gryw­kach IV edy­cji DALZ byli: Hippovet+, Dolnośląska Izba Rolnicza, Arden, DRG Agro Group, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Sklep Jeździecki Dobry Koń, Pera, Baty Przybylski, Glinkowski, Way To Clean, Equine Massage, Piece of Hay, Ośrodek Jeździecki FurmAnka, Katarzyna Gmerek-Design, Profesjonalne Monitoringi Stajni oraz Starostwo Kamiennogórskie. Ponadto, Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu ufun­do­wał pucha­ry dla zwy­cięz­ców trzech eli­mi­na­cji w poszcze­gól­nych kate­go­riach. 

Stado Ogierów Książ jako pierw­sze gości­ło uczest­ni­ków I eli­mi­na­cji, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę 23 kwiet­nia. Na star­cie sta­nę­ło 19 zaprzę­gów w 3 kate­go­riach: 14 sin­gli, 3 pary i 2 kuce. Nie zabra­kło nowych twa­rzy, co bar­dzo cie­szy­ło orga­ni­za­to­rów ligi – m.in. Karol Chorążak, Sylwia Majkowska, Paweł Olszewski czy Monika Święcicka. Sędzią Głównym i zara­zem Gospodarzem Toru był zwią­za­ny z DALZ od same­go począt­ku Czesław Konieczny – wie­lo­krot­ny meda­li­sta Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski w powo­że­niu, aktu­al­nie Trener zakła­dów tre­nin­go­wych w SO Książ, a spi­ker­kę pro­wa­dzi­ła Kierownik SO Książ Monika Słowik.

Mając na uwa­dze dobro koni i począ­tek sezo­nu zaprzę­go­we­go, pod­czas I eli­mi­na­cji odby­ły się tyl­ko 2 kon­kur­sy roz­gry­wa­ne rów­no­le­gle - ujeż­dże­nie i mara­ton kom­bi­no­wa­ny. Podczas pierw­szej pró­by uczest­ni­cy zapre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści na czwo­ro­bo­ku 80m x 40m w pro­gra­mie ujeż­dże­nia MPMK koni 4-let­nich, któ­ry obo­wią­zu­je rów­nież na zawo­dach kra­jo­wych w naj­niż­szej kla­sie L.

W kate­go­rii sin­gli naj­le­piej oce­nio­ny został Mirosław Górny z luza­kiem Sławomirem Żędzianowskim i ogie­rem ślą­skim DINAR (Bulwar – Dina po Lapis) ze Stajni Długopole. Pierwsze miej­sce w parach zdo­był Jarosław Kalinowski z luzacz­ką-cór­ką Agatą Kalinowską koń­mi LOTOS śl (Epikur – Lewkonia po Wibrator) i MALIBU śl (Nomen – Mamona po Huncwot xx) ze Stajni Boguszów-Gorce, a w kucach naj­lep­sza oka­za­ła się Olga Jurzak wała­chem MERKUR hafl (NN) – repre­zen­tan­ci KJ Podkówka Team - któ­rej luza­ko­wa­ła Monika Święcicka.

Druga pró­ba to połą­cze­nie zręcz­no­ści z ele­men­ta­mi mara­to­nu, w któ­rej zawod­ni­cy mie­li do poko­na­nia par­kur kegli prze­pla­ta­ny 3 prze­szko­da­mi mara­to­no­wy­mi. Najlepsze wyni­ki w poszcze­gól­nych kate­go­riach wywal­czy­li: sin­gle - ex aequo Tomasz Stelmach z Robertem Jurzakiem ogie­rem fry­zyj­skim TEIE FAN IT HIEM (Doaitsen 420 x Oege 267) ze Stajni Agro-Podkówka Świdnik oraz Agata Kalinowska z Jarosławem Kalinowskim wała­chem LAKI śl (Rywal - Lucyna), pary – Karol Chorążak z luza­kiem Tadeuszem Andrysem koń­mi POGROM śl (Ramzes – Poetka po Hutor) i LEGAT śl (Ramzes – Lena po Literat) repre­zen­tu­ją­cy Powozy Konne Karol Chorążak, a w kucach pozy­cję utrzy­ma­ła Olga Jurzak i Merkur.

Klasyfikacja koń­co­wa wyglą­da­ła jed­nak tro­chę ina­czej. I tak w sin­glach pierw­sze miej­sce ex aequo zaję­li Tomasz Stelmach z Teie i Agata Kalinowska z Lakim, dru­gi był Mirosław Górny Dinarem, a trze­cia Monika Święcicka i Maciej Forecki z wała­chem BASSAREUS sp (Nomen – Baltona po Historyk) z SLKS Książ. Podium w kate­go­rii pary zaję­li kolej­no: Jarosław Kalinowski, Tomasz Stelmach z Robertem Jurzakiem koń­mi fry­zyj­ski­mi JOLANDA M (po Tonis 393)  i MARKUS S (Teie Fan It Hiem – Jolanda M po Tonis 393) oraz Karol Chorążak. W kucach wygra­ła Olga Jurzak, a dru­gi był klu­bo­wy kole­ga i zara­zem debiu­tant – Paweł Olszewski z ogie­rem STEEGER hafl (Stegerwald – Halma po Aurel), któ­rym luza­ko­wa­ła Olga. Zapraszamy na rela­cję wideo z I eli­mi­na­cji w SO Książ przy­go­to­wa­ną przez TV Dami Wałbrzych pod adre­sem https://youtu.be/iXuEbK4vPJw

I eli­mi­na­cja DALZ uświa­do­mi­ła zawod­ni­kom poziom umie­jęt­no­ści i sto­pień wytre­no­wa­na ich koni, co pozwo­li­ło na wycią­gnię­cie wnio­sków i obra­nie odpo­wied­nie­go kie­run­ku tre­nin­gów w przy­go­to­wa­niach do następ­nych roz­gry­wek ligi.

Aby pomóc uczest­ni­kom w dal­szym roz­wo­ju i zdo­by­wa­niu nowe­go doświad­cze­nia zało­ży­ciel­ki ligi zor­ga­ni­zo­wa­ły KLINIKI DALZ z MISTRZEM. W dniach 13-14 maja na tere­nie jed­ne­go z part­ne­rów DALZ – w Folwarku Leszczynówka Budzów Kolonia Anny i Krzysztofa Leszczyńskich – odby­ły się kon­sul­ta­cje zaprzę­go­we z Wicemistrzynią Świata w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Weroniką Kwiatek-Skrzypczak. Tematem prze­wod­nim były zaję­cia prak­tycz­ne kon­cen­tru­ją­ce się przede wszyst­kim na ele­men­tach ujeż­dże­nia, któ­re jest pod­sta­wą do sku­tecz­nej jaz­dy w mara­to­nie oraz pre­cy­zji w kon­kur­sie zręcz­no­ści. Uczestnicy ze swo­imi koń­mi mie­li zagwa­ran­to­wa­ne indy­wi­du­al­ne tre­nin­gi z komen­ta­rzem, dopa­so­wa­nie uprzę­ży, dobór odpo­wied­nie­go kieł­zna oraz moż­li­wość obser­wa­cji pozo­sta­łych powo­żą­cych. Profesjonalizm, czy­sty i zro­zu­mia­ły prze­kaz oraz przy­ja­zne nasta­wie­nie Weroniki wobec ama­to­rów pozwo­li­ły uczest­ni­kom zdo­być klu­czo­wą wie­dzę i umie­jęt­no­ści popraw­ne­go tre­no­wa­nia swo­ich koni. 

Klinika DALZ

Klinika DALZ z Mistrzem Weroniką Kwiatek-Skrzypczak, fot. Justyna Górna

Efekty moż­na już było zoba­czyć pod­czas II eli­mi­na­cji, któ­ra mia­ła miej­sce w nie­dzie­lę 18 czerw­ca w tym samym ośrod­ku. Przepiękna pogo­da, malow­ni­cze wido­ki, ser­decz­ność gospo­da­rzy i licz­nie zgro­ma­dzo­na publicz­ność zagwa­ran­to­wa­ły nie­po­wta­rzal­ny kli­mat i świet­ną atmos­fe­rę tej eli­mi­na­cji. Tym razem Sędzią Głównym był Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni - Paweł Mazurek - któ­ry od same­go począt­ku jest men­to­rem i ogrom­nym wspar­ciem dla orga­ni­za­to­rów całe­go pro­jek­tu DALZ, a asy­sto­wa­ła Mu Beata Kapica - Dyrektor Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu, któ­ra jed­no­cze­śnie peł­ni­ła rolę spi­ke­ra zawo­dów. Tym razem udział wzię­ło 14 zaprzę­gów, a orga­ni­za­to­rzy ponow­nie mogli gościć kil­ka nowych twa­rzy, m.in., Dariusza Owsianny i Roberta Stępień. Gościnnie odwie­dzi­ła nas rów­nież aktu­al­na srebr­na meda­list­ka Mistrzostw Polski w sin­glach – Katarzyna Kuryś z SLKS Książ, któ­ra przy­je­cha­ła towa­rzy­sko mło­dym koniem i star­to­wa­ła poza kla­sy­fi­ka­cją. Poziom roz­gryw­ki DALZ, przy­ja­zny sto­pień trud­no­ści i zróż­ni­co­wa­nie tere­nu oka­za­ły się dosko­na­łym tre­nin­giem dla mło­de­go konia, któ­re­go Kasia przy­go­to­wy­wa­ła wów­czas do Mistrzostw Polski Młodych Koni 2017 w powo­że­niu. Jak się póź­niej oka­za­ło, Kasia wygra­ła kate­go­rię koni 5-let­nich, a ARSEN śl (Impuls – Abrazja po Boneto), któ­rym powo­zi­ła, otrzy­mał tytuł Mistrza Polski Młodych Koni.

Tradycyjnie impre­zę roz­po­czął kon­kurs ujeż­dże­nia. Tym razem zawod­ni­cy poru­sza­li się na czwo­ro­bo­ku o wymia­rach 60m x 30m, co wią­za­ło się z więk­szą pre­cy­zją wyko­ny­wa­nia poszcze­gól­nych ele­men­tów pro­gra­mu. W sin­glach naj­le­piej zapre­zen­to­wa­ła się ślą­ska klacz KLARA (Aron I – Karina Turkusowa po Turkus) powo­żo­na przez Karolinę Kubańską, któ­rej luza­ko­wa­ła sio­stra Justyna – repre­zen­tat­ki Ząbkowic Śląskich Miasta Krzywej Wieży. W parach nato­miast pro­wa­dził Jarosław Kalinowski z luzacz­ką Agatą Kalinowską koń­mi Lotos i Malibu, a w kucach Olga Jurzak z bra­tem Robertem i Merkurem.

W prze­rwie mię­dzy kon­kur­sa­mi uczest­ni­cy mogli zapo­znać się z tra­są mara­to­nu, na któ­rej do poko­na­nia było 5 prze­szkód, oraz z par­ku­rem kon­kur­su zręcz­no­ści, któ­ry sta­no­wił ostat­nią szó­stą „prze­szko­dę”. Te dwa kon­kur­sy dostar­czy­ły wie­le emo­cji zarów­no zawod­ni­kom, jak i licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści, któ­ra mia­ła zagwa­ran­to­wa­ną dosko­na­łą widocz­ność dzię­ki ukształ­to­wa­niu tere­nu całe­go hipo­dro­mu. Agata Kalinowska z Lakim – w sin­glach - oka­za­li się naj­lep­si w pró­bie mara­to­nu, pary wygrał Karol Chorążak z luza­kiem Dariuszem Owsiannym i koń­mi Pogrom i Legat, a Paweł Olszewski z Olgą Jurzak i Steegerem naj­szyb­ciej poko­na­li prze­szko­dy w kate­go­rii kucy. Największą pre­cy­zją w kon­kur­sie zręcz­no­ści w kate­go­rii sin­gle ponow­nie wyka­za­ła się Agata Kalinowska, ale tym razem dru­gim koniem – ślą­ską kla­czą LORA (Rozmaryn - Laxena po Lapis II). Najlepszy wynik w parach uzy­skał Tomasz Stelmach Jolandą M i Markusem S, a w kucach ponow­nie zwy­cię­ży­ła Olga Jurzak i Merkur.

Po pod­li­cze­niu wyni­ków ze wszyst­kich 3 prób kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa wyglą­da­ła nastę­pu­ją­co – w sin­glach podium cał­ko­wi­cie opa­no­wa­ły kobie­ty - wygra­ła Agata Kalinowska i Laki, tuż za Nią z mini­mal­ną róż­ni­cą upla­so­wa­ła się Karolina Kubańska i Klara, a trze­cia ponow­nie Agata Kalinowska z kla­czą Lora. W parach zwy­cię­stwo obro­nił Jarosław Kalinowski z Lotosem i Malibu, dru­gi był Karol Chorążak, a na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Tomasz Stelmach. W kate­go­rii kucy pozy­cję utrzy­ma­ła Olga Jurzak i Merkur, a miej­sce dru­gie nale­ża­ło do Pawła Olszewskiego i Steegera.

Numery startowe DALZ 2017

Numerki star­to­we i zara­zem tablicz­ki pamiąt­ko­we DALZ 2017, fot. Justyna Kubańska

Do kolej­nej roz­gryw­ki DALZ uczest­ni­cy mie­li ponad 3 mie­sią­ce cza­su, któ­re poświę­ci­li tre­nin­gom, wysta­wom hodow­la­nym czy żni­wom. Na począt­ku lip­ca kil­ku z nich posta­no­wi­ło spró­bo­wać swo­ich sił w zawo­dach kra­jo­wych w Siedlcu Trzebnickim k/Wrocławia, któ­re uda­ło się ukoń­czyć z cał­kiem dobry­mi wyni­ka­mi w kla­sie L. Pozostali z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­li III eli­mi­na­cji ligi, któ­rej ter­min przy­pa­dał na sobo­tę 30 wrze­śnia. Gospodarzem spo­tka­nia była Stajnia Agro-Podkówka Anny i Tomasza Stelmach w Świdniku k/Bolkowa. Po raz kolej­ny dopi­sa­ła prze­pięk­na sło­necz­na pogo­da, a kame­ral­ny ośro­dek i wspa­nia­ła gościn­ność gospo­da­rzy stwo­rzy­ły nie­za­po­mnia­ny, rodzin­ny kli­mat tej roz­gryw­ki. Tak jak w poprzed­nim roku, rów­nież i w tej edy­cji, z ini­cja­ty­wy gospo­da­rzy Starosta Powiatu Kamiennogórskiego ufun­do­wał prze­pięk­ny puchar dla zaprzę­gu, któ­ry osią­gnie naj­lep­szy wynik w pró­bie zręcz­no­ści powo­że­nia. Do wal­ki sta­nę­ło 7 sin­gli, 2 pary i 3 kuce, wszyst­kie prze­jaz­dy sędzio­wał Czesław Konieczny wraz z mał­żon­ką Marią Konieczną, a całą impre­zę spi­ke­ro­wał zna­ny z zawo­dów jeź­dziec­kich w Morawie k/Strzegomia Błażej Dudzic. III eli­mi­na­cja roz­gry­wa­na była tak samo jak poprzed­nia – pierw­szą pró­bą było ujeż­dże­nie, a po prze­rwie mara­ton z 5 prze­szko­da­mi, któ­ry „zamy­kał” kon­kurs zręcz­no­ści.

Rozegrany na czwo­ro­bo­ku 50m x 25m kon­kurs ujeż­dże­nia w kate­go­rii sin­gli wygrał gospo­darz ośrod­ka Tomasz Stelmach ze swo­ją fry­zyj­ską kla­czą Jolanda M i luza­kiem Andrzejem Grygą, naj­lep­szy prze­jazd w parach nale­żał do Jarosława Kalinowskiego z koń­mi Malibu i BLUES śl (Arsen – Baltona po Historyk), a w kucach naj­le­piej oce­nio­na zosta­ła Olga Jurzak z Maciejem Foreckim i Merkurem.

Trasa mara­to­nu, ze wzglę­du na wznie­sie­nia tere­nu, była dość wyma­ga­ją­ca i powo­żą­cy musie­li pamię­tać o rów­no­mier­nym roz­ło­że­niu sił swo­ich koni. Tak, jak w dotych­cza­so­wych eli­mi­na­cjach, w każ­dej prze­szko­dzie zawod­ni­cy mie­li do poko­na­nia 4 bram­ki od A do D. Najszybsze prze­jaz­dy w poszcze­gól­nych kate­go­riach nale­ża­ły do: sin­gle – Agata Kalinowska i Laki, pary – Jarosław Kalinowski koń­mi Malibu i Blues oraz kuce – Olga Jurzak i Merkur.

Konkurs zręcz­no­ści był dużym wyzwa­niem dla wszyst­kich uczest­ni­ków z racji tego, że wal­czy­li o pokaź­nych roz­mia­rów Puchar Starosty Powiatu Kamiennogórskiego. Najszybszy i bez­błęd­ny prze­jazd decy­do­wał o wygra­nej w wal­ce o puchar. Gospodarz Toru Czesław Konieczny usta­wił 15 bra­mek na powierzch­ni wspo­mnia­ne­go wyżej czwo­ro­bo­ku. Nie zabra­kło cia­snych najaz­dów, zakrę­tów i nawro­tów. Mimo to, aż 5 zawod­ni­kom uda­ło się prze­je­chać par­kur bez­błęd­nie, pozo­sta­li mie­li od 1 do 3 zrzu­tek. W tej pró­bie bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się gospo­darz tej eli­mi­na­cji – Tomasz Stelmach i Jolanda M – bez­błęd­ny prze­jazd w dosko­na­łym cza­sie zagwa­ran­to­wał Tomkowi pew­ne zwy­cię­stwo, a puchar wrę­czył Mu Starosta Kamiennogórski – Jarosław Gęborys.

Medale i floo dla najlepszych

Medale i floo dla naj­lep­szych, fot. Artur Kubieniec

Klasyfikacja koń­co­wa po całym dniu zma­gań wyglą­da­ła nastę­pu­ją­co: w kate­go­rii sin­gle wygra­ła Agata Kalinowska koniem Laki, dru­gie miej­sce nale­ża­ło do wspo­mnia­ne­go Tomasza Stelmacha z ogie­rem Teie Fan It Hiem, a trze­cia była ponow­nie Agata Kalinowska dru­gim koniem – Lotosem. W kate­go­rii pary rów­nież bez­kon­ku­ren­cyj­ny był Jarosław Kalinowski z Malibu i Bluesem, a na dru­gim miej­scu upla­so­wał się Karol Chorążak z Robertem Jurzakiem oraz koń­mi Pogrom i Legat. W kucach rów­nież bez zmian – naj­lep­sza była Olga Jurzak i Merkur, dru­ga loka­ta nale­ża­ła do Pawła Olszewskiego z luza­kiem Marcinem Kantarowiczem i Steegerem, a trze­cie miej­sce na podium zaję­ła „nowa twarz” w tej kate­go­rii – Jagoda Karpińska i Jej uro­kli­wy kuc walij­ski WALNUT SAMSON (Willow Tree Twice - Wildzang’s Sabiona po Wildzang’s Sundancer) z luzacz­ką Margaretą Maćkowiak, repre­zen­tant­ki Stowarzyszenia Mustang Rokosowo. Reportaż wideo z III eli­mi­na­cji w Stajni Agro-Podkówka Świdnik przy­go­to­wa­ny przez TV Kamiennogórska moż­na obej­rzeć pod adre­sem: https://youtu.be/C78UFnDRhos

Po dwu­ty­go­dnio­wej prze­rwie przy­szedł czas na roze­gra­nie Finału IV edy­cji DALZ, któ­ry odbył się w week­end 14-15 paź­dzier­ni­ka. Gospodarzem spo­tka­nia ponow­nie był Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Stado Ogierów Książ. Z uwa­gi na ran­gę ostat­niej roz­gryw­ki oraz szczy­to­wą for­mę koni impre­za roz­gry­wa­na była w sys­te­mie dwu­dnio­wym. W sobo­tę odby­ła się pró­ba ujeż­dże­nia rów­no­le­gle z kon­kur­sem zręcz­no­ści, a w nie­dzie­lę pró­ba mara­to­nu o pod­wyż­szo­nym stop­niu trud­no­ści. Sędzią Głównym był Paweł Mazurek, sędzią kon­kur­su zręcz­no­ści Beata Kapica, gospo­da­rzem toru Czesław Konieczny, a spi­ke­rem Monika Słowik. Nie da się ukryć, że mimo poło­wy paź­dzier­ni­ka, pod­czas całych zawo­dów pano­wa­ła sło­necz­na zło­ta jesień, tem­pe­ra­tu­ra pozwo­li­ła na krót­ki ręka­wek, a prze­pięk­ne liścia­ste lasy, ota­cza­ją­ce ksią­żań­ski hipo­drom, two­rzy­ły nie­za­po­mnia­ny i barw­ny kli­mat całe­go fina­łu.

Na fina­ło­wą roz­gryw­kę zgło­si­ło się 9 sin­gli, 2 pary i 3 kuce. Dalzowicze przed roz­po­czę­ciem roz­gry­wek zapo­zna­li się z warun­ka­mi tech­nicz­ny­mi kon­kur­su zręcz­no­ści. W pro­gra­mie ujeż­dże­nia na peł­no­wy­mia­ro­wym czwo­ro­bo­ku naj­le­piej wśród sin­gli zapre­zen­to­wał się Tomasz Stelmach z luza­kiem Andrzejem Grygą i Jolandą M. Faworytem wśród par oka­zał się Jarosław Kalinowski z Agatą Kalinowską i swo­imi ślą­za­ka­mi Malibu i Bluesem, a w kucach Olga Jurzak z luza­kiem Maciejem Foreckim i Merkurem.

Każdy zawod­nik po ukoń­czo­nej pró­bie ujeż­dże­nia miał chwi­lę na przy­go­to­wa­nie do kon­kur­su zręcz­no­ści, któ­ry odby­wał się na głów­nym hipo­dro­mie SO Książ. Parkur autor­stwa Czesława Koniecznego liczył 19 bra­mek o roz­sta­wie +30 cm wzglę­dem sze­ro­ko­ści tyl­nej osi bry­czek i zawie­rał ele­men­ty, z któ­ry­mi moż­na spo­tkać się w kon­kur­sach kla­sy L na zawo­dach kra­jo­wych. Niespodzianką w tej pró­bie było zwy­cię­stwo Agaty Kalinowskiej, któ­ra wystar­to­wa­ła ślą­ską kla­czą NARA (Retor – Nirwana po Dolar), uży­czo­ną przez zawod­nicz­kę Sylwię Majkowską ze Stajni Kobyla Polana. Jak się oka­za­ło, para koń – powo­żą­cy „spo­tka­ła się” po raz pierw­szy godzi­nę przed star­tem. Czysty prze­jazd Jarosława Kalinowskiego Malibu i Bluesem zagwa­ran­to­wał Mu wygra­ną w kate­go­rii par, a w kucach ponow­nie trium­fo­wa­ła Olga Jurzak z Merkurem.

Podsumowując pierw­szy dzień zma­gań, kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na po dwóch pró­bach wyglą­da­ła nastę­pu­ją­co – w sin­glach pro­wa­dził repre­zen­tant Ranczo Rubin Nowa Wieś Tadeusz Andrys z ogie­rem ślą­skim LEGATO (Bergen – Lorena po Palant), któ­rym luza­ko­wa­ła żona Czesława Andrys, dru­gi był Tomasz Stelmach z Jolandą M, nato­miast trze­cie miej­sce nale­ża­ło do Agaty Kalinowskiej i Lotosa. W parach pierw­szą loka­tę utrzy­mał Jarosław Kalinowski, dru­gi był Karol Chorążak i Robert Jurzak z koń­mi Pogrom i Legat. W kate­go­rii kucy naj­lep­sza była Olga Jurzak, na dru­gim miej­scu upla­so­wał się Paweł Olszewski z Anną Ćwioro i ogie­rem Steeger, a miej­sce trze­cie nale­ża­ło do Jagody Karpińskiej i Walnut Samson, któ­rym luza­ko­wa­ła Margareta Maćkowiak.

Późnym popo­łu­dniem orga­ni­za­to­rzy zapo­zna­li uczest­ni­ków z warun­ka­mi tech­nicz­ny­mi nie­dziel­nej pró­by mara­to­nu. Trasa zosta­ła dokład­nie prze­je­cha­na, a zawod­ni­cy zazna­jo­mi­li się z obo­wiąz­ko­wy­mi bram­ka­mi oraz kolej­no­ścią prze­szkód do poko­na­nia. Na całym odcin­ku Gospodarz Toru przy­go­to­wał 4 prze­szko­dy, z któ­rych każ­da zawie­ra­ła 5 bra­mek - od A do E - a ilość ele­men­tów pozwa­la­ła na kil­ka warian­tów poko­na­nia całej prze­szko­dy. Po inten­syw­nym pierw­szym dniu przy­szedł czas na relaks – orga­ni­za­to­rzy zaaran­żo­wa­li Wieczór Amatorów w ksią­żań­skiej Gospodzie Huberta, gdzie na wszyst­kich uczest­ni­ków, sędziów i gości cze­kał pysz­nie zasta­wio­ny stół, faj­na muzy­ka i duża daw­ka dobre­go humo­ru.

Ostatni nie­dziel­ny kon­kurs fina­łu – mara­ton – zgro­ma­dził licz­ną publicz­ność, któ­ra moc­no dopin­go­wa­ła wszyst­kim zaprzę­gom pod­czas ich star­tów. Wspaniała pogo­da i dobre, suche pod­ło­że pozwo­li­ło zawod­ni­kom na dyna­micz­ną jaz­dę i peł­ną emo­cji wal­kę o jak naj­szyb­szy czas prze­jaz­du w każ­dej prze­szko­dzie. W pró­bie tej, w kate­go­rii zaprzę­gów jed­no­kon­nych naj­lep­sza oka­za­ła się Agata Kalinowska i Laki, w parach tym razem, z mini­mal­ną prze­wa­gą, wygrał Karol Chorążak, a w kucach naj­szyb­szy był zaprzęg Jagody Karpińskiej z Walnut Samsonem.

Po pod­li­cze­niu wyni­ków z wszyst­kich 3 prób przy­szedł czas na uro­czy­stą deko­ra­cję zwy­cięz­ców Finału oraz IV Edycji DALZ 2017. Podium w kate­go­rii sin­gle zaję­li: pierw­sze i dru­gie miej­sce wywal­czy­ła Agata Kalinowska koń­mi Laki oraz Lotos ze Stajni Boguszów-Gorce, miej­sce trze­cie nale­ża­ło do repre­zen­tan­tów Stajni Długopole - Mirosława Górnego i Dinara. W kate­go­rii pary wygrał zde­cy­do­wa­ny fawo­ryt tej edy­cji – Jarosław Kalinowski z koń­mi Malibu i Blues, star­tu­ją­cy w bar­wach Stajni Boguszów-Gorce, dru­gi był Karol Chorążak parą Pogrom i Legat, któ­ry repre­zen­to­wał Powozy Konne Karol Chorążak. Miejsce pierw­sze w kucach zaję­ła Olga Jurzak i Merkur z KJ Podkówka Team, dru­gą loka­tę wywal­czy­ła Jagoda Karpińska z Walnut Samsonem – przed­sta­wi­cie­le Stowarzyszenia Mustang Rokosowo, a tuż za Nią, na miej­scu trze­cim, upla­so­wał się ponow­nie repre­zen­tant KJ Podkówka Team – Paweł Olszewski i Steeger. Nagrody rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez spon­so­rów: pasze od Hippovet+, akce­so­ria zaprzę­go­we Arden, wędzi­dła zaprzę­go­we Pera, baty powo­że­nio­we Przybylski, akce­so­ria jeź­dziec­kie od Dolnośląskiej Izby Rolniczej, DRG Agro Group i Sklepu Jeździeckiego Dobry Koń, bony na pral­nię zoo­lo­gicz­ną Way to Clean, bony na masaż Equine Massage oraz pucha­ry w deko­ra­cji fina­ło­wej wrę­cza­li: Dyrektor DZHK we Wrocławiu - Beata Kapica, Prezes OHZ Kamieniec Ząbkowicki Stado Ogierów Książ - Wiktor Karol, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wałbrzych - Paweł Mazur oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Ząbkowice Śląskie – Wiktor Skotnicki. Pozostali zawod­ni­cy rów­nież zosta­li ude­ko­ro­wa­ni pamiąt­ko­wym floo i tor­ba­mi z drob­ny­mi upo­min­ka­mi od Głównych Sponsorów – Firmy Hippovet+, DRG Agro Group i Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 

Finaliści DALZ 2017

Finaliści DALZ 2017, fot. Katarzyna Gmerek

Na pod­sta­wie zsu­mo­wa­nych z wszyst­kich 4 roz­gry­wek ligi punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych wyło­nie­ni zosta­li naj­lep­si powo­żą­cy tej edy­cji. W kate­go­rii sin­gli ZWYCIĘZCĄ IV Edycji DALZ 2017 zosta­ła AGATA KALINOWSKA, w kate­go­rii pary – JAROSŁAW KALINOWSKI, a w kate­go­rii kucy – OLGA JURZAK. Nagrodami Głównymi były pro­fe­sjo­nal­ne wóz­ki na uprząż szo­ro­wą ufun­do­wa­ne przez Dolnośląską Izbę Rolniczą przy współ­pra­cy z Glinkowski Sp. z o.o. oraz Voucher na week­end w Ośrodku Jeździeckim FurmAnka w Nowym Gierałtowie w kate­go­rii sin­gle, kamer­ka spor­to­wa od Profesjonalne Monitoringi Stajni-Bartłomiej Olejniczak w kate­go­rii pary, a w kate­go­rii kuce - pro­fe­sjo­nal­na sesja zdję­cio­wa od Katarzyny Gmerek-Design. Konie nato­miast zosta­ły ude­ko­ro­wa­ne prze­pięk­ny­mi pamiąt­ko­wy­mi szar­fa­mi ufun­do­wa­ny­mi przez Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu. Nagrody wrę­cza­li: Dyrektor DZHK we Wrocławiu Beata Kapica wraz z Prezesem OHZ Kamieniec Ząbkowicki Stado Ogierów Książ Wiktorem Karol, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys oraz Anna Olejniczak - Profesjonalne Monitoringi Stajni. 

Nagrody w finale DALZ 2017

Nagrody w fina­le DALZ 2017,
fot. Justyna Kubańska

Niesamowicie miłym akcen­tem i zasko­cze­niem dla orga­ni­za­to­rów był gest ze stro­ny wszyst­kich zawod­ni­ków, któ­rzy podzię­ko­wa­li zało­ży­ciel­kom ligi – Karolinie i Justynie Kubańskim, kie­row­ni­ko­wi SO Książ Monice Słowik oraz Dyrektor DZHK we Wrocławiu Beacie Kapicy - za trud, zaan­ga­żo­wa­nie i pro­fe­sjo­na­lizm w orga­ni­za­cji każ­dej eli­mi­na­cji, wspa­nia­łą rodzin­ną atmos­fe­rę, pomoc i otwar­tość oraz życzy­li, aby nie zabra­kło ener­gii i zapa­łu do orga­ni­za­cji kolej­nych edy­cji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej.

Podsumowując IV edy­cję DALZ 2017, impre­za z roku na rok jest co raz lep­sza, zarów­no pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym, jak i pozio­mu uczest­ni­ków i ich koni. Jej ela­stycz­na for­mu­ła pozwa­la na dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści popraw­ne­go powo­że­nia zaprzę­ga­mi, ale rów­nież sta­no­wi ide­al­ną „furt­kę” dla powo­żą­cych, u któ­rych, w mia­rę nabie­ra­nia pew­no­ści sie­bie, poja­wia­ją się ambi­cje star­tów w zawo­dach kra­jo­wych. To dzię­ki lidze DALZ, któ­ra stwo­rzo­na zosta­ła na „szkie­le­cie” prze­pi­sów roz­gry­wa­nia licen­cjo­no­wa­nych zawo­dów, każ­dy uczest­nik, nawet począt­ku­ją­cy, ma moż­li­wość bez­stre­so­we­go zapo­zna­nia się zasa­da­mi jaz­dy spor­to­wej. Otoczony jest opie­ką zarów­no ze stro­ny orga­ni­za­to­rów, jak i sędziów, a tak­że zawsze może liczyć na pomoc pozo­sta­łych, doświad­czo­nych uczest­ni­ków, któ­rzy z uśmie­chem na twa­rzy dora­dzą, poży­czą sprzęt, brycz­kę czy nawet zaj­mą miej­sce luza­ka. A wszyst­ko po to, aby się uczyć, świet­nie bawić, odre­ago­wać codzien­ne stre­sy i poczuć tą adre­na­li­nę, któ­ra towa­rzy­szy zawsze, gdy we wło­sach czu­je­my wiatr, a w uszach sły­szy­my tętent koń­skich kopyt. Bo „DALZ powstał z myślą o Was i dla Was…” Do zoba­cze­nia w 2018 roku.

PODZIĘKOWANIA

Chciałybyśmy ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w pro­jekt i orga­ni­za­cję DALZ. Szczególne sło­wa wdzięcz­no­ści kie­ru­je­my do Pana Pawła Mazurka, Państwa Marii i Czesława Koniecznych, Pani Beaty Kapicy i Pani Moniki Słowik, któ­rzy od same­go począt­ku wspie­ra­ją Nas i zawsze słu­żą dobrą radą, cen­ny­mi wska­zów­ka­mi i sta­ra­ją się czyn­nie uczest­ni­czyć w tym przed­się­wzię­ciu. Dziękujemy rów­nież naszym wspa­nia­łym spon­so­rom, któ­rzy zapew­ni­li atrak­cyj­ne nagro­dy i upo­min­ki dla wszyst­kich uczest­ni­ków ligi. Nie może­my rów­nież zapo­mnieć o part­ne­rach – Ani i Krzyśku Leszczyńskich Folwark Leszczynówka oraz Ani i Tomku Stelmach Agro-Podkówka, któ­rzy z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem i dużym nakła­dem sił przy­go­to­wu­ją swo­je ośrod­ki do roz­gry­wa­nia poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji, gosz­czą nas i zapew­nia­ją smacz­ną kuch­nię. Podziękowania kie­ru­je­my tak­że w stro­nę całej eki­py Stada Ogierów Książ - Gospodarza, któ­ry otwie­rał i zamy­kał tą edy­cję ligi – za podwój­ny trud, pra­cę do póź­nych godzin wie­czor­nych i pomoc, na któ­rą zawsze mogły­śmy liczyć.

Dziękujemy naszym wier­nym foto­gra­fom – Justynie Górnej, Kasi Gmerek, Kasi Brodzie i Magdzie Mol - za poświę­ce­nie, wytrwa­łość i „łapa­nie” chwil pod­czas roz­gry­wa­nia poszcze­gól­nych eli­mi­na­cji DALZ. To dzię­ki Wam wszyst­kim pro­jekt DALZ może ist­nieć, roz­wi­jać się i bawić tych, któ­rzy bio­rą w nim udział.

DZIĘKUJEMY, Karolina i Justyna Kubańskie

 

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę